Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.04

Valiokunnan mietintö MmVM 1/2020 vp HE 105/2019 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta (HE 105/2019 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Erja Werdi 
  ympäristöministeriö
 • kehitysinsinööri Antti Parjanne 
  Suomen ympäristökeskus

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Inarin kunta
 • Pohjanmaan liitto
 • Rovaniemen kaupunki
 • Suomen Kuntaliitto
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ry
 • Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • oikeusministeriö
 • Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tulvariskien hallinnasta annettua lakia. Lain säännöstä elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen tehtävistä muutettaisiin niin, että tehtävien hoidossa olisi tulvatilanteiden lisäksi otettava huomioon muut tavanomaisesta poikkeavat vesiolot kuten rankkasateet ja kuivuus sekä vesitilanteiden hallinta tällaisissa olosuhteissa. Lakiin lisättäisiin myös säännökset tulvariskien hallinnan tavoitteiden toteutumisen seurannasta sekä aineistojen toimittamisesta tietojärjestelmiin digitaalisesti. Lakiin tehtäisiin lisäksi eräitä teknisiä tarkistuksia. Esityksellä parannetaan varautumista sää- ja vesiolojen muutoksiin, erityisesti tavanomaisesta poikkeavien ilmiöiden yleistymiseen, ja edistetään siten sopeutumista ilmastonmuutokseen.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta toteaa, että tulvariskien hallinnasta annetussa laissa säädetään suunnittelujärjestelmästä, jonka tarkoituksena on tunnistaa poikkeuksellisille tulville ja niistä aiheutuville merkittäville vahingoille alttiit kohteet vesistöalueilla ja merenrannikolla sekä esittää toimenpiteet vahinkojen estämiseksi ja vähentämiseksi. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavan tulvaris-kien hallinnasta annettua lakia niin, että ELY-keskuksen on tulvatilanteisiin ja niihin varautumiseen liittyvissä tehtävissä otettava huomioon myös muut tavanomaisesta poikkeavat vesiolot sekä poikkeuksellisten vesitilanteiden hallinta tällaisissa olosuhteissa. 

Tulvariskien hallinta on osa veden kierron ja vesivarojen hallinnan kokonaisuutta, jossa joudutaan tulvien lisäksi ottamaan huomioon muut tavanomaisesta poikkeavat vesiolot, kuten esimerkiksi rankkasateet, erityiset jääilmiöt, kuten hyyde- ja jääpatotulvat, kuivuus sekä poikkeuksellisten vesitilanteiden hallinta tällaisissa olosuhteissa. Ilmaston muuttuessa tavanomaisesta poikkeavien säiden ja vesitilanteiden, kuten aiemmin poikkeuksellisten tulvien, ja vesihuoltoon liittyvien ongelmien ennakoidaan yleistyvän. Valiokunta pitää viime vuosien kokemusten nojalla perusteltuna ja tärkeänä, että tulvatilanteiden lisäksi myös tällaiset sää- ja vesioloista aiheutuvat erityistilanteet ja niistä aiheutuvat merkittävät riskit huomioidaan lainsäädännössä ja käytännössä. 

Tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaan maa- ja metsätalousministeriö asettaa tulvariskien hallintasuunnitelman laatimiseksi viranomaisten yhteistyötä varten tulvaryhmät sellaisille vesistö- ja merenrannikon alueille, joille arvioinnin perusteella on nimetty yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue. ELY-keskus kokoaa tulvariskien hallinnan suunnittelua varten tarpeellisen aineiston ja tekee ehdotuksen hallintasuunnitelmaksi toimialueellaan. Aineisto ja ehdotus käsitellään vesistöalueen tulvaryhmässä, johon kuuluvat ELY-keskuksen lisäksi asianomaisten maakunnan liittojen, kuntien ja alueiden pelastustoimien edustajat. Tulvariskien onnistuneen hallinnan kannalta on ratkaisevaa, että tulvaryhmien laatimien suunnitelmien mukaiset toimenpiteet toteutetaan käytännössä. Valiokunta pitääkin perusteltuna, että lakia muutetaan ehdotuksen mukaisesti niin, että tulvaryhmän tehtävänä on seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista suunnittelukausien välisenä aikana, jolloin tulvaryhmä tarkastelee eri hallinnonaloilla toteutettujen toimenpiteiden tuloksellisuutta ja arvioi tarvetta ja mahdollisuuksia toimenpiteiden tehostamiselle. Tällöin tavoitteiden toteutumisen seuranta tukee myös seuraavan suunnittelukauden valmistelua. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 105/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 6.3.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ritva Elomaa ps 
 
jäsen 
Markku Eestilä kok 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Satu Hassi vihr 
 
jäsen 
Mikko Lundén ps 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Jenna Simula ps 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 
varajäsen 
Juha Pylväs kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

istuntoasiainneuvos 
Miika Suves