Viimeksi julkaistu 31.1.2022 8.48

Valiokunnan mietintö PeVM 15/2021 vp PNE 3/2021 vp Perustuslakivaliokunta Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta (PNE 3/2021 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovinen 
    eduskunnan kanslia
  • professori Mikael Hidén 

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että tieto- ja viestintäosaston organisaatiota muutetaan osaston toimivuuden parantamiseksi ja osaston johtamisen kehittämiseksi. Eduskunnan kanslian ohjesäännön 6, 8, 13 ja 20 §:ään ehdotetaan tehtäviksi tarvittavat muutokset. Myös ohjesäännön 12 §:ää ehdotetaan muutettavaksi tieto- ja viestintätekniikan tukipalveluiden siirtämiseksi palvelukeskuksesta tietohallintotoimistoon. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi eduskunnan työjärjestyksen 15 §, jossa säädetään Eduskunnan kirjaston hallituksen valinnasta ja kirjaston vuosikertomuksesta. 

Ohjesäännön ja eduskunnan työjärjestyksen muutos ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.1.2022.  

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

(1) Puhemiesneuvoston ehdotuksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotuksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina. Perustuslakivaliokunta puoltaa ehdotusten hyväksymistä puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisina voimaantulosäännöksiä kuitenkin muuttaen. Valiokunta on täydentänyt ehdotusten voimaantulosäännökset puhemiesneuvoston ehdotuksen perusteluista ilmenevän mukaisiksi. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 3/2021 vp sisältyvän ehdotuksen eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta. (Valiokunnan muutosehdotukset) Eduskunta hyväksyy muutettuna puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 3/2021 vp sisältyvän ehdotuksen eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eduskunnan kanslian ohjesäännön (1480/2015) 6 ja 8 §, 12 §:n 3 momentti sekä 13 ja 20 § seuraavasti:  
6 § 
Hallinto- ja palveluosaston tehtävänä on valmistella kansliatoimikunnan kokoukset, huolehtia kanslian toiminta- ja taloussuunnitelmien valmistelusta, hoitaa kanslian henkilöstöhallintoa, taloushallintoa, kiinteistö- ja toimitilahallintoa ja tietohallintoa sekä huolehtia työsuojelusta ja työterveyshuollosta sekä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja muista työnantajavelvoitteista. Hallinto- ja palveluosasto tuottaa lisäksi ne hallinnolliset tukipalvelut, joita ei ole erikseen määrätty muille toimintayksiköille. 
8 § 
Tieto- ja viestintäosaston tehtävänä on hoitaa eduskunnan viestintä- ja tietotukipalveluita. 
12 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa kokouspalvelut, logistiikkapalvelut, henkilöstöpalvelut ja hankintapalvelut. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
13 §  
Tieto- ja viestintäosastossa on viestintäyksikkö ja tietotukiyksikkö.  
Viestintäyksikkö huolehtii ajankohtaisviestinnästä ja mediapalvelusta sekä verkkopalveluista, kansalaispalveluista ja työyhteisöviestinnästä.  
Tietotukiyksikkö huolehtii selvitys-, analyysi-, laskelma- ja tiedonhakupalveluista sekä vastaa seurantapalveluista, verkkotietopalveluista, kirjastopalveluista, eduskunnan keskusarkistosta ja hallinnollisten asioiden asianhallinnasta.  
Eduskunnan kirjasto toimii julkisena oikeudellista, yhteiskunnallista ja eduskuntatietoa jakavana kirjastona.  
20 § 
Tieto- ja viestintäjohtaja johtaa tieto- ja viestintäosastoa sekä huolehtii eduskunnan viestinnän ja tietotuen toteuttamisesta ja kehittämisestä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1 päivänä tammikuuta 2022 Muutosehdotus päättyy
 Lakiehdotus päättyy 

2. Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, säädetään:  
1 § 
Tällä eduskunnan päätöksellä kumotaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 15 §. 
2 § 
Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1 päivänä tammikuuta 2022 Muutosehdotus päättyy
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 16.12.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
varapuheenjohtaja 
Antti Häkkänen kok 
 
jäsen 
Maria Guzenina sd 
 
jäsen 
Petri Honkonen kesk 
 
jäsen 
Olli Immonen ps 
 
jäsen 
Hilkka Kemppi kesk 
 
jäsen 
Mikko Kinnunen kesk 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Jukka Mäkynen ps 
 
jäsen 
Sakari Puisto ps 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 
jäsen 
Heikki Vestman kok 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
varajäsen 
Jani Mäkelä ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mikael Koillinen