Valiokunnan mietintö
PeVM
3
2019 vp
Perustuslakivaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta (HE 57/2019 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
erityisasiantuntija
Laura
Nurminen
oikeusministeriö
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansalaisaloitelakia. Lakiin otettaisiin sääntely, joka on tarpeen EU:n uuden kansalaisaloiteasetuksen täydentämiseksi. Asetus edellyttää toimivaltaisia viranomaisia koskevan sääntelyn muuttamista. Lisäksi lakia muutettaisiin johtuen Väestörekisterikeskuksen tehtävien siirtämisestä perustettavalle Digi- ja väestötietovirastolle. 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. 
Esitykseen sisältyvissä säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotuksia tarkastellaan perustuslain kansalaisaloitteita koskevan 53 §:n 3 momentin säännöksen kannalta. 
Hallituksen käsityksen mukaan lakiehdotus katsotaan voitavan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksessä ehdotetaan otettavaksi kansalaisaloitelakiin säännös siitä, että Digi‑ ja väestötietovirasto toimisi toimialallaan EU-asetuksessa tarkoitettuna kansallisena yhteyspisteenä. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen osalta toimivaltaisia viranomaisia koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin myös siten, että Digi‑ ja väestötietovirasto toimisi viranomaisena, jolla on toimivalta EU-asetuksessa tarkoitetuin tavoin tarkastaa ja vahvistaa kerätyt tuenilmaukset, ja Liikenne‑ ja viestintävirasto puolestaan viranomaisena, jolla on toimivalta EU-asetuksen mukaisesti vahvistaa yksittäisen verkossa toteutettavan tuenilmausten keruujärjestelmän asianmukaisuus. Viranomaisten tehtäviin ei tulisi sisällöllisiä muutoksia, mutta Liikenne‑ ja viestintäviraston tehtävä muutettaisiin EU-asetuksesta johtuen määräaikaiseksi ottaen huomioon se, että myös EU-sääntelyä yksittäisistä verkkokeruujärjestelmistä sovelletaan vain aloitteisiin, jotka on rekisteröity viimeistään 31.12.2022. Esityksessä ehdotetaan kansalaisaloitelakiin teknisenä muutoksena myös, että viittaukset vanhaan EU-asetukseen muutettaisiin viittauksiksi uuteen EU-asetukseen. Teknisenä muutoksena ehdotetaan muutettavaksi kansalaisaloitelain 15 §:ssä oleva viittaus hallintolainkäyttölakiin (586/1996), joka on kumottu oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetulla lailla (808/2019). 
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella perustuslakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 57/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 22.11.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
varapuheenjohtaja
Antti
Häkkänen
kok
jäsen
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Sakari
Puisto
ps
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Heikki
Vestman
kok
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mikael
Koillinen
Viimeksi julkaistu 28.11.2019 16:24