Viimeksi julkaistu 20.10.2021 16.15

Valiokunnan mietintö LiVM 21/2021 vp HE 149/2021 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 149/2021 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • erityisasiantuntija Juha Tervonen 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • budjettineuvos Kati Jussila 
  valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Pekka Kouhia 
  Liikenne- ja viestintävirasto
 • vesiliikennejohtaja Jarkko Toivola 
  Väylävirasto
 • johtava asiantuntija Tiina Haapasalo 
  Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood 
  Keskuskauppakamari
 • toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä 
  Suomen Satamaliitto ry
 • varatoimitusjohtaja Hans Ahlström 
  Suomen Varustamot ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Väylämaksu on kannettu puolitettuna vuosina 2015—2021. Puolituksen voimassaoloa ehdotetaan jatkettavan vielä vuosille 2022 ja 2023. 

Esitys liittyy vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

(1) Valiokunta pitää väylämaksun puolittamisen jatkamista vuoden 2023 loppuun saakka tässä vaiheessa perusteltuna ja kannatettavana muun muassa teollisuuden ja vientiyritysten kilpailukyvyn vahvistamisen ja kuljetuskustannusten alentamisen kannalta. Covid-19-pandemiasta on aiheutunut ulkomaankaupalle ja merikuljetuksille taloudellisia haasteita, ja asiantuntijakuulemisessa on arvioitu, että lähivuosina lisäkustannuspaineita merikuljetuksille tulee myös ympäristösääntelyn myötä. 

(2) Valiokunta korostaa, että merikuljetukset ovat Suomen maantieteellisen sijainnin vuoksi elintärkeitä Suomelle ja sen teollisuudelle. Saadun selvityksen mukaan merikuljetuksista 32—34 prosenttia on toteutettu suomalaisten varustamojen aluksilla vuosina 2016—2019. Viime kädessä merikuljetuksia hyödyntävä teollisuus ja muut ulkomaankauppaa käyvät toimialat kantavat varustamoilta kerättävät väylämaksut osana merikuljetusten kokonaiskustannuksia. 

(3) Myös asiantuntijakuulemisessa ehdotusta on kannatettu. Toisaalta asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille myös tarve pitkäjänteisemmille ratkaisuille ja esitetty toiveita väylämaksun nykytason vakinaistamisesta jatkossa. Nykyinen väylämaksun puolitettu taso on ollut voimassa jo vuodesta 2015, ja sitä on jatkettu aiemmin jo kolme kertaa. Valiokunta katsoo, että pitkäjänteisempien päätösten kautta voitaisiin edistää investointeja ja parantaa toimintaympäristön ennakoitavuutta. Osa asiantuntijoista on myös katsonut, että väylämaksuista olisi perusteltua jatkossa luopua kokonaan. 

(4) Asiantuntijakuulemisessa on arvioitu, että väylämaksu ei ole merkittävimpiä merilogistiikan kokonaisuutena miljardiluokkaan kohoavista kustannustekijöitä. Toisaalta vuoden 2022 talousarvioesityksessä esitetyistä keventävistä veroperustemuutoksista päätös väylämaksun puolittamisesta on euromääräisesti valtion verotuloja kolmanneksi eniten vähentävä muutos. 

(5) Valiokunta toteaa, että väylämaksua koskevissa ratkaisuissa on tärkeää huomioida myös kuljetusten tehokkuuteen, turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin liittyvät näkökulmat. Valiokunta pitää lähtökohtaisesti hyvänä, että väylämaksun määräytymistapa ja vastaavasti maksujen alentamistapa eniten korkean jääluokan aluksilta ohjaa kohti jäävahvisteisten alusten käyttöä Suomen vesialueilla, millä on merkitystä myös Suomen huoltovarmuuden ja meriliikenteen turvallisuuden turvaamisen sekä elinvoimaisten suomalaisten varustamojen ja aluskannan säilymisen kannalta.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 149/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 14.10.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Heikki Autto kok 
 
jäsen 
Sandra Bergqvist 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Jari Kinnunen kok 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Mirka Soinikoski vihr 
 
jäsen 
Ano Turtiainen vkk 
 
jäsen 
Paula Werning sd 
 
varajäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
varajäsen 
Jani Mäkelä ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula  
 

Vastalause 1

Perustelut

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Väylämaksu on kannettu puolitettuna vuosina 2015—2021. Puolituksen voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi vielä vuosille 2022 ja 2023. Ehdotettu laki mahdollistaisi näin kauppamerenkulun tukemisen. Samaten se auttaisi merenkulkualaa palautumaan covid-19-tartuntatautiepidemian aiheuttamista taloudellisista haasteista. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. 

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä pitää esitystä tarkoituksenmukaisena. Niin ikään pidämme esitystä väylämaksun puolituksen voimassaolon jatkamisesta vielä vuosille 2022—2023 tarpeellisena, mutta korostamme tarvetta uudistaa koko väylämaksujärjestelmää edistämään vientiteollisuuden kilpailukykyä ja merikuljetusten toimintavarmuutta. 

Samaten näemme valiokuntaryhmänä, että Suomen vientialojen logistisen takamatkan kuromisen edellytyksenä on merikuljetusten toimintaympäristö, joka on ennustettava ja joka kohtelee eri aluksia tasapuolisesti. Näkemyksemme mukaan väylämaksun puolituksen jatko kahdella vuodella on sopiva aikaikkuna uudistaa koko väylämaksujärjestelmää vientialojen kilpailukyvyn sekä edistämiseksi että turvaamiseksi. 

Toisaalta tulee myös muistaa, että teollisuuden ja kansainvälisten merikuljetusyritysten on tärkeää saada varma tieto maksun tasosta pidemmällä aikavälillä kuin budjetti- tai vaalikausi. Yritysten tulevaa toimintaa ja investointeja suunnitellaan aina vähintäänkin 3—5 vuodeksi eteenpäin, joten sillä aikavälillä vaikuttavien menojen tulee olla ennakoitavissa. Tämän johdosta olemme sekä valiokuntaryhmänä että eduskuntaryhmänä sitä mieltä, että nykyisestä väylämaksujärjestelmästä tulee luopua kokonaan.  

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hyväksytään yksi lausuma (Vastalauseen lausumaehdotus).  

Vastalauseen lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viivytyksettä toimenpiteisiin, joilla turvataan sekä kauppamerenkulun että vientialojen kilpailukyky jatkossa pidemmällä aikavälillä poistamalla väylämaksut kokonaan.  
Helsingissä 14.10.2021
Sheikki Laakso ps 
 
Jani Mäkelä ps 
 
Ano Turtiainen vkk 
 

Vastalause 2

Perustelut

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Väylämaksua on kannettu puolitettuna vuodesta 2015 asti, ja puolituksen jatkamista esitetään vuoden 2023 loppuun asti. 

Suomi on vientivetoinen kansantalous, jonka hyvinvointi pohjautuu kilpailukykyiseen vientiteollisuuteen ja ulkomaankauppaan. Suomi on logistisesti Manner-Euroopasta tarkasteltuna syrjäinen reunatalous, jonne logistiset väylät ovat rajatut. On siis elintärkeää, että vientivetoinen talous ei itse säädä vientiä rasittavaa lainsäädäntöä. Laivaliikenne on keskeinen osa maamme huoltovarmuutta ja kilpailukykymme korvaamaton kivijalka.  

Kokoomus katsoo, että väylämaksujen poistamisella olisi merkittävä vaikutus maamme kilpailukyvyn parantamiseen. Väylämaksun maksavat yritykset merirahtien yhteydessä lisäkustannuksena. Siksi esimerkiksi Viro on poistanut väylämaksunsa kokonaan koronakriisin yhteydessä parantaakseen omaa kilpailukykyään.  

Edellä mainituista syistä ehdotamme, että 1.1.2022 alkaen väylämaksuista luovutaan kokonaan ja pysyvästi. 

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hylätään ja että hyväksytään uusi lakiehdotus (Vastalauseen uusi lakiehdotus)

Vastalauseen uusi lakiehdotus

Laki väylämaksulain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan väylämaksulaki (1122/2005) siihen tehtyine muutoksineen. 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2022. 
Helsingissä 14.10.2021
Heikki Autto kok 
 
Janne Heikkinen kok 
 
Jari Kinnunen kok