Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.28

Valiokunnan mietintö LiVM 3/2015 vp HE 10/2015 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 10/2015 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • liikenneneuvos Risto Saari 
    liikenne- ja viestintäministeriö
  • erityisasiantuntija Päivi Jämsä 
    Liikenteen turvallisuusvirasto

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Finnair Oyj

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lentoliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoliikenteen harjoittajia käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksessa määrätään nimettyjen lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikennettä. Lisäksi sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaiset vapautukset tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. 

Sopimuksen mukaisesti Suomen nimeämät lentoyhtiöt saavat oikeuden liikennöidä Helsinki-Vantaalta ja joltakin toiselta nimettävältä lentoasemalta Hanoihin ja Ho Chi Minhiin. Vastaavat liikenneoikeudet mainituilla reiteillä on Vietnamin nimeämillä lentoyhtiöillä. 

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun osapuolet ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät toimenpiteet on suoritettu.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen. Lisäksi esitykseen sisältyy tavanomainen sopimuksen voimaan saattamista koskeva blankettilakiehdotus.  

Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa määrätään mm. sopimusosapuolten nimeämien lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikennettä maiden välillä. Suomalaiset lentoyhtiöt saavat oikeuden liikennöidä Helsinki-Vantaalta ja toiselta erikseen nimettävältä lentoasemalta Hanoihin ja Ho Chi Minhiin, ja Vietnamin lentoyhtiöillä on sopimuksen perusteella vastaavanlaiset liikennöintioikeudet Suomeen. Lisäksi sopimus sisältää tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista vapauttamista koskevat säännökset tavanomaisen kansainvälisen käytännön mukaisesti. 

Suomen ja Vietnamin välinen lentoliikenne on tähän asti ollut lähinnä lomalentoihin liittyvää tilauslentoliikennettä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan suomalaiset lentoyhtiöt ovat kuitenkin osoittaneet kiinnostusta lisätä jatkossa liikennöintiä Vietnamiin. Matkailun Euroopasta Vietnamiin ja erityisesti sen rantakohteisiin arvioidaan lähivuosina kasvavan. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan lentoliikenteen Suomen ja Vietnamin välillä arvioidaan kuitenkin säilyvän jatkossakin vähäisenä. 

Valiokunta on jo aiemmin korostanut tarvetta arvioida muidenkin lentoasemien kuin Helsinki-Vantaan roolia suorien ulkomaanlentojen ja niihin liittyvien jatkoyhteyksien kannalta. Valiokunta toteaa, että Suomen lentoasemaverkostoa ja kansainvälisiä lentoyhteyksiä tulisi kehittää resurssien puitteissa mahdollisimman tasapuolisesti, myös alueelliset tarpeet ja saavutettavuus huomioon ottaen. Lentoliikenteellä on keskeinen merkitys muun muassa maakuntien paikalliselle yritystoiminnalle, ja lentoliikenneyhteydet ovat omiaan lisäämään myös maan sisällä alueellista vetovoimaa. Valiokunta pitää tärkeänä, että myös sopimuksessa tarkoitettua toista kotimaista lentoasemaa nimettäessä otetaan huomioon nämä alueelliset näkökohdat. 

Valiokunta pitää sopimuksen solmimista kannatettavana ja pitää periaatteellisesti erittäin hyvänä, että suomalaisille lentoyhtiöille luodaan sopimuksella uusia liikennöintimahdollisuuksia. Lentoliikennesopimuksella voi olla osaltaan merkitystä myös elinkeinoelämän tarvitsemien kansainvälisten yhteyksien syntymisen sekä matkailun ja viennin edistämisen kannalta sopimusosapuolten välillä.  

Valiokunta puoltaa hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja lakiehdotuksen hyväksymistä esityksessä ehdotetulla tavalla. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 10/2015 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 10/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 24.6.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Ari Jalonen ps 
 
varapuheenjohtaja 
Mirja Vehkaperä kesk 
 
jäsen 
Mikko Alatalo kesk 
 
jäsen 
Jyrki Kasvi vihr 
 
jäsen 
Jukka Kopra kok 
 
jäsen 
Susanna Koski kok 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
jäsen 
Markku Pakkanen kesk 
 
jäsen 
Jari Ronkainen ps 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 
varajäsen 
Antti Rantakangas kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula