Viimeksi julkaistu 18.5.2022 11.27

Valiokunnan mietintö StVM 5/2022 vp HE 29/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta (HE 29/2022 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • lakimies Laura Terho 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • poliisiylitarkastaja Sami Nevalainen 
  sisäministeriö
 • ylitarkastaja Katja Pihlainen 
  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • erityisasiantuntija Sanna Kailanto 
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • asiantuntija Kim Kannussaari 
  Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto
 • toiminnanjohtaja Mirka Vainikka 
  Irti huumeista ry

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

 • Poliisihallitus
 • Tulli
 • Lääketeollisuus ry
 • Suomen Apteekkariliitto ry

Valiokunta on saanut ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • oikeusministeriö
 • maa- ja metsätalousministeriö
 • Kansaneläkelaitos

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi huumausainelakia ja sähköisestä lääkemääräyksestä annettua lakia. 

Esitys kytkeytyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteisiin hyvinvoinnin edistämisestä ja eriarvoisuuden vähentämisestä. 

Esityksen mukaan huumaantumistarkoituksessa käytettävät kasvijauheet, -rouheet ja -valmisteet, jotka sisältävät dimetyylitryptamiinia, määriteltäisiin huumausaineeksi. Tällöin niitä tulisivat koskemaan huumausainelaissa säädetyt yleiskiellot. Ehdotetulla muutoksella pyritään ehkäisemään päihdyttäviltä ominaisuuksiltaan huumausaineita vastaavien kasviperäisten valmisteiden pääsyä markkinoille. 

Huumausainelain mukaista lupasääntelyä selkiytettäisiin ja lupamenettelyihin liittyvää hallinnollista taakkaa kevennettäisiin. Esityksessä ehdotetaan tuonti- ja vientilupaa koskevista vaatimuksista poikkeamista sellaisille kansallisesti huumausaineeksi luokiteltua ainetta sisältäville lääkevalmisteille, joihin voi liittyä aineen laajaan lääkinnälliseen käyttöön nähden vain vähäisenä pidettävä väärinkäytön vaara. Tuonti- ja vientilupaa koskevista poikkeuksista säädettäisiin myös humanitaarisissa kriisitilanteissa tarvittaville lääkevalmisteille. 

Viranomaisten mahdollisuuksia huumausainerikosten estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen parannettaisiin ja muutoksenhakua koskevaa sääntelyä päivitettäisiin. 

Sähköisestä lääkemääräyksestä annettua lakia muutettaisiin niin, että henkilötietojen suoja olisi paremmin turvattu huumausainelain mukaisessa valvonnassa. Myös huumausainelakiin ehdotetaan eräitä henkilötietojen sääntelyyn liittyviä täsmennyksiä. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2022. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan, että  huumaantumistarkoituksessa  käytettävät  kasvijauheet, -rouheet ja -valmisteet, jotka sisältävät dimetyylitryptamiinia (DTM), määritellään huumausaineeksi. Tällöin niitä koskisivat huumausainelain (374/2008) 5 §:ssä säädetyt yleiskiellot. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esitystä kannatettavana. Ehdotetulla sääntelyllä rajoitetaan DTM-huumausaineen saatavuutta. Valiokunta pitää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta myönteisenä, että muutoksilla pyritään ehkäisemään huumausaineiden lisääntynyttä tarjontaa. Lisääntynyt tarjonta johtaa usein myös lisääntyneeseen kysyntään. Huumausaineiden saatavuuden vähentäminen on valiokunnan näkemyksen mukaan Suomessa keskeinen päihteiden käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja vähentävä keino. Valiokunta kuitenkin korostaa saatavuuden etukäteisen vähentämisen lisäksi ehkäisevän päihdetyön sekä päihdepalvelujen saatavuuden merkitystä huumausaineista johtuvien haittojen minimoimiseksi. 

Esitykseen sisältyy useita huumausaineiksi luokiteltujen yhdisteiden lupamenettelyjä keventäviä ja selkeyttäviä ehdotuksia. Tuonti- tai vientilupaa ei vaadita sellaisista aineista valmistetuille lääkevalmisteille, jotka on luokiteltu huumausaineeksi vain Suomessa ja joihin voi liittyä aineen laajaan lääkinnälliseen käyttöön nähden vain vähäisenä pidettävä väärinkäytön vaara. Luvanvaraisuudesta vapautetaan kansainvälisten ja kotimaisten sotilasosastojen sekä kansainvälisen pelastustoiminnan avustusjoukkojen mukanaan tuomat ja maasta viemät lääkevalmisteet, jotka on tarkoitettu omaan ensiapukäyttöön. Tuonti- ja vientilupaa ei esityksen mukaan tarvita myöskään humanitaarisessa avustustoiminnassa, jos toiminnan kohteena oleva tilanne on poikkeuksellisen vakava tai siihen on muu erityinen syy. Lisäksi huumausainerikosten estämistä, paljastamista ja selvittämistä suorittavalle viranomaiselle voidaan esityksen mukaan jatkossa myöntää sisäisesti lupa myös huumausaineen valmistamiseen sekä eräiden kasvien ja sienien viljelyyn takavarikoiduista näytteistä. 

Valiokunta pitää esitystä myös lupamenettelyjä keventävien ehdotusten osalta kannatettavana. Valiokunta pitää tärkeänä valvottujen lääkkeiden saatavuuden parantamista kriisitilanteiden yhteydessä. Myös laajassa lääkinnällisessä käytössä olevien, vain vähäistä väärinkäytön vaaraa omaavien yhdisteiden saatavuuden parantaminen menettelyä keventämällä on valiokunnan näkemyksen mukaan ehdotetulla tavoin perusteltua. Lupiin liittyvien menettelyjen keventäminen helpottaa tarkoituksenmukaisilta osin luvanhakijoiden työtä. Näin vähennetään lupamenettelyistä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa sekä menettelyistä aiheutuvia kustannuksia. Esitys myös nopeuttaa ja sujuvoittaa rikosprosessia, selkeyttää siihen liittyvän laboratoriotutkinnan toimintatapoja sekä poistaa huumausaineiden rikostekniseen tutkimukseen liittyvää oikeudellista epävarmuutta edellä todetun sisäisen luvan myöntämismahdollisuuden myötä.  

Ehdotetuilla muutoksilla luovutaan apteekkien velvollisuudesta toimittaa eräiden huumausaineiden seurantaa koskevat tiedot kuukausittain Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Jatkossa apteekkien on toimitettava muita kuin reseptikeskukseen tallennettuja tietoja vain, jos Fimea niitä erikseen pyytää. Seuranta laajentuu koskemaan kaikkia huumausaineita sisältäviä lääkkeitä, kun nykyisin seuranta on keskittynyt pääosin niin sanotulla huumausainelääkemääräyslomakkeella määrättyihin valmisteisiin. Tämä ei esityksen mukaan (s. 9) kuitenkaan työllistäisi apteekkeja nykyistä enempää, sillä valtaosa näistä tiedoista on saatavissa sähköisessä muodossa reseptikeskuksesta. 

Valiokunta pitää huumausaineita sisältävien lääkevalmisteiden toimitusten seurantaan liittyviä muutoksia kannatettavina. Apteekeilta edellytetään jatkossakin huumausaineita sisältävien valmisteiden seurantaa, mutta kuukausittain toimitettavan raportin toimittamisvelvollisuudesta luovutaan. Fimea voi saadun selvityksen mukaan seurata apteekkien toimituksia yksittäisten raporttien sijaan reseptikeskuksessa olevia sähköistä lääkemääräystä ja sen toimituksia koskevia tietoja hyödyntäen. 

Valiokunta pitää kannatettavana myös esityksen sisältämiä henkilötietojen suojaa koskevia tarkennuksia sekä huumausainelaissa että sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa (61/2007). 

Jatkovalmistelu

Hallituksen esityksen mukaan (s. 11) lausuntokierroksella olleessa esitysluonnoksessa ehdotettiin hampun viljelyä koskevaa ilmoitusmenettelyä ja muuta hampun viljelyä koskevaa sääntelyä. Lausuntopalautteen perusteella on esityksen mukaan päädytty siihen, että hamppukokonaisuutta koskeva sääntely vaatii jatkovalmistelua, jota tehdään yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä sen hallinnonalan kanssa. Hallituksen esityksen mukaan tätä kokonaisuutta koskeva erillinen hallituksen esitys annetaan mahdollisimman pian. Valiokunta pitää tärkeänä edistää hallituksen esityksessä todettua jatkovalmistelua.  

Valiokunta korostaa lainsäädännön muutosten lisäksi ennalta ehkäisevän päihdetyön sekä päihdepalvelujen saatavuuden merkitystä kansanterveydelle ja väestön hyvinvoinnille. Riittävä resursointi ehkäisevään päihdetyöhön sekä palvelujen saatavuuteen lisää väestön hyvinvointia ja työkykyä sekä hillitsee päihteiden käyttöön liittyviä yhteiskunnallisia haittoja ja kustannuksia.  

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotus

22 §. Ensiavussa ja kriisinhallinnassa tarvittavat lääkevalmisteet.

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, että lääkevalmisteiden tuonnista ja viennistä tehtävä ilmoitus tulee tehdä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle viipymättä. Valiokunta ehdottaa, että säännös muutetaan yhdenmukaiseksi 3 momentin kanssa siten, että ilmoitus lääkevalmisteiden viennistä on tehtävä etukäteen ja tuonnista viipymättä. Muutos tukee valiokunnan näkemyksen mukaan paremmin valvovan viranomaisen tehtävän asianmukaista toteutusta eikä viivytä lääkelähetystä tarpeettomasti. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 29/2022 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 29/2022 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki huumausainelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdan d alakohta, 9 §, 11 §:n 1 momentin 2 kohta, 12 §, 15 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti, 19 §:n 2 momentin 2 kohta, 22 §:n otsikko, 23 §, 30 §:n 1 momentti, 32 §, 34 §:n 4 momentti sekä 45 ja 49 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentin 5 kohdan d alakohta laissa 934/2018, 9 § laeissa 775/2009 ja 322/2011, 12 ja 23 § osaksi laissa 322/2011, 15 §:n 1 momentti laissa 322/2011, 19 §:n 2 momentin 2 kohta laissa 775/2009, 30 §:n 1 momentti laissa 1568/2009, 32 § osaksi laissa 775/2009, 34 §:n 4 momentti laissa 1127/2014, 45 § osaksi laeissa 775/2009 ja 322/2011 ja 49 § laissa 1027/2015, sekä 
lisätään 22 §:ään uusi 3—5 momentti seuraavasti: 
3 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
5) huumausaineella:
d) kat-kasvia (Catha edulis), meskaliinia sisältäviä kaktuskasveja ja Psilosybe-sieniä sekä huumaantumistarkoituksessa käytettäviä kasvijauheita, -rouheita ja -valmisteita, jotka sisältävät dimetyylitryptamiinia;
 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
9 § 
Luvan myöntäminen 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi myöntää luvan huumausaineen valmistukseen, Suomeen tuontiin, Suomesta vientiin ja käsittelyyn. 
Jäljempänä 13 §:ssä tarkoitettu tuontilupa, 14 §:ssä tarkoitettu vientilupa ja 15 §:ssä tarkoitettu käsittelylupa voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai oikeushenkilölle: 
1) lääkkeiden tuotantoon ja muihin lääkinnällisiin tarkoituksiin, jos toimija saa lääkelain 17 §:n 1 momentin nojalla tuoda Suomeen lääkkeitä; 
2) huumausaineen toteamiseksi käytettävien aineiden, valmisteiden ja testijärjestelmien valmistukseen, tuontiin, vientiin ja käsittelyyn; 
3) tieteelliseen tutkimukseen sekä lääkinnällisissä tarkoituksissa tapahtuvaan tutkimukseen, laadunvalvontatutkimukseen ja tuotekehittelyyn; 
4) 3 §:n 1 momentin 5 kohdan e alakohdassa tarkoitetun huumausaineen teolliseen käyttöön, jos aineen teollinen käyttö on 3 b §:n nojalla sallittu. 
Valmistusluvasta säädetään 12 §:ssä. 
11 § 
Luvan myöntämisen edellytykset 
Edellä 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan myöntämisen edellytyksenä on, että: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) yksityinen elinkeinonharjoittaja, luvanhakijan hallintoelimiin kuuluvat henkilöt ja toimitusjohtaja, avoimessa yhtiössä yhtiömiehet, kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet sekä yliopistossa ja muussa tutkimuslaitoksessa yksikön johtotehtävissä olevat henkilöt ovat täysi-ikäisiä sekä rehellisiksi ja luotettaviksi tunnettuja; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
12 § 
Valmistuslupa 
Huumausaineen valmistuslupa voidaan myöntää enintään kalenterivuodeksi kerrallaan. Valmistuslupaa ei vaadita lääkelaissa tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmistukseen. Huumausaineelle, jolla ei ole lääkinnällistä käyttöä, ei saa myöntää valmistuslupaa. 
Edellä 1 momentin estämättä: 
1) yliopistolle tai muulle tutkimuslaitokselle voidaan myöntää lupa valmistaa huumausainetta tieteellisessä tutkimuksessa käytettäväksi, jos kyseisellä laitoksella on voimassa oleva 15 §:ssä tarkoitettu käsittelylupa; 
2) yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai oikeushenkilölle voidaan myöntää lupa huumausaineen valmistukseen, jos aine kokonaisuudessaan käytetään 23 §:n 1 momentissa tarkoitetun huumausaineen toteamiseksi käytettävän testijärjestelmän valmistukseen ja luvanhakijalla on voimassa oleva 15 §:ssä tarkoitettu käsittelylupa; 
3) yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai oikeushenkilölle voidaan myöntää lupa 3 §:n 1 momentin 5 kohdan e alakohdassa tarkoitetun huumausaineen valmistukseen, jos luvanhakijalla on 15 §:ssä tarkoitettu käsittelylupa aineen teolliseen käyttöön. 
Valmistuslupaa ei saa myöntää pidemmäksi ajaksi kuin käsittelylupa on voimassa. 
Valmistuslupaan voidaan liittää aineiden määrää, varastointia, säilytystä, kuljetusta, seurantaa ja hävittämistä sekä tarvittaessa muita vastaavia seikkoja koskevia ehtoja. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä lupaehtojen yksityiskohdista. 
15 § 
Käsittelylupa 
Huumausaineen käsittelylupa myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
16 § 
Vastuuhenkilöä ja tämän sijaisia koskevat vaatimukset 
Toimipaikassa, jossa harjoitetaan tämän lain mukaista lupaa edellyttävää toimintaa, on oltava vastuuhenkilö ja hänellä tarpeellinen määrä sijaisia, jotka luvanhaltija määrää. Vastuuhenkilön ja hänen sijaistensa on oltava täysi-ikäisiä ja sopivia tehtävään. Lisäksi heillä on oltava tehtävän edellyttämät toimivaltuudet ja koulutuksen tai kokemuksen kautta hankittu riittävä ammattitaito. Luvanhaltijan on annettava vastuuhenkilöille ja heidän sijaisilleen kirjallinen määräys heidän tehtävistään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
19 § 
Selvitys lupaharkintaa varten 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Toimijan ei tarvitse esittää lupaa hakiessaan 1 momentin 2 ja 3 sekä 5—7 kohdassa tarkoitettuja tietoja, jos toimija: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) on toimittanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle kyseiset tiedot viimeksi kuluneen vuoden aikana toisen lupahakemuksen yhteydessä, eikä niissä ole tapahtunut muutoksia, ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on pitänyt selvitystä asianmukaisena. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
22 § 
Ensiavussa ja kriisinhallinnassa tarvittavat lääkevalmisteet 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tämän lain mukaista tuonti- ja vientilupaa ei tarvita kansainväliseen yhteistoimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten sotilasosastojen ja kansainvälisen pelastustoiminnan avustusjoukkojen mukanaan tuomille ja maasta viemille lääkevalmisteille, jotka on tarkoitettu sotilasosaston tai pelastustoiminnan avustusjoukon omaan ensiapukäyttöön. Lääkevalmisteet on säilytettävä lukitussa ensiapulaatikossa, ja käyttämättä jääneet lääkevalmisteet on tuotava takaisin Suomeen. Sotilasosaston tai pelastustoiminnan avustusjoukon on nimettävä henkilö vastaamaan lääkevalmisteista, ja niiden viennistä on tehtävä etukäteen ja tuonnista viipymättä paluun jälkeen ilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle. 
Humanitaarista avustustoimintaa harjoittava järjestö, jolla on lääkelain 32 §:n 3 momentissa tarkoitettu lupa, ei tarvitse tämän lain mukaista tuonti- ja vientilupaa humanitaarisessa avustustoiminnassa, jos toiminnan kohteena oleva tilanne on poikkeuksellisen vakava tai siihen on muu erityinen syy. Tällöin lääkevalmisteiden Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi tuonnista ja Poistoehdotus päättyy viennistä on tehtävä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi etukäteen ja tuonnista Muutosehdotus päättyy viipymättä ilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle. Mitä 16 §:ssä säädetään vastuuhenkilöä koskevista vaatimuksista ja 1  §:ssä vastuuhenkilön hyväksymisestä, koskee lääkevalmisteiden tuontia ja vientiä tässä momentissa tarkoitetuissa tapauksissa. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 3 ja 4 momentissa tarkoitetun ilmoituksen sisällöstä. 
23 § 
Poikkeukset tuonti- ja vientilupia koskevista vaatimuksista 
Tämän lain mukaista tuonti- ja vientilupaa ei tarvita: 
1) vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listassa III mainituille huumausainetta sisältäville lääkevalmisteille; 
2) huumausainetta sisältäville huumausaineiden toteamisessa käytettäville aineille, valmisteille ja testijärjestelmille, joissa on huumausainetta vain vähän taikka joissa huumausaine on vaikeasti erotettavassa muodossa ja joihin voi liittyä aineen laajaan lääkinnälliseen käyttöön nähden vain vähäisenä pidettävä väärinkäytön vaara. 
Tämän lain mukaista tuonti- ja vientilupaa ei tarvita sellaisille yhdistelmävalmisteille, jotka sisältävät muuta psykotrooppista ainetta kuin psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listassa I mainittua ainetta, tai valmisteille, jotka sisältävät tämän lain 3 §:n 1 momentin 5 kohdan e alakohdassa tarkoitettua lääkeainetta. Edellytyksenä on lisäksi, että yhdistelmävalmisteessa tai valmisteessa on huumausainetta vain vähän tai vaikeasti erotettavassa muodossa ja että yhdistelmävalmisteeseen tai valmisteeseen voi liittyä aineen laajaan lääkinnälliseen käyttöön nähden vain vähäisenä pidettävä väärinkäytön vaara. 
Tämän lain mukaista tuonti- ja vientilupaa ei tarvita 3 §:n 1 momentin 5 kohdan e alakohdassa tarkoitettua huumausainetta sisältäville lääkevalmisteille, joihin voi liittyä aineen laajaan lääkinnälliseen käyttöön nähden vain vähäisenä pidettävä väärinkäytön vaara. Tällaisiin valmisteisiin sovelletaan muilta osin samoja vaatimuksia ja rajoituksia kuin psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listassa IV mainittuja aineita sisältäville valmisteille. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä luvanvaraisuudesta vapautetuista aineista, valmisteista ja testijärjestelmistä. 
30 § 
Kirjanpitovelvollisuus 
Tämän lain mukaisen luvan haltijan sekä 15 §:n 2 momentissa ja 22 §:n 3 momentissa tarkoitetun toimijan on pidettävä kirjaa valmistamistaan, viemistään, tuomistaan ja käsittelemistään huumausaineista. Kirjanpitovelvollisuus ei kuitenkaan koske henkilökohtaiseen lääkitykseen määrättyjä huumausaineiksi katsottavia lääkkeitä paitsi apteekeissa, sairaaloissa ja terveyskeskuksissa ja 22 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa. Kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana se on laadittu. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on oikeus saada tässä momentissa tarkoitettu huumausainekirjanpitoaineisto nähtäväkseen salassapitosäännösten estämättä. Ruokavirastolla ja aluehallintovirastoilla on oikeus saada nähtäväkseen eläinlääkärin huumausainekirjanpito. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
32 § 
Eräiden huumausaineiksi luokiteltujen lääkkeiden seuranta 
Apteekin on seurattava vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listassa I, II ja IV ja psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listassa I— IV mainittujen aineiden ja valmisteiden sekä valmisteiden, jotka sisältävät 3 §:n  
1 momentin 5 kohdan e alakohdassa tarkoitettua huumausainetta, toimittamista apteekista ja pidettävä siitä kirjaa. 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen oikeudesta saada tämän lain mukaisessa valvonnassa välttämättömät tiedot lääkemääräyksistä ja niiden toimittamisesta säädetään sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 15 §:n 1 momentin 2 kohdassa. 
Siltä osin kuin on kysymys huumausaineiksi luokitelluista lääkkeistä, joiden seurantaa koskevia tietoja ei tallenneta reseptikeskukseen, apteekin on pyydettäessä annettava salassapitosäännösten estämättä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seurantaa koskevat välttämättömät tiedot. 
Tässä pykälässä tarkoitetut seuranta- ja kirjanpitotiedot ovat salassa pidettäviä. 
34 § 
Lupa- ja valvontaviranomaiset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Eläinlääkäreitä valvovat myös Ruokavirasto ja aluehallintovirastot. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
45 § 
Huumausainerikosten estäminen, paljastaminen ja selvittäminen 
Keskusrikospoliisin päällikön tai Tullin rikostorjunnan päällikön kirjallisella päätöksellä voidaan myöntää huumausainerikosten estämistä, paljastamista ja selvittämistä suorittavalle viranomaiselle yksittäistapauksessa lupa huumausaineen valmistamiseen, tuontiin Suomeen, vientiin Suomesta tai kauttakuljetukseen. Lupa voidaan myöntää myös 7 §:ssä tarkoitettujen kasvien ja sienien viljelyyn takavarikoiduista näytteistä. Tässä momentissa tarkoitettu lupa voidaan myöntää vain välttämättömiin tarkoituksiin huumausainerikosten estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi. Lupa huumausaineen valmistamiseen ja 7 §:ssä tarkoitettujen kasvien ja sienien viljelyyn voidaan myöntää vain Keskusrikospoliisin rikostekniselle laboratoriolle ja Tullilaboratoriolle. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun päällikön kirjallisella päätöksellä voidaan luovuttaa takavarikoituja tai valtiolle menetetyksi tuomittuja huumausaineita ja 44 §:n 2 momentissa tarkoitettuja aineita, laitteita ja tarvikkeita viranomaiselle käytettäväksi huumausainerikosten estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä ja myöntää viranomaiselle tähän tarkoitukseen huumausaineen hallussapitolupa. 
Tässä pykälässä tarkoitetuista päätöksistä on ilmoitettava edellisen vuoden osalta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle vuosittain tammikuun loppuun mennessä. 
49 § 
Muutoksenhaku 
Tämän lain 12—15 §:n ja 17 §:n sekä sisäkaupan lähtöaineasetuksen ja ulkokaupan lähtöaineasetuksen perusteella annettuun päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 15 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 937/2019, seuraavasti: 
15 § 
Tietojen luovuttaminen viranomaisille ja tieteelliseen tutkimukseen 
Salassapitosäännösten ja muiden tietojen käyttöä koskevien säännösten estämättä Kansaneläkelaitos saa reseptikeskuksen yhteisrekisterinpitäjänä luovuttaa reseptikeskuksesta pyynnöstä sen lisäksi, mitä muualla lainsäädännössä säädetään: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle:
a) lääkelain (395/1987) 21 f §:ssä tarkoitetun erityisluvan hakemiseksi laaditun lääkemääräyksen;
b) turvallisen ja tarkoituksenmukaisen lääkkeiden käytön ohjauksessa välttämättömät tiedot;
c) lääkelain ja huumausainelain mukaisessa valvonnassa välttämättömät tiedot lääkemääräyksistä ja niiden toimittamisesta.
 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 21.4.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

varapuheenjohtaja 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Merja Kyllönen vas 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
varajäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Päivi Salo