Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.52

Valiokunnan mietintö MmVM 15/2020 vp HE 219/2020 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 25 §:n, asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n ja huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 25 §:n, asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n ja huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 219/2020 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen 
  oikeusministeriö
 • maanmittausneuvos Markku Markkula 
  Maanmittauslaitos

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Finanssiala ry
 • Suomen Isännöintiliitto ry
 • Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi huoneistotietojärjestelmästä annettua lakia, asunto-osakeyhtiölakia ja huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettua lakia. 

Huoneistotietojärjestelmästä annettuun lakiin ja huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettuun lakiin tehtäisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain voimaantulosta aiheutuvat muutokset. Lisäksi huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa laissa säädettyä asunto-osakeyhtiöiden osakeluettelon ylläpidon siirtämiselle säädettyä määräaikaa ehdotetaan pidennettäväksi vuodella päättymään vuoden 2023 lopussa. Ennen huoneistotietojärjestelmästä annetun lain voimaantuloa perustettuihin keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin sovellettavia huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain siirtymäsäännöksiä ehdotetaan täsmennettäväksi. Asunto-osakeyhtiölaissa ehdotetaan lisäksi selvennettäväksi, miltä osin huoneistotietojärjestelmään kuuluvan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan poiketa asunto-osakeyhtiölain soveltamisesta. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Suomessa otettiin vuonna 2019 käyttöön huoneistotietojärjestelmä, jota ylläpitää Maanmittauslaitos. Huoneistotietojärjestelmään kerätään siirtymäajan kuluessa kattavat tiedot asunto-osakkeiden ja niillä hallittavien osakehuoneistojen, kuten asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista ja panttauksista. Kun osakehuoneistolla on sähköinen omistajamerkintä, se korvaa paperisen osakekirjan käytön osakehuoneistojen vaihdannassa ja lainan vakuutena. 

Esityksessä ehdotetaan osakeluettelon siirtämiselle säädetyn määräajan jatkamista vuodella vuoden 2023 loppuun muuttamalla huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (1329/2018), jäljempänä voimaanpanolaki, 5 §:n 1 momenttia. Esityksessä ehdotetaan myös täsmennettäväksi keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä koskevia voimaanpanolain 6 §:n 3 momentin säännöksiä siten, että voimaanpanolaissa selkeämmin todetaan, ettei huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaantulo vaikuta sellaisiin ennen vuotta 2019 perustettuihin yhtiöihin, jotka eivät halua liittyä osakehuoneistorekisteriin. Näihin yhtiöihin sovelletaan jatkossakin lainsäädäntöä, jonka soveltamisesta määrätään yhtiöjärjestyksessä eli osakeyhtiölakia (624/2006) tai huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaan tullessa voimassa ollutta asunto-osakeyhtiölakia (1599/2009), tai tätä edeltävää asunto-osakeyhtiölakia (809/1991), jonka soveltaminen voi tulla kysymykseen yhtiön perusilmoituksen ajankohdan perusteella. Myös asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 28 luvun 1 §:n 2 momenttia (1330/2018) ehdotetaan täsmennettäväksi keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin liittyen. Lisäksi huoneistotietojärjestelmästä annetun lain (1328/2018) 25 §:n ja voimaanpanolain 17 §:n muutoksenhakua koskeviin säännöksiin ehdotetaan lisättäväksi informatiivinen viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. 

Saamansa selvityksen perusteella valiokunta toteaa, että voimaanpanolain 8 §:n 3 momentin mukaan yhtiökokouskutsun toimittamiseen vanhan asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalle sovelletaan vanhan asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 21 §:ää siihen saakka, kun yhtiö on siirtänyt osakeluettelon ylläpidon Maanmittauslaitokselle. Vanhat keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat liittyä osakehuoneistorekisteriin ottamalla asiasta yhtiöjärjestykseen voimaanpanolain 6 §:n 1 momentin mukaisen määräyksen ja siirtämällä tämän jälkeen viipymättä osakeluettelon pidon Maanmittauslaitokselle. Edelleen, voimaanpanolain 6 §:n 3 momentin perusteella tällaiseen keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön sovelletaan voimaanpanolain säännöksiä vasta kun osakeluettelon ylläpito on siirretty Maanmittauslaitokselle. Voimaanpanolain 8 §:n 3 momentilla ei siten ole vaikutusta rekisteriin liittyvän keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön kokouskutsuaikaan, josta on voitu yhtiöjärjestyksessä määrätä osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokouskutsun määräaikaa koskeva asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 21 § ei ole myöskään sellainen osakehuoneistorekisteriä koskeva säännös, jonka osalta asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n 2 momentissa esitetään rajoitettavaksi mahdollisuutta määrätä yhtiöjärjestyksessä osakeyhtiölain soveltamisesta. 

Selvitykseen viitaten valiokunta toteaa myös, että asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n 2 momentin ja voimaanpanolain 6 §:n 1 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa mainittujen asunto-osakeyhtiölain 5 §:n 2 momentin 4, 5 ja 5 a kohtien osalta on tarkoitus säätää pakottavasti ainoastaan tiedonkulku Maanmittauslaitoksen ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön välillä, eikä säännösten tarkoituksena ole vaikuttaa mahdollisuuteen määrätä lunastuksen määräajoista toisin. Osakehuoneistorekisteriin kuuluvassa keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä ei voida poiketa asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 5 §:n 5 momentin säännöksestä lunastushinnan suorittamisesta viivytyksettä sen jälkeen, kun lunastajan oikeus on kirjattu osakehuoneistorekisteriin. 

Hallituksen esityksessä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 219/2020 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 9.12.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ritva Elomaa ps 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Satu Hassi vihr 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Ari Koponen ps 
 
jäsen 
Mikko Lundén ps 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Mikko Savola kesk 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Carl Selenius