Valiokunnan mietintö
StVM
17
2019 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta (HE 95/2019 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Joni
Komulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja
Johanna
Seppänen
Findata – Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen
lakimies
Kirsi
Talonen
Findata – Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen
lakimies
Tarja
Pollari
Kansaneläkelaitos
yksikön päällikkö
Juuso
Rahkola
Kansaneläkelaitos
Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Helsingin yliopisto
Lääketeollisuus ry
Suomen Kuntaliitto
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:ää siten, että Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen (jäljempänä Tietolupaviranomainen) saisi periä korvauksen tietoluvan lisäksi myös tietopyyntöä koskevan päätöksen mukaisten tietojen poimimisesta, toimittamisesta ja yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja anonymisoinnista. Lain 50 §:n 2 momenttia esitetään täydennettäväksi siten, että rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä, joka luovuttaa Tietolupaviranomaiselle tietoja tietopyyntöä koskevan päätöksen perusteella, olisi myös oikeus saada Tietolupaviranomaiselta korvauksena näin määräytyvä osuutensa tietopyyntöä koskevan päätöksen saajan maksettaviksi määrätyistä kustannusten korvauksista. Lisäksi lain 50 §:n 3 momenttiin esitetään tehtäväksi vastaava tekninen korjaus. 
Esityksellä on vaikutus vuoden 2020 tulo- ja menoarvioon ja erityisen merkittävä vaikutus Tietolupaviranomaisen vuoden 2020 budjettiin ja budjettikehyksen suunnitteluun, koska talousarvioesitys on valmisteltu siten, että tietopyynnöistä aiheutuvista kustannuksista tulisi Tietolupaviranomaiselle maksutuloja 1.1.2020 alkaen.  
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, kun se on vahvistettu.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä perusteltuna sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain (toisiolaki) 50 §:n muuttamista ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
Toisiolain säätämisen yhteydessä kumottiin potilaslain 13 §:n 5 momentti, jonka nojalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi antaa luvan tietojen saamiseen yksittäistapauksessa, kun tieteellistä tutkimusta varten tarvitaan tietoja useamman kuin yhden terveyden- ja sairaanhoidon toimijan potilasasiakirjoista. Lainkohdan kumoaminen on säädetty tulemaan voimaan 1.1.2020. Koska Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen tietolupakäsittelyyn liittyvä toimivalta tulee voimaan vasta 1.4.2020, valiokunta ehdottaa potilaslain 13 §:n 5 momentin voimassaolon jatkamista mainittuun ajankohtaan saakka. Valiokunta ehdottaa tämän vuoksi uuden lakiehdotuksen hyväksymistä. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 95/2019 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. 
Eduskunta hyväksyy uuden, 2. lakiehdotuksen. (Valiokunnan uusi lakiehdotus) 
1. 
Laki 
sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain (552/2019) 50 §:n 1—3 momentti seuraavasti: 
50 § 
Palveluista perittävät korvaukset 
Tietolupaviranomainen saa periä korvauksen tässä laissa tarkoitetun tietoluvan ja tietopyyntöä koskevan päätöksen mukaisten tietojen poimimisesta, toimittamisesta ja yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja anonymisoinnista sekä tietoturvallisen käyttöympäristön käytöstä.  
Korvaukset, jotka koskevan tietolupaan ja tietopyyntöä koskevaan päätökseen perustuvien tietojen poimintaa ja toimittamista muista kuin Tietolupaviranomaisen omista tietovarannoista, määräytyvät kutakin tiedot toimittanutta rekisterinpitäjää koskevien säännösten mukaisesti. Rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä, joka luovuttaa Tietolupaviranomaiselle tietoja tässä laissa tarkoitetun tietoluvan ja tietopyyntöä koskevan päätöksen perusteella, on oikeus saada Tietolupaviranomaiselta korvauksena näin määräytyvä osuutensa luvansaajan ja tietopyyntöä koskevan päätöksen saajan maksettaviksi määrätyistä kustannusten korvauksista.  
Korvaukseen tämän pykälän mukaisesti oikeutetun on toimitettava Tietolupaviranomaiselle pyynnöstä arvio kustannuksista, joita tietojen käsittelystä korvaukseen oikeutetulle aiheutuu. Tietolupaviranomainen laatii saamiensa tietojen pohjalta kustannusarvion tietopyynnön toteuttamisesta ja toimittaa sen luvanhakijalle ja tietopyynnön tekijälle. Tietolupaviranomainen perii luvansaajalta ja tietopyyntöä koskevan päätöksen saajalta 2 momentissa tarkoitetut korvaukset ja tulouttaa ne tiedot toimittaneille rekisterinpitäjille. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä ennen tämän lain voimaantuloa, peritään maksu tämän lain mukaisesti.  
Valiokunnan uusi lakiehdotus
2. 
Laki 
potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 5 momentin kumoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 5 momentin kumoamisesta annetun lain (556/2019) 2 § seuraavasti: 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 5.12.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anu
Vehviläinen
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Merja
Kyllönen
vas
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 13.12.2019 15.48