Viimeksi julkaistu 7.2.2022 8.48

Valiokunnan mietintö PeVM 17/2021 vp PNE 4/2021 vp Perustuslakivaliokunta Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta (PNE 4/2021 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola 
    eduskunnan kanslia
  • tutkimusprofessori Hannu Kiviranta 
    Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • professori Mikael Hidén 
  • professori Tuomas Ojanen 
  • professori Veli-Pekka Viljanen 

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työjärjestykseen otetaan eduskunnan toimintakyvyn turvaamiseksi tarpeelliset, väliaikaisesti voimassa olevat säännökset, joiden perusteella eduskunta voisi erityisen vakavan, hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin johdosta päättää mahdollisuudesta toimittaa äänestykset täysistunnossa etä-äänestyksinä ja valiokuntien mahdollisuudesta kokoontua päätösvaltaisiin etäkokouksiin. 

Ehdotetut muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan eduskunnan kevätistuntokauden alussa 2022 ja olemaan voimassa vuoden 2022 loppuun. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

(1) Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työjärjestykseen otetaan väliaikaisesti voimassa olevat säännökset, joiden perusteella eduskunta voi erityisen vakavan, hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin johdosta päättää mahdollisuudesta toimittaa äänestykset täysistunnossa etä-äänestyksinä ja valiokuntien mahdollisuudesta kokoontua päätösvaltaisiin etäkokouksiin. 

(2) Nyt ehdotettua asiallisesti vastaava sääntely valiokunnan etäkokouksesta ja täysistunnon etä-äänestyksestä oli voimassa 1.11.2020—30.9.2021. Valiokuntatyöhön sovellettiin eduskunnan päätöksen mukaisesti eduskunnan työjärjestyksen säännöksiä valiokunnan etäkokouksesta 14.4.—31.5.2021 (PNE 1/2021 vp, PeVM 7/2021 vp). 

(3) Perustuslakivaliokunta on korostanut, että ylimmän valtioelimen, eduskunnan, toimintakyvyn varmistaminen koronavirusepidemian aikana on koko valtiojärjestyksen toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää (PeVM 23/2020 vp, s. 4). Valiokunnan mukaan eduskunnan toiminnan määrämuotoisuuden vaatimus perustelee sääntelyn tarvetta. Perustuslain säännöksistä ei valiokunnan mukaan ole tehtävissä sellaista johtopäätöstä, että ne välttämättä edellyttäisivät edustajien fyysistä läsnäoloa esimerkiksi valiokunnissa, vaan olennaista on edustajien yhtäläinen mahdollisuus osallistua asian käsittelyyn (PeVM 13/2021 vp, kappale 4, PeVM 23/2020 vp, s. 3). Valiokunnan mukaan eduskunnan toimintamuodot eivät lähtökohtaisesti voi edes poikkeusoloissa perustua yksinomaan eduskuntaryhmien välisille sopimuksille tai epävirallisille käytännöille perustuslain, työjärjestyksen tai eduskunnan puhemiesneuvoston eduskunnan työjärjestyksen nojalla antamien valiokuntien yleisohjeiden asemesta (PeVM 23/2020 vp, s. 3). Siten on perusteltua, että etäkokouksesta ja etä-äänestämisestä säädetään eduskunnan työjärjestyksessä. Perustuslakivaliokunnalla ei ole huomautettavaa sääntelyn asiallisesta sisällöstä. 

(4) Eduskunnan työjärjestyksen muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan eduskunnan kevätistuntokauden alussa 2022 ja olemaan voimassa vuoden 2022 loppuun. Nyt käytettävissä olevan tiedon perusteella on vaikea arvioida, olisiko säännösten soveltamiselle välttämätöntä tarvetta esimerkiksi syysistuntokauden 2022 aikana. Kun sääntelyn soveltamisen välttämättömyyttä arvioidaan nimenomaisesti soveltamisesta päätettäessä, ei nyt ehdotetulle voimassaoloajalle ole kuitenkaan perustuslakivaliokunnan mielestä estettä. Valiokunta esittää myös harkittavaksi, tulisiko eduskunnan työjärjestykseen sisällyttää toistaiseksi voimassa olevat, esimerkiksi nyt ehdotettavan kaltaiset erillisen päätöksen perusteella sovellettaviksi tulevat säännökset eduskunnan etätyöstä poikkeuksellisissa oloissa. 

(5) Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan sääntelyn soveltamisedellytykset valiokuntien etäkokousten osalta ovat käsillä. Nykyinen epidemiatilanne ja vallitseva, helposti leviävä omikronmuunnos voivat aiheuttaa tilanteen, jossa kansanedustajia on laajasti sairastuneina tai virukselle altistuneina. Valiokunnat ovat perustuslain 35 §:n 3 momentin mukaan päätösvaltaisia, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä, jollei jotakin asiaa varten ole erikseen säädetty suurempaa jäsenmäärää. Sairastumiset ja altistumiset voivat siten estää eduskunnan valiokuntien päätöksenteon. 

(6) Eduskunta tekee ehdotetun 80 a §:n mukaan päätöksen etätyötä poikkeuksellisissa oloissa koskevien säännösten soveltamisesta puhemiesneuvoston ehdotuksesta, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, ja hankittuaan asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton. Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on tässä yhteydessä arvioida muun muassa sääntelyn käyttöönoton oikeudellisten edellytysten täyttymistä (PeVM 23/2020 vp, s. 4). 

(7) Perustuslakivaliokunta pitää tärkeänä, että eduskunnan toimintakyky voidaan vallitsevassa tilanteessa turvata mahdollisimman pian sovellettavissa olevalla sääntelyllä valiokunnan etäkokouksista. Valiokunta ehdottaakin, että sääntelyä täydennetään siirtymäsäännöksellä, jonka mukaan säännöksiä valiokunnan etäkokouksesta sovelletaan 80 a §:ssä säädettyä menettelyä noudattamatta helmikuun 2022 loppuun asti. Perustuslakivaliokunnan mielestä nyt suoraan siirtymäsäännöksen nojalla sovellettavaksi ehdotetun, asiallisesti rajoitetun ja kunkin valiokunnan päätöstä kokousten järjestämistavasta vielä edellyttävän sääntelyn merkitys ei välttämättä edellytä, että päätöksenteko sidottaisiin puhemiesneuvoston määräenemmistöllä tekemään ehdotukseen (vrt. PeVM 23/2020 vp, s. 5). Siirtymäsäännöksen nojalla säännöksiä valiokuntien etäkokouksista voitaisiin soveltaa samaan ajankohtaan asti kuin valtiopäivätoimintaa koskevia puhemiesneuvoston 25.1.2022 hyväksymiä poikkeusmenettelyjä (PmNP 140/2021 vp, § 2). 

(8) Valiokunnan kokoukseen voi ehdotetun 80 b §:n mukaan osallistua tai kokouksessa olla läsnä puhemiesneuvoston hyväksymiä tietoteknisiä välineitä ja yhteyksiä käyttämällä. Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että siirtymäsäännöksen soveltamisaikana tällaisia välineitä ja yhteyksiä ovat eduskunnan työjärjestyksen 37 a §:ssä tarkoitettuun asiantuntijoiden etäkuulemiseen hyväksytyt välineet ja yhteydet (PmNP 101/2021 vp, § 3). 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Voimaantulosäännös.

Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että muutokset tulevat voimaan 7.2.2022. Valiokunta ehdottaa lisäksi yleisperusteluissa tarkemmin kuvattua siirtymäsäännöstä.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 4/2021 vp sisältyvän ehdotuksen eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, 
muutetaan väliaikaisesti eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 44 § ja 61 §:n 1 momentti sellaisena kuin niistä on 44 § eduskunnan päätöksessä 10/2006, sekä 
lisätään väliaikaisesti eduskunnan työjärjestyksen 1 §:ään uusi 3 momentti sekä työjärjestykseen uusi 8 a luku seuraavasti: 
1 § 
Valtiopäiville kokoontuminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Eduskunnan etätyöstä poikkeuksellisissa oloissa säädetään 8 a luvussa. 
44 § 
Suuri valiokunta 
Jollei suuren valiokunnan työjärjestyksestä muuta johdu, noudatetaan asioiden käsittelyssä suuressa valiokunnassa soveltuvin osin, mitä 34, 35, 37, 39—43 ja 43 a §:ssä sekä 8 a luvussa valiokunnan etäkokouksesta säädetään. 
61 § 
Äänestystapa 
Äänestys toimitetaan koneäänestyksenä, seisomaan nousten tai avoimena lippuäänestyksenä taikka 8 a luvussa tarkoitettuna etä-äänestyksenä. Puhemies ilmoittaa äänestystavan. Keskustelua äänestystavasta ei sallita. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8 a luku 
Etätyö poikkeuksellisissa oloissa 
80 a § 
Päätös luvun säännösten soveltamisesta 
Jos vaikutuksiltaan erityisen vakavan, hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin johdosta eduskunnan toimintakyvyn turvaamiseksi on välttämätöntä, voi eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, ja hankittuaan asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton päättää kerrallaan enintään kolmen kuukauden ajanjaksosta, jonka aikana eduskuntatyöhön sovelletaan tämän luvun säännöksiä. 
80 b § 
Valiokunnan etäkokous 
Valiokunta voi päättää, että valiokunnan kokoukseen voi osallistua tai olla kokouksessa läsnä puhemiesneuvoston hyväksymiä tietoteknisiä välineitä ja yhteyksiä käyttämällä (valiokunnan etäkokous). Valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin päättää valiokunnan etäkokouksesta etäkokouksien pitämistä koskevan päätöksen tekemistä varten. 
Valiokunnan etäkokouksen edellytyksenä on, että kokoukseen osallistumaan ja kokouksessa läsnä olemaan oikeutetut ovat tietoturvallisessa näkö- ja ääniyhteydessä (etäyhteys) keskenään.  
Valiokunnan etäkokouksen järjestelyillä on huolehdittava, että valiokunnan keskustelut etäkokouksessa voidaan käydä luottamuksellisesti ja että ulkopuoliset eivät saa tietoja valiokunnan etäkokouksessa käsittelemistä asioista tai asiakirjoista ennen niiden julkiseksi tuloa. Etäyhteydellä etäkokoukseen osallistuvan kansanedustajan on huolehdittava, että hänen kanssaan samassa tilassa ei ole kokouksen aikana läsnä ulkopuolisia.  
Valiokunnan etäkokouksessa ei saa käsitellä salassa pidettäviä asiakirjoja eikä vaiteliaisuuden alaisia asioita.  
Vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta säädetään 43 c §:ssä.  
80 c § 
Etä-äänestys täysistunnossa 
Äänestys täysistunnossa voidaan toimittaa jokaisen kansanedustajan käytettävissä olevalla puhemiesneuvoston hyväksymällä tietoturvallisella tietoteknisellä järjestelmällä (etä-äänestys). Vaalia ei toimiteta etä-äänestyksenä. 
Puhemies ilmoittaa etä-äänestyksestä hyvissä ajoin ennen sen toimittamista. Kansanedustajan on ilmoittauduttava etä-äänestykseen ennalta puhemiehen asettamassa määräajassa. Kansanedustaja antaa äänensä etä-äänestysjärjestelmässä siihen luotettavasti tunnistautuneena.  
Puhemies päättää äänestyksen toimittamisesta etä-äänestyksenä sekä äänestyksen alkamisesta ja päättymisestä. 
Jos etä-äänestys ei puhemiehen mielestä ole antanut luotettavaa vastausta tai äänet ovat menneet tasan, voi puhemies uudistaa äänestyksen. 
Puhemiesneuvosto antaa tarkemmat ohjeet etä-äänestyksen toimittamisesta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi laki  Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi eduskunnan päätös  Muutosehdotus päättyytulee voimaan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7 Muutosehdotus päättyypäivänä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi helmi Muutosehdotus päättyykuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Sen estämättä, mitä 80 a §:ssä säädetään, sovelletaan 80 b §:n säännöksiä valiokunnan etäkokouksesta 28.2.2022 asti. Puhemiesneuvoston hyväksymiä tietoteknisiä välineitä ja yhteyksiä ovat tällöin 37 a §:n 1 momentissa tarkoitetut puhemiesneuvoston hyväksymät tietotekniset välineet ja yhteydet. Muutosehdotus päättyy 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 28.1.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

varapuheenjohtaja 
Antti Häkkänen kok 
 
jäsen 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
jäsen 
Jukka Gustafsson sd 
 
jäsen 
Maria Guzenina sd 
 
jäsen 
Petri Honkonen kesk 
 
jäsen 
Olli Immonen ps 
 
jäsen 
Hilkka Kemppi kesk 
 
jäsen 
Mikko Kinnunen kesk 
 
jäsen 
Anna Kontula vas 
 
jäsen 
Jukka Mäkynen ps 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
varajäsen 
Pihla Keto-Huovinen kok 
 

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Mikael Koillinen 
 
valiokuntaneuvos Liisa Vanhala