Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.52

Valiokunnan mietintö MmVM 9/2020 vp HE 151/2020 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta (HE 151/2020 vp): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • ylitarkastaja Niina Riissanen 
  maa- ja metsätalousministeriö
 • tutkija Jani Laturi 
  Luonnonvarakeskus
 • asiantuntija Yrjö Niskanen 
  Suomen metsäkeskus
 • metsäasiantuntija Lea Jylhä 
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • metsäasioiden päällikkö Matti Mäkelä 
  Metsäteollisuus ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • Koneyrittäjät ry
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kestävän metsätalouden määräaikaista rahoituslakia. Laki on voimassa 31.12.2020 saakka. Voimassaoloa ehdotetaan esityksessä pidennettäväksi kolmella vuodella eli vuoden 2023 loppuun asti. Metsätaloutta koskevien valtiontukisääntöjen uudistamistyö on EU:ssa viivästynyt, minkä vuoksi lain voimassaoloa on tarpeen jatkaa. Lisäksi muutettaisiin lain muuta julkista tukea koskevaa säännöstä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.12.2020. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Valiokunta toteaa, että esityksessä ehdotetaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annettua lakia (34/2015) muutettavaksi siten, että lain voimassaoloa pidennetään kolmella vuodella eli vuoden 2023 loppuun asti, koska metsätaloutta koskevien valtiontukisääntöjen uudistamistyö on EU:ssa viivästynyt. Maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskevat suuntaviivat luovat puitteet sille, millaisia tukia ja missä määrin Euroopan komissio tulee hyväksymään jäsenmaissa kohdistettaviksi metsiin suuntaviivojen voimassaoloaikana. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut työryhmän laatimaan esiselvityksen metsätalouden kannustejärjestelmästä 2020-luvulla. Esityksen tavoitteena on varmistaa nykyisen metsätalouden kannustejärjestelmän jatkuminen vuoden 2021 alusta siihen saakka, kunnes valmistelussa oleva uusi kannustejärjestelmä voidaan ottaa käyttöön. Valiokunta korostaa, että kannustejärjestelmän keskeytymätön jatko on äärimmäisen tärkeää koko metsätalousalalle. 

Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi lain muuta julkista tukea koskevaa säännöstä. Muuta julkista tukea koskevan säännöksen muuttaminen on tarpeen päällekkäisten tukien myöntämisen estämiseksi, ja se liittyy tukeen, jota tullaan myöntämään luonnonsuojelulakiin tulevien muutosten nojalla (HE 116/2020 vp — EV 114/2020 vp). 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä jäljempänä ehdotettavin muutoksin. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Voimaantulosäännös.

Esityksen perusteluista käy ilmi, että laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.12.2020. Komissio on hyväksynyt kestävän metsätalouden tukijärjestelmän voimassaolon jatkamista koskevan ilmoituksen. Valiokunta ehdottaa, että päivämäärä todetaan lain erillisessä voimaantulosäännöksessä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 151/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 7 § ja 48 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti: 
7§ 
Muu julkinen tuki 
Tämän lain nojalla myönnettävän tuen edellytyksenä on, ettei rahoitettavaan työhön tai toimenpiteeseen ole myönnetty muuta etuutta julkisista varoista. 
Tämän lain nojalla myönnetty tuki peritään takaisin, jos tuen maksamisen jälkeen käy ilmi, että työhön tai toimenpiteeseen on myönnetty muu etuus julkisista varoista. 
48 § 
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tämä laki on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023. 
Tämän lain muita kuin tuen myöntämistä koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin tämän lain nojalla myönnettyyn tukeen lain voimassaoloajan päätyttyä. Tämän lain nojalla myönnetty tuki tulee maksaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2026. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 31  Muutosehdotus päättyypäivänä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi joulu Muutosehdotus päättyykuuta 20Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 20 Muutosehdotus päättyy
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 12.11.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anne Kalmari kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ritva Elomaa ps 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Ari Koponen ps 
 
jäsen 
Mikko Kärnä kesk 
 
jäsen 
Mikko Lundén ps 
 
jäsen 
Jari Myllykoski vas 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Piritta Rantanen sd 
 
jäsen 
Mikko Savola kesk 
 
jäsen 
Peter Östman kd 
 
varajäsen 
Juha Pylväs kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Carl Selenius