Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.55

Valiokunnan mietintö MmVM 17/2020 vp HE 220/2020 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta (HE 220/2020 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • hallitussihteeri Sara Vänttinen 
  maa- ja metsätalousministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • Luonnonvarakeskus
 • Metsähallitus
 • Ruokavirasto
 • Suomen metsäkeskus
 • Suomen riistakeskus
 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Paliskuntain yhdistys

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi 46:ta maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakia siten, että niiden muutoksenhakusäännöksiin tehtäisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain edellyttämät muutokset. Tässä yhteydessä myös luovuttaisiin eräissä muutoksenhakusäännöksissä nykyisin säädetystä valitusoikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilman valituslupaa. Valittaminen edellyttäisi jatkossa aina valitusluvan. 

Kolttalakia, tulvariskien hallinnasta annettua lakia ja erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä annettua lakia muutettaisiin samassa yhteydessä vastaamaan yleistiedoksiantoa ja julkista kuulutusta koskevia hallintolakiin tehtyjä muutoksia. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi suurta joukkoa maa- ja metsätalousministeriön hallin-nonalan lakeja siten, että niiden muutoksenhakusäännöksiin tehtäisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain edellyttämät muutokset. Tässä yhteydessä myös luovutaan useissa laeissa tiettyjen lain nojalla tehtyjen päätösten osalta nykyisin säädetystä valitusoikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilman valituslupaa. Valittaminen edellyttää siten jatkossa aina valitusluvan. Lisäksi kolmea lakia muutettaisiin vastaamaan yleistiedoksiantoa ja julkista kuulutusta koskevia hallintolakiin tehtyjä muutoksia. Esitykseen sisältyviin lakeihin on lisäksi tehty muita tarpeellisia teknisluonteisia muutoksia, kuten viranomaisten nimien muuttamista nykyistä tilannetta vastaavaksi. Maa- ja metsätalousvaliokunta katsoo, että esitys yhdenmukaistaa, yksinkertaistaa ja selkeyttää muutoksenhaun sääntelyä kokonaisuutena ja ajantasaistaa myös teknisten muutosten osalta maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöä. 

Esitys on luonteeltaan tekninen, ja sen tavoitteena on, että säännökset, sovellettuina yhdessä uuden oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain kanssa, muodostavat selkeän kokonaisuuden. Valiokunta korostaa, että säännösmuutosten teknisestä luonteesta huolimatta ne ovat erittäin tärkeitä, koska ne toteuttavat perustuslain 21 §:ssä säädettyä oikeutta muutoksenhakuun. Oikeusturvan ollessa kyseessä säännösten on oltava huolellisesti ja yksiselitteisesti muotoiltuja.  

Esityksessä muutettavaksi ehdotetut maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lait kattavat laajasti erilaisia hallinnollisia menettelyitä. Suuri osa näistä hallinnollisista menettelyistä liittyy tukijärjestelmiin, joiden taustalla vaikuttaa kansallisen lainsäädännön lisäksi myös EU-sääntely. Valiokunnan kuulemisessa on kiinnitetty muun ohella huomiota muutostarpeisiin eräissä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan laeissa, joiden mukaiset tukijärjestelmät ovat siten päättyneet, että uusia etuuksia ei enää myönnetä. Lakien nojalla voi kuitenkin edelleen tulla käsiteltäväksi esimerkiksi etuuden lakkauttamista tai keskeyttämistä koskevia asioita. Menettelyiden ja käsitteiden yhdenmukaistaminen hallinnonalan laeissa voi edellyttää muutoksia myös muihin kuin hallituksen esityksessä nyt käsiteltäviin muutoksenhakua koskeviin säännöksiin. Valiokunta toteaa, että tarvetta säädösten yhdenmukaistamiseen on perusteltua arvioida kattavasti EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen ja siitä seuraavien kansallisen lainsäädännön muutosten yhteydessä.  

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että tietyissä tilanteissa erityislainsäädännössä voi olla käsiteltävien asioiden luonteeseen liittyviä perusteita poiketa yleislakien, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain, sääntelystä. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta voidaan mainita esitykseen sisältyvä laki Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta, jonka 21 §:n 4 momentissa säädetään toimivaltaisesta hallinto-oikeudesta osin edellä mainitusta yleislaista poiketen. Tämä johtuu Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien kytköksestä valtion maa- ja vesiomaisuuteen ja siitä, että päätösten kohteena olevat valtion omistamat alueet saattavat olla laajoja ja siten ulottua useiden eri kuntien ja tuomiopiirien alueelle. Tuomiovaltainen hallinto-oikeus määräytyy tällöin sen mukaan, missä tuomiopiirissä enin osa päätöksen kohteena olevasta alueesta sijaitsee. 

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä jäljempänä ehdotettavin muutoksin.  

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

2. Laki luopumiseläkelain 23 §:n muuttamisesta

23 §.

Pykälässä säädetään muutoksenhausta eläkelaitoksen lain nojalla tekemään päätökseen. Valiokunta esittää poistettavaksi pykälän 1 momenttiin teknisen virheen johdosta jääneen lauseen, joka ei sisälly voimassa olevaan lakiin eikä ole tarkoitettu myöskään sisällytettäväksi ehdotukseen. 

7. Laki metsälain 23 §:n muuttamisesta

23 §. Muutoksenhaku.

Pykälän 2 momentissa säädetään metsäkeskuksen valitusoikeudesta Ruokaviraston ja hallinto-oikeuden päätöksestä. Valitusoikeus eli oikeus hakea muutosta ei ole sidottu valituslupaedellytyksiin. Valiokunta ehdottaa, että säännöksen sanamuotoa muutetaan siten, että valitusoikeus hallinto-oikeuden päätöksestä käy selkeämmin ilmi. 

21. Laki tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta

17 §. Osallistuminen ja tiedottaminen.

Pykälän 1 momentissa säädetään kuulemisesta ehdotuksista lain nojalla laadittaviksi suunnitelmiksi. Säännös on osin päällekkäinen hallintolain 34 §:n ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 9 §:n kanssa, mistä syystä viittaus kuulemiseen kirjallisesti tai sähköisesti on tarpeeton. Valiokunta ehdottaa, että sanat ”kirjallisesti tai sähköisesti” poistetaan tarpeettomina. 

32. Laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

27 §. Muutoksenhaku.

Pykälään ehdotetussa uudessa 4 momentissa säädetään Suomen metsäkeskuksen valitusoikeudesta Ruokaviraston ja hallinto-oikeuden päätöksestä vastaavasti kuin edellä kuvatussa metsälain 23 §:n 2 momentissa. Valiokunta ehdottaa säännöksen sanamuotoon vastaavaa muutosta kuin edellä metsälain 23 §:n 2 momenttiin. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 220/2020 vp sisältyvät 1., 3.—6., 8.-20., 22.—31. ja 33.—46. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 220/2020 vp sisältyvät 2., 7., 21. ja 32. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966) 3 a §, sellaisena kuin se on laeissa 1458/2009 ja 79/2014, seuraavasti: 
3 a § 
Rahaston varoihin kuuluvaa kiinteää omaisuutta luovutettaessa tulee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asettaa ostajaksi ilmoittautuneet keskinäiseen etusijajärjestykseen. Etusijajärjestystä harkittaessa on erityisesti otettava huomioon muodostuvien maatilojen elinkelpoisuus ja tilusten tarkoituksenmukainen sijainti sekä hakijoiden edellytykset menestyä maatilatalouden harjoittajina. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edellä tarkoitettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Muilta osin muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Kauppakirjojen laatimisesta ja allekirjoittamisesta 3 §:n 1 momentin mukaisiin tarkoituksiin luovutetun omaisuuden osalta huolehtii valtion puolesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ostajan on allekirjoitettava kauppakirja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asettaman 30 vuorokauden pituisen määräajan kuluessa uhalla, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi katsoa oikeuden ostamiseen rauenneeksi. 
Velaksi jäävälle myyntihinnan osalle peritään korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Viivästyneille maksuerille peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki luopumiseläkelain 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan luopumiseläkelain (16/1974) 23 §, sellaisena kuin se on laeissa 1304/1990, 615/2006 ja 75/2014, seuraavasti: 
23 § 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi (Poist.) Poistoehdotus päättyy 
Eläkelaitoksen tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta siten kuin työntekijän eläkelaissa (395/2006) ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
Päätökseen ei kuitenkaan saa hakea valittamalla muutosta, jos eläkelaitos on hylännyt eläkehakemuksen sillä perusteella, että 1 §:n 2 momentissa, 1 a, 6, 6 a tai 6 b §:ssä tai 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja luopumiseläkkeen saamisen edellytyksiä ei ole olemassa.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki poronhoitolain 44 ja 45 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan poronhoitolain (848/1990) 44 ja 45 §, sellaisina kuin ne ovat, 44 § osaksi laissa 285/2013 ja 45 § laissa 285/2013, seuraavasti: 
44 § 
Muutoksenhaku paliskunnan päätöksiin 
Poroisännän päätökseen tyytymättömällä poronomistajalla on oikeus saattaa häntä itseään koskeva asia paliskunnan hallituksen käsiteltäväksi. Paliskunnan hallituksen käsittelyä on pyydettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun osakas on saanut tiedon poroisännän päätöksestä. 
Paliskunnan hallituksen päätökseen tyytymättömällä poronomistajalla on oikeus saattaa päätös paliskunnan kokouksen käsiteltäväksi. Tätä on vaadittava kirjallisesti poroisännältä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi 18 §:ssä tarkoitetussa paliskunnan kokouksessa. 
Paliskunnan kokouksen päätökseen poronomistaja saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta, jos päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka muutoin on lainvastainen. Muilta osin muutoksenhakuun sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
Mitä 2 momentissa on säädetty, ei koske paliskunnan hallituksen päätöstä, jolla porokarjan saantolupa on myönnetty tai jolla etuosto-oikeus on jätetty käyttämättä. Porojen saaja saa hakea muutosta porokarjan saantoluvan epäämistä ja etuosto-oikeuden käyttämistä koskevaan paliskunnan hallituksen ja paliskunnan kokouksen päätökseen siten kuin 2 ja 3 momentissa säädetään. 
45 § 
Valitus Paliskuntain yhdistyksen päätöksestä 
Paliskuntain yhdistyksen päätökseen saa se, jota päätös koskee, hakea muutosta sillä perusteella, että päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen. Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Muilta osin muutoksenhakuun sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 37 §, sellaisena kuin se on laissa 699/2016, seuraavasti: 
37 § 
Eläkelaitoksen tämän lain nojalla antamaan päätökseen asianosainen saa hakea valittamalla muutosta työntekijän eläkelain 128 §:ssä tarkoitetulta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta siten kuin työntekijän eläkelaissa ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Tämän lain nojalla annettuun työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen asianosainen saa hakea valittamalla muutosta vakuutusoikeudelta siten kuin työntekijän eläkelaissa ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. Lainvoimaisen päätöksen poistamiseen sovelletaan työntekijän eläkelain 140 §:ää ja työntekijän eläkelain voimaanpanolakia (396/2006). 
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta ja sen jäsenistä säädetään työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (677/2005) ja vakuutusoikeudesta tuomioistuinlaissa (673/2016). Maatalousyrittäjän eläkelain 103 §:n 1 momentin nojalla määrätyt työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan jäsenet toimivat maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vakuutettujen edustajina myös tätä lakia sovellettaessa. 
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai Paliskuntain yhdistyksen tämän lain nojalla antamaan lausuntoon ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

5. Laki kolttalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kolttalain (253/1995) 49-51 ja 63 §, sellaisina kuin niistä ovat 49, 51 ja 63 § laissa 83/2014, seuraavasti: 
49 § 
Vaalilautakunnan päätöksestä valittaminen 
Edellä 48 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö saa hakea muutosta vaalilautakunnan päätökseen valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun vaalin tulos on julkaistu, sillä perusteella, että päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka on muutoin lainvastainen. Muilta osin muutoksenhaussa sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808 /2019) säädetään. 
50 § 
Päätöksestä tiedottaminen ja tiedoksianto 
Koltan katsotaan saaneen kyläkokouksen tai kolttaneuvoston päätöksestä taikka vaalin tuloksesta tiedon silloin, kun päätöksen tai vaalin tuloksen sisältävä pöytäkirjaote on pantu nähtäville Inarin kunnassa kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti ja kolttien luottamusmiehen toimistossa. Päätökset ja vaalien tulos voidaan lisäksi julkistaa myös paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jos kyläkokous niin päättää. Milloin päätös koskee ainoastaan yksittäistä kolttaa, tiedoksiannon katsotaan kuitenkin tapahtuneen, silloin kun päätös on todisteellisesti annettu asianomaiselle tiedoksi. 
51 § 
Kyläkokouksen ja kolttaneuvoston päätöksestä valittaminen 
Kolttien kyläkokouksen ja kolttaneuvoston päätökseen saa koltta-alueella asuva täysivaltainen koltta tai hänen puolisonsa taikka kolttaneuvoston jäsen hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai on muutoin lainvastainen. Sama oikeus on sillä, jonka oikeutta päätös loukkaa. 
Muutosta ei kuitenkaan saa hakea sellaiseen päätökseen, joka sisältää lausunnon viranomaiselle, ellei lausunto sido viranomaista. 
Muutosta on haettava 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedottamisesta. Muilta osin muutoksenhakuun sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
63 § 
Muutoksenhaku 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen haetaan muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.  
Muilta osin muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

6. Laki eläinsuojelulain 51 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eläinsuojelulain (247/1996) 51 §, sellaisena kuin se on laeissa 1477/2009 ja 1279/2019, seuraavasti:  
51 § 
Valitus 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Muutoksenhaussa kunnaneläinlääkärin ja kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavan viranhaltijan päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
Valitukset tämän lain nojalla tehdyistä päätöksistä on käsiteltävä kiireellisinä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

7. Laki metsälain 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan metsälain (1093/1996) 23 §, sellaisena kuin se on laissa 1085/2013, seuraavasti: 
23 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Metsäkeskuksella on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi valitusoikeus Muutosehdotus päättyy Ruokaviraston tämän lain nojalla tekemästä päätöksestä, jos Ruokaviraston päätös poikkeaa metsäkeskuksen esityksestä. Metsäkeskuksella on myös Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi valitusoikeus  Muutosehdotus päättyyhallinto-oikeuden Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi päätöksestä Muutosehdotus päättyy, jolla hallinto-oikeus on muuttanut Ruokaviraston päätöstä taikka kumonnut sen. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

8. Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain (947/1997) 27 §, sellaisena kuin se on laissa 87/2014, seuraavasti: 
27 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

9. Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 7 § muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (987/1997) 7 § seuraavasti: 
7 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

10. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain 58 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 58 §, sellaisena kuin se on laissa 78/2014, seuraavasti 
58 § 
Muutoksenhaku 
Tämän lain nojalla annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.  
Muilta osin muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

11. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) 39 §, sellaisena kuin se on laissa 972/2015, seuraavasti:  
39 § 
Muutoksenhaku 
Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen muussa kuin 3—5, 20, 21, 23—26 tai 29 §:ssä tarkoitetussa asiassa saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Jos päätöstä 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun hakemukseen ei vastoin 38 a §:ää ole annettu säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain mukaisessa järjestyksessä valituksen, jonka katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes hakemukseen on annettu päätös. Ruokaviraston on ilmoitettava päätöksen antamisesta valitusviranomaiselle. 
Edellä 20—26 §:ssä tarkoitetut päätökset on muutoksenhausta huolimatta heti pantava täytäntöön. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

12. Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan hukkakauran torjunnasta annetun lain (185/2002) 22 §, sellaisena kuin se on laissa 82/2014, seuraavasti:  
22 § 
Muutoksenhaku 
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen muuhun kuin 6 §:ssä tai 5 luvussa tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua siltä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jonka toimialueella asianomainen kunta tai, jos kyseessä on kuntayhtymä, kuntayhtymän kotipaikka sijaitsee. 
Ruokaviraston päätökseen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan tai muuhun päätökseen haetaan muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Muilta osin muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen 6 §:ssä tai 5 luvussa tarkoitettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen soveltaen, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

13. Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (241/2002) 29 §, sellaisena kuin se on laissa 96/2014, seuraavasti: 
29 § 
Muutoksenhaku 
Muuhun kuin 7 luvussa tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

14. Laki yhteismetsälain 47 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan yhteismetsälain (109/2003) 47 a §, sellaisena kuin se on laissa (100/2014), 
seuraavasti: 
47 a § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

15. Laki lannoitevalmistelain 41 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan lannoitevalmistelain (539/2006) 41 §, sellaisena kuin se on laissa 98/2014, seuraavasti:  
41 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Edellä 33 §:n 3 momentissa tarkoitettua väliaikaista kieltoa koskevaan päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

16. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 57 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) 57 §, sellaisena kuin se on laissa 702/2016, seuraavasti: 
57 § 
Muutoksen hakeminen 
Muutoksenhakua varten on työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta ja sen jäsenistä säädetään työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (677/2005) ja vakuutusoikeudesta tuomioistuinlaissa (673/2016). 
Asianosainen saa hakea valittamalla muutosta eläkelaitoksen tämän lain nojalla antamaan päätökseen tai ennakkopäätökseen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta siten kuin tässä laissa ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
Asianosainen saa hakea valittamalla muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan muutoksenhakuasiassa antamaan päätökseen vakuutusoikeudelta siten kuin tässä laissa ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

17. Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 67 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 67 §, sellaisena kuin se on laissa 80/2014, seuraavasti: 
67 § 
Muutoksenhaku 
Tämän lain nojalla annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 
Muilta osin muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

18. Laki riistavahinkolain 47 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan riistavahinkolain (105/2009) 47 §, sellaisena kuin se on laissa 93/2014, seuraavasti: 
47 § 
Muutoksenhaku 
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätökseen saa vaatia oikaisua siltä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jonka toimialueella asianomainen kunta sijaitsee. 
Suomen metsäkeskuksen, Ruokaviraston ja Valtiokonttorin päätökseen saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta.  
Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Muutoksenhaussa maa- ja metsätalousministeriön tekemään valtionapupäätökseen sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

19. Laki eläinlääkintähuoltolain 35 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 35 § seuraavasti: 
35 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta kunnan viranomaisen päätökseen säädetään kuntalaissa (410/2015). 
Muutoksenhausta valtion viranomaisen päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Ruokaviraston 30 ja 31 §:n nojalla tekemiä päätöksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

20. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 45 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009) 45 §, sellaisena kuin se on laissa 115/2013, seuraavasti 
45 § 
Muutoksenhaku Ruokaviraston päätökseen 
Ruokaviraston päätökseen haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.  
Valituksen käsittelystä markkinaoikeudessa ja muutoksenhausta markkinaoikeuden päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa (100/2013). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

21. Laki tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 17, 18 ja 22 § seuraavasti: 
17 § 
Osallistuminen ja tiedottaminen  
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on varattava kaikille mahdollisuus tutustua 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun ehdotukseen merkittävien tulvariskialueiden nimeämiseksi ja ehdotukseen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä niiden tausta-asiakirjoihin ja varattava tilaisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi kirjallisesti tai sähköisesti Poistoehdotus päättyy. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestää tarpeen mukaan tiedotustilaisuuksia, joissa varataan tilaisuus mielipiteiden esittämiseen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lisäksi tarvittavat lausunnot. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa 1 momentissa tarkoitetut ehdotukset tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Tieto kuulutuksesta on julkaistava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen asianomaisissa kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain (410/2015) 108 §:ssä. 
18 §  
Vesistö- ja meritulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksyminen  
Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallintasuunnitelmat. 
Maa- ja metsätalousministeriö toimittaa päätöksen hallintasuunnitelmien hyväksymisestä sähköisesti suunnitelmassa tarkoitetun vesistöalueen ja merenrannikon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa maa- ja metsätalousministeriön päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. Tieto kuulutuksesta on julkaistava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen asianomaisissa kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimittaa lisäksi päätöksen sähköisesti niille viranomaisille, joita asian käsittelyn aikaisemmissa vaiheissa on kuultu.  
22 § 
Muutoksenhaku 
Tulvariskien hallintasuunnitelman hyväksymistä koskevaan maa- ja metsätalousministeriön päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Ministeriön päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. 
Valitusoikeus on: 
1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös saattaa vaikuttaa; 
2) asianomaisella kunnalla, maakunnan liitolla ja alueen pelastustoimella; 
3) yleistä etua valvovilla viranomaisilla; 
4) sellaisella rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun taikka vesivarojen käytön edistäminen ja jonka toiminta-aluetta tulvariskien hallintasuunnitelma koskee. 
Muutoksenhakuun hulevesitulvariskien hallintasuunnitelman hyväksymistä koskevaan kunnan päätökseen sovelletaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:ssä ja 191 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään muutoksenhausta ja valitusoikeudesta asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

22. Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain (690/2010) 33 §, sellaisena kun se on laissa 976/2015, seuraavasti: 
33 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

23. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) 115 §, sellaisena kuin se on laissa 84/2014, seuraavasti: 
115 § 
Muutoksenhaku 
Tämän lain nojalla annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.  
Muilta osin muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

24. Laki riistahallintolain 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan riistahallintolain (158/2011) 31 §, sellaisena kuin se on laissa 92/2014, seuraavasti: 
31 § 
Muutoksenhaku 
Suomen riistakeskuksen 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun päätökseen ja oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu yksittäistä lupaa koskeva Suomen riistakeskuksen päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

25. Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain (987/2011) 14  a §, sellaisena kuin se on laissa 86/2014, seuraavasti:  
14 a § 
Muutoksenhaku 
Valtioneuvoston sekä maa- ja metsätalousministeriön 5 §:ssä tarkoitettuun päätökseen ei saa vaatia oikaisua eikä hakea muutosta valittamalla. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Ruokaviraston päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). 
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Muilta osin muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

26. Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 48 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) 48 §, sellaisena kuin se on laissa 975/2015, seuraavasti: 
48 § 
Muutoksenhaku 
Edellä 10 §:ssä tarkoitettuun tutkinnon hyväksymistä koskevaan päätökseen ja 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuun levitysvälineen testausta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808 /2019). 
Muutoksenhausta valtion viranomaisen määräämään maksuun säädetään valtion maksuperustelaissa. 
Edellä 38 §:n 4 momentissa tarkoitettua väliaikaista kieltoa koskevaan päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

27. Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain (998/2012) 20 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 200/2015, seuraavasti: 
20 § 
Muutoksenhaku 
Kalastusvakuutuslaitoksen päätökseen saa vaatia oikaisua Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. Jos samaa vahinkotapahtumaa koskeva asia on vireillä muussa valituselimessä tai tuomioistuimessa, oikaisuvaatimuksen käsittely on keskeytettävä, kunnes edellä tarkoitettu asia on ratkaistu. 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Kalastusvakuutuslaitoksen hyväksynnän peruuttamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

28. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 90 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 90 §, sellaisena kuin se on laeissa 1194/2013, 88/2014 ja 569/2014, seuraavasti:  
90 § 
Muutoksenhaku 
Tässä laissa tarkoitettuun muuhun kuin hallinnollisen pakon käyttöä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Muutoksenhaussa kunnan viranhaltijan päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
Muutoksenhausta Tullin päätökseen säädetään tullilaissa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

29. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 54 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 54 §, sellaisena kuin se on laissa 76/2014, seuraavasti:  
54 § 
Muutoksenhaku 
Kunnan viranomaisen tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua 12 §:n mukaan toimivaltaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Jos vaatimus koskee Ahvenanmaan maakunnan kunnan päätöstä, oikaisuvaatimus tehdään Ahvenanmaan valtionvirastolle.  
Ruokaviraston, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Ahvenanmaan valtionviraston hallintopäätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. 
Oikaisuvaatimukseen annettuun Ruokaviraston sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen haetaan muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimukseen annettuun Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen, joka koskee porotalouden tuen myöntämistä tai takaisinperintää, haetaan muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimukseen annettuun Ahvenanmaan valtionviraston päätökseen haetaan muutosta valittamalla Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen. Muilta osin muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

30. Laki puutavaran mittauksesta annetun lain 46 ja 51 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan puutavaran mittauksesta annetun lain (414/2013) 46 ja 51 §, seuraavasti: 
46 § 
Muutoksenhaku virallisen mittaajan päätökseen 
Virallisen mittaajan päätökseen saa mittausosapuoli hakea muutosta valittamalla mittauslautakuntaan. Muutoksenhakuun sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään, jollei jäljempänä toisin säädetä. 
Muutosta on haettava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Päätökseen sisältyvää virallista mittausta koskevaa määräystä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei mittauslautakunta toisin päätä. 
51 § 
Muutoksenhaku mittauslautakunnan päätökseen 
Mittauslautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä mittaus on tehty. Muutoksenhakuun sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
Mittauslautakunta voi määrätä, että sen päätöstä on noudatettava hallinto-oikeuteen tehtävästä valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

31. Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain 56 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain (497/2013) 56 § seuraavasti: 
56 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Muutoksenhausta valtion viranomaisen määräämään maksuun säädetään valtion maksuperustelaissa. 
Tämän lain nojalla tehtävässä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 
Valitus tämän lain nojalla tehdystä päätöksestä, joka koskee eläinten hyvinvointia, on käsiteltävä kiireellisenä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

32. Laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan metsätuhojen torjunnasta annetun lain (1087/2013) 27 § seuraavasti: 
27 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019), jollei tässä pykälässä toisin säädetä.  
Maa- ja metsätalousministeriön 9 §:n 1 momentin nojalla tekemässä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 
Jos Suomen metsäkeskuksen määräämien toimenpiteiden suorittamista ei voida lykätä, Suomen metsäkeskus voi määrätä, että valituksenalaista päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 
Suomen metsäkeskuksella on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi valitusoikeus  Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  Poistoehdotus päättyyRuokaviraston tämän lain nojalla tekemästä päätöksestä, jos Ruokaviraston päätös poikkeaa metsäkeskuksen esityksestä. Suomen metsäkeskuksella on myös Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi valitusoikeus  Muutosehdotus päättyyhallinto-oikeuden Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi päätöksestä Muutosehdotus päättyy, jolla hallinto-oikeus on muuttanut Ruokaviraston päätöstä tai kumonnut sen. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

33. Laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista annetun lain 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista annetun lain (27/2014) 20 § seuraavasti:  
20 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

34. Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 69 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 69 § seuraavasti:  
69 § 
Muutoksenhaku 
Tämän lain mukaiseen päätökseen haetaan muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 
Muilta osin muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

35. Laki eläinjalostustoiminnasta annetun lain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eläinjalostustoiminnasta annetun lain (319/2014) 21 § seuraavasti:  
21 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Muutoksenhausta valtion viranomaisen määräämään maksuun säädetään valtion maksuperustelaissa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

36. Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 49 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) 49 § seuraavasti:  
49 § 
Muutoksenhaku valvontaviranomaisen päätökseen 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) 
Tämän lain 41, 43 ja 44 §:n nojalla tehtävässä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää. Valitus on käsiteltävä kiireellisenä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

37. Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 39 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1093/2014) 39 §, sellaisena kun se on osaksi laissa 1632/2015, seuraavasti: 
39 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

38. Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 71 §, sellaisena kun se on laissa 1017/2018, seuraavasti: 
71 § 
Muutoksenhaku 
Tämän lain 15 §:ssä tarkoitetun luokituslaitoksen tai toiminnanharjoittajan moottoritehon mittaamista koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenne- ja viestintävirastolta. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019), jollei muualla tässä laissa toisin säädetä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

39. Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain (294/2015) 37 § seuraavasti:  
37 § 
Muutoksenhaku 
Asiakirjaselvityksestä saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen valvontaviranomaisen tämän lain nojalla tai 1 §:ssä mainitun Euroopan unionin lainsäädännön nojalla tekemään päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Muutoksenhausta Tullin päätökseen säädetään tullilaissa (304/2016). 
Jos tämän lain tai 1 §:ssä mainitun Euroopan unionin lainsäädännön nojalla tehtävä päätös tai kielto on luonteeltaan sellainen, että se on pantava viivytyksettä täytäntöön, siinä voidaan määrätä, että sitä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

40. Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 46 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 46 §, sellaisena kuin se on laissa 14/2019, seuraavasti: 
46 § 
Muutoksenhaku 
Tämän lain nojalla tehtyä päätöstä koskevaan muutoksenhakuun sovelletaan valtionavustuslain muutoksenhakua koskevia säännöksiä. Takaisinperintää, sopimuksen purkamista ja irtisanomista sekä asiamiehelle määrättyä väliaikaista kieltoa koskevassa asiassa muutosta haetaan kuitenkin valittamalla hallinto-oikeuteen ilman oikaisuvaatimusmenettelyä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

41. Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain 73 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (517/2015) 73 § seuraavasti:  
73 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen tämän lain ja sivutuoteasetuksen sekä täytäntöönpanoasetuksen nojalla annettuun päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Muutoksenhaussa kunnaneläinlääkärin päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.  
Tämän lain, sivutuoteasetuksen tai täytäntöönpanoasetuksen nojalla tehtävässä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

42. Laki Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 22 ja 23 §, sekä 
muutetaan 21 § seuraavasti: 
21 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta luonnonsuojelulain nojalla tehtyyn Metsähallituksen päätökseen säädetään mainitussa laissa. 
Edellä 18 §:n 3 momentissa tarkoitettuun yksittäistä lupaa koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Metsähallitukselta. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019), ellei jäljempänä tässä pykälässä toisin säädetä. 
Toimivaltainen on se hallinto-oikeus, jonka tuomiopiirissä päätöksen kohteena oleva alue tai sen enin osa sijaitsee. Ellei tätä perustetta voida käyttää, toimivaltainen hallinto-oikeus määräytyy oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain mukaisesti.  
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettu päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

43. Laki erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä annetun lain (373/2016) 2 § seuraavasti: 
2 § 
Erillisen vesijätön omistusoikeuksien selvittäminen 
Maanmittauslaitos selvittää viran puolesta erillisten vesijättöjen omistusoikeudet kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 11 luvun mukaisessa kiinteistönmäärityksessä. Kiinteistönmääritystä saa myös hakea se, jonka saantomies on saanut erillisen vesijätön tämän lain 1 §:ssä säädetyllä tavalla taikka joka hallitsee vesijättöä omistajana. 
Maanmittauslaitoksen on yleistiedoksiantona kutsuttava sitä, joka katsoo olevansa kiinteistönmäärityksen kohdealueella erillisen vesijätön omistaja, esittämään selvitys omistusoikeudestaan erilliseen vesijättöön kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kutsun tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen. Yleistiedoksiannosta säädetään hallintolain (434/2003) 62 §:ssä. Toimituksen tiedottamisesta säädetään lisäksi kiinteistönmuodostamislain 168 ja 169 §:ssä. 
Omistusoikeudesta syntyneeseen riitaan sovelletaan kiinteistönmuodostamislain 184 §:ää. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

44. Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 48 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016) 48 § seuraavasti: 
48 § 
Muutoksenhaku 
Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. 
Muilta osin muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Tämän lain 12 §:n 3 momentin, 15 §:n 1 momentin, 17 §:n 1 momentin, 20 §:n 1—4 momentin, 21 §:n sekä 24 §:n 2 momentin nojalla tehtyä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

45. Laki muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta annetun lain (445/2019) 13 § seuraavasti: 
13 § 
Muutoksenhaku 
Ruokaviraston 12 §:n nojalla tekemään kieltoon tai määräykseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa.  
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

46. Laki siemenlain 44 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan siemenlain (600/2019) 44 § seuraavasti:  
44 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Muutoksenhaussa päätökseen, jonka kasvilajikelautakunta on antanut lajikkeen hyväksymistä koskevaan hakemukseen, sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.  
Edellä 36 §:n 3 momentissa tarkoitettua väliaikaista markkinointikieltoa koskevaan päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 10.12.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ritva Elomaa ps 
 
jäsen 
Markku Eestilä kok 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Ari Koponen ps 
 
jäsen 
Mikko Lundén ps 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Mikko Savola kesk 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 
varajäsen 
Tuomas Kettunen kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Tuire Taina