Viimeksi julkaistu 22.6.2022 11.39

Valiokunnan mietintö MmVM 6/2022 vp VJL 1/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Vahvistamatta jääneenä palautunut laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (HE 56/2022 vp)

JOHDANTO

Vireilletulo

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (HE 56/2022 vp) (VJL 1/2022 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

VAHVISTAMATTA JÄTETTY LAKI

Tasavallan presidentti on 10.6.2022 perustuslain 77 §:n 2 momentin perusteella jättänyt vahvistamatta eduskunnan 31.5.2022 hyväksymän lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (EV 61/2022 vp). 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Vahvistamatta jäänyt laki on perustuslain 78 §:n mukaan valiokunnan annettua siitä mietintönsä hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana tai hylättävä eduskunnan täysistunnossa yhden käsittelyn asiana äänten enemmistöllä. Tasavallan presidentti jätti 10.6.2022 vahvistamatta eduskunnan 31.5.2022 hallituksen esityksen (HE 56/2022 vp) pohjalta hyväksymän lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä. Maa- ja metsätalousvaliokunta piti mietinnössään (MmVM 3/2022 vp — HE 56/2022 vp) hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puolsi lakiehdotuksen hyväksymistä tietyin muutoksin. Mietinnön hyväksymisen ja hallituksen esitykseen sisältyneen lakiehdotuksen täysistuntokäsittelyn jälkeen ilmeni kuitenkin tarve muuttaa vielä nopealla aikataululla hallituksen esitykseen sisältyneen lakiehdotuksen 1 ja 2 §:ää. Näiden muutosten toteuttamiseksi eduskunta hyväksyi 7.6.2022 lakialoitteeseen (LA 33/2022 vp) sisältyneen ehdotuksen laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä. Laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (409/2022) on tullut voimaan 10.6.2022. Vahvistamatta jääneenä palautunut laki vastaa sisällöltään edellä mainittuja 1 ja 2 §:n muutoksia lukuun ottamatta 10.6.2022 voimaan tullutta lakia. Vahvistamatta jääneen lain hyväksyminen on tämän vuoksi käynyt tarpeettomaksi, ja maa- ja metsätalousvaliokunta esittää sen hylkäämistä.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus: 

Eduskunta hylkää vahvistamatta jääneenä palautuneen lain. 
Helsingissä 22.6.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Anne Kalmari kesk 
 
varapuheenjohtaja Ritva Elomaa ps 
 
jäsen Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen Satu Hassi vihr 
 
jäsen Mikko Kärnä kesk 
 
jäsen Mikko Lundén ps 
 
jäsen Jari Myllykoski vas 
 
jäsen Anders Norrback 
 
jäsen Raimo Piirainen sd 
 
jäsen Arto Satonen kok 
 
jäsen Mikko Savola kesk 
 
jäsen Jenna Simula ps 
 
jäsen Peter Östman kd 
 
varajäsen Tiina Elo vihr 
 
varajäsen Ari Koponen ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuire Taina