Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.13

Valiokunnan mietintö MmVM 7/2020 vp HE 124/2020 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta (HE 124/2020 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • maatalousylitarkastaja Tove Jern 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila 
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • ympäristöministeriö
 • Kasvinsuojeluteollisuus ry
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • Ruokavirasto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kasvinsuojeluaineista annettua lakia. Esityksen mukaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävänä olisi laskea ja julkaista kasvinsuojeluaineiden riski-indikaattorit yhteisön politiikan puitteita torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin mukaisesti ja suorittaa muut kasvinsuojeluaineiden indikaattoreihin liittyvät tehtävät. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtäviä ehdotetaan myös täsmennettäväksi torjunta-aineiden jäämiä koskevien eräiden tehtävien osalta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että nykytilanteessa metsätaloudessa juurikäävän torjuntaan käytettävän urean käyttömäärät tilastoidaan maatalouskäytöksi, minkä vuoksi kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvaa riskiä kuvaava indikaattori on Suomen osalta suurempi, mitä se todellisuudessa on. Riski-indikaattori antaa siten väärän kuvan Suomen kasvinsuojelun tilanteesta maataloudessa. 

Valiokunta toteaa lisäksi, että ns. riski-indikaattoridirektiivillä annettu EU:n harmonisoitu riski-indikaattori 2 (HR2), joka perustuu jäsenmaassa myönnettyjen kasvinsuojelun poikkeuslupien lukumäärään hätätilanteissa, ei kuvaa todellista riskiä juuri lainkaan. Kasvinsuojelun hätäluvissa käyttökohteiden lukumäärä ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala voi vaihdella hyvinkin paljon. Pelkän lukumäärän lisäksi tuleekin tarkasteluun ottaa esim. hätälupien sisältämät potentiaaliset viljelyhehtaarit, joilla hätäluvan saanutta valmistetta on mahdollista käyttää.  

Valiokunta pitää tarpeellisena, että edellä mainittujen epäkohtien poistamiseksi ryhdytään toimenpiteisiin. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 124/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 2.10.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ritva Elomaa ps 
 
jäsen 
Markku Eestilä kok 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Jenna Simula ps 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 
varajäsen 
Heikki Autto kok 
 
varajäsen 
Atte Harjanne vihr 
 
varajäsen 
Ari Koponen ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Carl Selenius