Viimeksi julkaistu 29.8.2022 16.24

Valiokunnan mietintö TaVM 15/2022 vp HE 92/2022 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta (HE 92/2022 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • teollisuusneuvos Mikko Huuskonen 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • palvelujohtaja Mari Selviranta 
  Valtiokonttori
 • ekonomisti Miika Heinonen 
  Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • johtava asiantuntija Tiina Haapasalo 
  Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • johtaja Petri Murto 
  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 • toimitusjohtaja Timo Koskinen 
  Suomen Taksiliitto ry
 • ekonomisti Petri Malinen 
  Suomen Yrittäjät ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
 • Helsinki Graduate School of Economics
 • Satamaoperaattorit ry
 • Koneyrittäjät ry
 • Linja-autoliitto
 • Metsäteollisuus ry
 • Rakennusteollisuus RT ry
 • Teknologiateollisuus ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esitys

Laki kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta kompensoisi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua. Tuki koskisi maanteillä tapahtuvia tavara- ja henkilökuljetuksia. Laki koskisi kaikkia polttoainemuotoja ja sähköenergiaa pois lukien polttoöljy, jonka liikennekäyttö on kielletty. Hintakehitys on ajanut kuljetusalan yrityksiä vaikeaan tilanteeseen, millä puolestaan voi olla vaikutus Suomen huoltovarmuuteen. Tukea olisi mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (helmikuu-huhtikuu 2022) laissa säädetyin ehdoin. Valtiokonttori toimisi valtionapuviranomaisena. Lain oikeusperustana sovellettaisiin EU:n komission tiedonantoa 2022/C 131 I/01 (Ukrainapuite). Lakiesitys olisi osa kuljetusalan yrityksille suunnattua rahoituskokonaisuutta.  

Ehdotettu laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Ehdotetun sääntelyn keskeinen sisältö.

Lailla kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta on tarkoitus kompensoida kuljetustoimialalle polttoaineiden hintojen äkillistä ja voimakasta nousua. Tavoitteena on, että tuki kohdistuisi sellaisiin toimijoihin, joilla ei ole mahdollista välittömästi siirtää kustannustensa nousua asiakashintoihin. 

Talousvaliokunta puoltaa ehdotetun sääntelyn hyväksymistä vähäisin muutoksin, yksityiskohtaisissa perusteluissa kuvatulla tavalla. 

Yleisiä huomioita yritysten tukemisesta julkisin varoin.

Talousvaliokunta on ottanut kantaa viime aikoina erityisesti koronapandemian johdosta säädettyihin yritystukiin lukuisten aikaisempien lainsäädäntöehdotusten yhteydessä (muun muassa TaVM 18/2021 vp — HE 97/2021 vpTaVM 15/2021 vp — HE 79/2021 vp,  TaVM 7/2021 vp — HE 38/2021 vp, TaVM 33/2021 vp — HE 207/2021 vp), viimeksi toukokuussa 2022 (TaVM 9/2022 vp — HE 39/2022 vp). Talousvaliokunta on katsonut, että normaalioloissa markkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että lainsäädäntötoimet puuttuisivat mahdollisimman vähän lähtökohtaan yritysten kilpailuedellytysten tasapuolisuudesta.  

Talousvaliokunta toteaa, että talouden häiriöihin liittyy väistämättä rakenteellisia muutoksia, kun shokin johdosta supistuva ja toipumisen myötä syntyvä uusi tuotanto poikkeavat toisistaan. Lainsäädännöllä eikä tukipolitiikallakaan voida — eikä ole tarkoituksenmukaistakaan — täysin estää tämän mekanismin toimintaa. Äkillistä toimintaympäristön muutosta kompensoiva tuki on kansantalouden näkökulmasta hyödyllinen, jos sillä pystytään torjumaan yritysten laajamittainen konkurssiaalto, joka toteutuessaan johtaisi kansantalouden tuotantokapasiteetin pysyvään ja merkittävään heikkenemiseen. Keskeistä tuen hyväksyttävyydessä on se, että se toimintaympäristön muutos, jonka vaikutusta pyritään lieventämään, on hetkellinen.  

Nyt käsillä olevan hallituksen esityksen asiantuntijakuulemisessa valiokunnan vastaanottama asiantuntijapalaute on ollut jakautunutta: jotkut asiantuntijat ovat katsoneet, että ehdotettu tuki on riittämätön, kun taas toiset asiantuntijat ovat katsoneet, että tuki näyttää kilpailun tasapuolisia lähtökohtia heikentävältä.  

Viime aikojen poikkeukselliset tapahtumat talouden tuotantoketjuissa ovat kohdelleet elinkeinoja valtavin eroin, minkä vuoksi on ollut perusteltua, että tätä vastaavasti myös julkisin varoin rahoitetut tuet ovat vaihdelleet sen mukaisesti, kuinka liiketoiminta on vaikeutunut. Talousvaliokunta on punninnut tuen rajaamisen oikeudenmukaisuuskysymystä myös käsillä olevan kuljetustuen osalta. Valiokunta katsoo, että erityisesti kuljetusalan tukeminen on perusteltua, koska kuljetusala on välillisesti muiden toimialojen taustatekijä ja mahdollistaja. Kuljetusala liittyy myös huoltovarmuuteen: Suomen huoltovarmuuden kannalta olennaiset toiminnot ja keskeisten hyödykkeiden saatavuus on pystyttävä turvaamaan myös maantiekuljetusten avulla. 

Valtiontuet.

Nyt ehdotettu tuki on polttoainemarkkinoiden äkillisten muutosten ja sen aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien helpottamiseksi myönnettävää määräaikaista valtiontukea. Lain oikeusperustana sovelletaan EU:n komission tiedonantoa 2022/C 131 I/01 (Ukrainapuite) sekä komission päätöstä SA 103159 (2022/N). Päätös on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka, mikä määrittää myös tämän lain mukaista tuen hakuprosessia. Päätöksen saaminen eduskuntakäsittelyn aikana (13.6.2022) poistaa myös tarpeen jättää lainsäädännön voimaantulo valtioneuvoston asetuksesta riippuvaiseksi. 

Notifikaatio vaikuttaa myös siihen, kuinka tuen soveltamisalaa on mahdollista lainsäädännön eduskuntavaiheessa muuttaa. Talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille, että ehdotettu sääntely tulee luoneeksi epäjatkuvuuskohdan elinkeinojen välille siihen, minkälaista toimintaa luetaan tukikelpoiseksi ja mikä rajautuu sen ulkopuolelle. Talousvaliokunta yhtyy kuulemiensa asiantuntijoiden huomautuksiin siitä, että tämä epäjatkuvuus näyttää muodostavan epätyydyttävän asetelman yritysten keskuuteen. Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että tulevassa lainsäädännössä tämä kysymys otetaan asianmukaisesti huomioon, ja esittää tähän liittyvää lausumaa eduskunnan täysistunnon hyväksyttäväksi. 

Valiokunnan päätelmät.

Talousvaliokunta tähdentää, että tukijärjestelmän oikeutuksen arvioinnissa keskeistä on se, että tarkoituksena on olla nopea ja väliaikainen tuki tilanteessa, jossa yritysten toimintaedellytykset ovat ulkoisista syistä voimakkaasti ja odottamatta vaikeutuneet. Tällaisessa tilanteessa myös tukimuodot, jotka eivät normaaliolosuhteissa olisi perusteltuja tai sallittuja, voivat olla hyväksyttäviä.  

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan polttoaineen raju hinnannousu on aiheuttanut (liikenneluvan alaisen) kuljetusalan lisäksi vastaavia kielteisiä vaikutuksia myös kevyttä polttoöljyä käyttävillä toimialoilla. Myös näiden alojen voidaan katsoa olevan yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta merkityksellisiä. Tästä syystä valiokunta katsoo, että myös kevyttä polttoöljyä käyttäviä toimijoita on syytä tukea.  

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Laki kuljetusalan yritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

2 §. Kuljetusalan määräaikaisen polttoainetuen myöntämisen yleiset edellytykset.

Talousvaliokunta pitää perusteltuna, että tukikelpoisiksi määritellään myös liikennelupaan nojautuva taksiliikenne. Valiokunta ehdottaa 2 §:n 1 momentista poistettavaksi virkkeen, joka rajaa taksiliikenteen tukikelpoisuuden ulkopuolelle.Taksiliikennelupia ovat Trafin tai Traficomin myöntämä taksiliikennelupa ja ennen 1.7.2018 ELY-keskuksen myöntämä taksilupa. 

Voimaantulo.

Talousvaliokunta huomauttaa, että komissio on antanut päätöksen SA 103159 (2022/N), jonka nojalla tuesta on mahdollista säätää nyt käsittelyssä olevalla lailla. Erillinen asetuksenantovaltuus laissa ei ole näin ollen tarpeen. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 92/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) Eduskunta hyväksyy yhden lausuman. (Valiokunnan lausumaehdotus) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki kuljetusalan yritysten määräaikaisesta polttoainetuesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
1 § 
Soveltamisala 
Tässä laissa säädetään Suomessa toimiville maanteillä tapahtuvia kuljetuksia harjoittaville yrityksille Ukrainan sotatilanteen aiheuttaman polttoaineiden hinnan nousun osittaisesta korvaamisesta valtiontuella, jonka Euroopan komissio on erillisen ilmoituksen perusteella hyväksynyt sisämarkkinoille soveltuvaksi (kuljetusyritysten määräaikainen polttoainetuki). 
Polttoainetukeen sovelletaan lisäksi valtionavustuslakia (688/2001). 
2 § 
Kuljetusalan määräaikaisen polttoainetuen myöntämisen yleiset edellytykset 
Kuljetusalalla toimiva yritys, jolla on tukikauden ensimmäisenä päivänä voimassa oleva liikennelupa,Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  taksilupa tai taksiliikennelupa Muutosehdotus päättyy tai joka on liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 16 §:n mukaisesti liikenne ja viestintäviraston tavaraliikenteen harjoittajaksi kevyellä kalustolla tukikauden ensimmäisenä päivänä rekisteröitynyt yritys, voi hakemuksesta saada polttoainetukea.Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  Yrityksellä on oltava hallinnassaan tukikauden ensimmäisenä päivänä liikennekäytössä ajoneuvo, joka täyttää liikenteen palveluista annetun lain 17 §:n mukaiset vaatimukset. Muutosehdotus päättyy Yrityksellä on oltava Y-tunnus. Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tuki ei koske taksiliikennettä. Poistoehdotus päättyy Tuen myöntää valtion talousarvion rajoissa Valtiokonttori. 
Yritys ilmoittaa 1 päivän helmikuuta ja 30 päivän huhtikuuta 2022 välisellä ajalla (tukikausi) ostetun, 1 §:ssä tarkoitettuun kuljetustoimintaan käytetyn polttoaineen tai sähköenergian kustannuksen ilman arvonlisäveroa. Valtiokonttori voi myöntää yritykselle hakemuksesta kuljetusalan polttoainetukea jäljempänä säädetyllä tavalla, jos yritystä ei koske mikään 4 §:ssä säädetyistä polttoainetuen myöntämisen esteistä. Tukea, jonka suuruus on alle 250 euroa, ei makseta. 
3 § 
Tuen määräytymisperusteet 
Yritykselle voidaan myöntää kuljetusalan polttoainetukea 5 prosenttia 1 päivänä helmikuuta ja 30 päivänä huhtikuuta 2022 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen ostaman polttoaineen ja kuljetuksiin käytetyn sähkön kustannuksista ilman arvonlisäveroa. Tuesta vähennetään 5 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaiset tuet. Tuen konsernikohtainen enimmäismäärä on 400 000 euroa. 
4 § 
Tuen myöntämisen esteet 
Kuljetusalan määräaikaista polttoainetukea ei myönnetä yritykselle, joka on ollut 31 päivänä joulukuuta 2021 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys.  
Tukea ei myönnetä myöskään, jos: 
1) yritys ei ole merkittynä ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:ssä tarkoitettuun ennakkoperintärekisteriin;  
2) yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden; 
3) yrityksellä on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 3 a luvussa tarkoitettuun verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja; 
4) yrityksellä on maksamattomia veroja perittävänä ulosotossa; tai 
5) yritys on asetettu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai näitä koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa; 
6) yritys tai yrityksessä tosiasiallista määräysvalta käyttävä omistaja on EU:n pakotelistalla. 
5 § 
Tuen hakeminen 
Hakemus tuen saamiseksi tulee tehdä Valtiokonttorille viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2022.  
Yrityksen on hakemuksessaan annettava tuen myöntämiseksi ja maksamiseksi välttämättömät tiedot ja selvitykset kultakin tukikaudelta. Yrityksen on esitettävä hakemuksessaan tuen käsittelemiseksi riittävät tiedot: 
1) tuen myöntämisen edellyttämistä polttoainekustannuksista tai tukikaudella ostetun sähköenergian kustannuksista;  
2) jo myönnetyistä EU:n Ukrainapuiteohjelman (EU 2022/C 131 I/01) mukaisista ja muista valtion tuista samoihin kustannuksiin; 
3) siitä, että sillä ei ole 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja taloudellisia vaikeuksia. 
6 § 
Hakemuksen käsittely ja päätöksenteko 
Valtiokonttori antaa ratkaisun hakemukseen ensisijaisesti hakemuksessa ilmoitettujen ja muilta viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella. Valtiokonttori valvoo 1 §:ssä tarkoitetun Euroopan komission päätöksen mukaisen tuen konsernikohtaista enimmäismäärää. 
7 § 
Muutoksenhaku 
Päätökseen polttoainetuesta saa hakea oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Päätös saadaan panna täytäntöön oikaisuvaatimuksesta huolimatta. 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
8 § 
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen viranomaisten kesken 
Valtiokonttorilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada muilta viranomaisilta tukihakemusten käsittelemiseksi ja tarkastamiseksi välttämättömiä tietoja valtionavustuslain 31§:n nojalla.  
Lisäksi Verohallinto ja Liikenne- ja viestintävirasto luovuttavat Valtiokonttorille salassapitosäännösten estämättä tuen kohteena olevien yrityksen tunnistetiedot, alla yksilöidyt tiedot sekä Verohallinnon tiedossa olevat yritysten tilinumerot sekä seuraavat tuen myöntämiseksi, maksamiseksi ja valvomiseksi tarpeelliset tiedot: 
1) verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnit; 
2) Verohallinnon ylläpitämässä ennakkoperintärekisterissä olevat merkinnät; 
3) tiedot Verohallinnon ylläpitämästä verovelkarekisteristä; 
4) verovelka, joka on lähetetty perittäväksi ulosottotoimin; 
5) tiedot voimassaolevista liikenneluvista ja hallinnassa olevista ajoneuvoista; 
6) tiedot liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 16 §:n mukaisesti Liikenne- ja viestintävirastoon tavaraliikenteen harjoittajaksi kevyellä kalustolla rekisteröityneistä yrityksistä, sekä 
7) muut kuin 1—5 kohdassa tarkoitetut tuen myöntämiseksi, maksamiseksi ja valvomiseksi välttämättömät tiedot Verohallinnolta, Tilastokeskukselta ja Liikenne- ja viestintävirastolta. 
9 § 
Tuen määrään perustuva rajoitus varojenjaolle 
Yritykselle tämän lain nojalla myönnetyn tuen määrä vähentää päättyvältä tilikaudelta laadittavassa tilinpäätöksessä varojenjakoon käytettävissä olevaa vapaata omaa pääomaa, jollei yritys palauta saamaansa tukea valtiolle ennen tilinpäätöksen vahvistamista. 
10 § 
Viranomaistehtävät 
Valtiokonttori myöntää ja maksaa hakemuksen perusteella polttoainetuen sekä vastaa polttoainetuen takaisinperinnästä. 
11 § 
Avustusrikokset 
Avustusrikoksista säädetään rikoslain (39/1889) 29 luvun 5—7, 7 a ja 8 §:ssä. 
12 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1.9.2022 ja on voimassa 31.12.2022 saakka.  Muutosehdotus päättyy 
 Lakiehdotus päättyy 

Valiokunnan lausumaehdotus

1.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto laatii pikaisesti hallituksen selvityksen ja tarvittaessa esityksen siitä, onko varatun määrärahan puitteissa mahdollista tukea niitä kevyttä polttoöljyä käyttäviä toimijoita, joille esityksen kuljetustuki ei tällä hetkellä kohdistu, ja tekee myös tarvittaessa notifikaation komissiolle. 
Helsingissä 16.6.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
 
varapuheenjohtaja 
Hanna Kosonen kesk 
 
jäsen 
Atte Harjanne vihr 
 
jäsen 
Mari Holopainen vihr 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Matias Mäkynen sd 
 
jäsen 
Sakari Puisto ps 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Janne Sankelo kok 
 
jäsen 
Veikko Vallin ps 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
jäsen 
Johannes Yrttiaho vas 
 
varajäsen 
Kai Mykkänen kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Teija Miller 
 

Vastalause

Perustelut

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta. Hallituksen esityksen mukaisesti tuki on rajattu ainoastaan liikenneluvallisille maantiekuljetusten palveluntarjoajille. 

Hallituksen esitys perustuu varautumisen ministerityöryhmän huhtikuun alussa julkaistuun linjaukseen, jonka mukaisesti hallitus valmistelee kiireellisellä aikataululla kuljetusalan turvaamiseksi toimia, jotka lisäävät tukea korkeintaan 75 miljoonalla eurolla. 

Me vastalauseen allekirjoittajat koemme, että tällaisten esityksen kaltaisten tukimuotojen tulee olla poikkeuksia, joilla autetaan yrityksiä yllättävien taloudellisten shokkien ylitse, eikä niiden käytön tule jatkua ja laajentua. Perustettavien tukimuotojen on kuitenkin kohdella eri aloja tasapuolisesti ja niiden vaikutusten on oltava mahdollisimman neutraaleja. 

Edellytämme tuen tasa-arvoisuutta

Hallituksen linjaus tuen kohdistamisesta vain liikenneluvallisille kuljetusalan yrityksille on osittain mielivaltainen ja kohtelee polttoaineiden hinnannoususta kärsineitä aloja epätasa-arvoisesti. Talousvaliokunta vaatii mietinnössään erillisen tukikomponentin rakentamista myös konetyöaloille. Me vastalauseen allekirjoittaneet näemme, että tuki tulisi kuitenkin jo tässä vaiheessa kohdistaa tasapuolisesti kaikille polttoaineiden hinnannousun kanssa painineille aloille. 

Polttoaineiden hinnannousu kurittaa liikenneluvallisten maantiekuljetusten tarjoajien lisäksi myös infrarakentamista, maa- ja metsätaloutta sekä kiinteistöpalveluita. Näilläkin toimialoilla polttoaineiden osuus kustannusrakenteesta on merkittävä, eikä yrityksillä välttämättä ole vastaavaa mahdollisuutta kohonneiden kustannusten siirtämiseen asiakkaille kuin kuljetusalalla. 

Me vastalauseen allekirjoittajat yhdymme talousvaliokunnan mietinnön kantaan tuen ulottamisesta myös taksiliikenteeseen. Taksiliikenteen harjoittajat ovat kärsineet polttoainehintojen noususta samaan tapaan muun kuljetustoiminnan harjoittajien kanssa, eikä taksiliikenteen harjoittajien jättäminen ulos tuen saajien joukosta ole ollut alun perinkään perusteltua. 

Riittävillä tuilla huolehditaan huoltovarmuudesta

Me vastalauseen allekirjoittajat korostamme, että koko polttoaineiden kustannustuelle varattu 75 miljoonan euron budjetti on syytä käyttää alan yritysten ahdingon parantamiseen. Yleisen kustannustuen kierroksilla merkittävä osa varatusta tuesta jäi käyttämättä, emmekä halua tämän toistuvan. Tämän vuoksi esitämme, että tukeen oikeuttavaa prosenttiosuutta korotetaan hallituksen esittämästä viidestä prosentista seitsemään prosenttiin. Tämä 40 prosentin korotus saatavaan tukeen mahtuu arvioiden mukaan 75 miljoonan euron budjettiin. 

Kuljetusalan yritysten taloudelliset puskurit ovat vähissä. Näitä yrityksiä on kolhinut pandemia erityisesti henkilöliikenteen osalta. Kuljetusalan yritysten valmiudet kohdata heti pandemian jälkeen uusi talouskriisi ovat olemattomat. 

Talousvaliokunta korostaa, ettei julkinen tuki ole ensisijainen toimenpide. Tuen ei ole tarkoitus ylläpitää kannattamatonta liiketoimintaa. Olosuhteet huomioiden tuki on kuitenkin välttämätöntä, se on määräaikaista ja sen tarkoitus on varmistaa kotimainen tavara- ja henkilöliikenne huoltovarmuuden vuoksi. Huoltovarmuutemme on uhattuna, mikäli kuljetusala kuihtuu pois lukuisten konkurssien myötä.  

Maksatuksen aikataulu

Hallituksen esityksessä on todettu, että tuki maksetaan vuoden 2022 marraskuussa kertasuorituksena. Me vastalauseen allekirjoittajat kannamme huolta, että näin myöhäiseen vaiheeseen viety maksatus on yrityksen kannalta kohtuutonta. Edellytämme, että tuet maksetaan siihen oikeutetuille yrityksille vuoden 2022 syyskuusta alkaen. Näin turvataan Valtiokonttorille riittävä aika valmistautua maksatukseen. 

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallituksen esitys hyväksytään muutoin talousvaliokunnan muutetun mietinnön mukaisena paitsi lakiehdotuksen 1—3 § korvataan seuraavasti (Vastalauseen muutosehdotus)

Vastalauseen muutosehdotus

1 § 
Soveltamisala 
Tässä laissa säädetään Suomessa toimiville yrityksille Ukrainan sotatilanteen aiheuttaman Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi polttonesteiden Muutosehdotus päättyy hinnan nousun osittaisesta korvaamisesta valtiontuella, jonka Euroopan komissio on erillisen ilmoituksen perusteella hyväksynyt sisämarkkinoille soveltuvaksi (Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi yritysten Muutosehdotus päättyy määräaikainen polttoainetuki).  
Polttoainetukeen sovelletaan lisäksi valtionavustuslakia (688/2001). 
2 § 
Yritystenmääräaikaisen polttoainetuen myöntämisen yleiset edellytykset 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Yritys, joka käyttää polttonestettä muussa kuin lämmityskäytössä, Muutosehdotus päättyy voi hakemuksesta saada polttoainetukea. Yrityksellä on oltava Y-tunnus. Tuen myöntää valtion talousarvion rajoissa Valtiokonttori.  
Yritys ilmoittaa 1 päivän helmikuuta ja 30 päivän huhtikuuta 2022 välisellä ajalla (tukikausi) ostetun, 1 §:ssä tarkoitettuun Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi muuhun kuin lämmitykseen käytetyn polttonesteen kustannuksen Muutosehdotus päättyy ilman arvonlisäveroa. Valtiokonttori voi myöntää yritykselle hakemuksesta yritysten polttoainetukea jäljempänä säädetyllä tavalla, jos yritystä ei koske mikään 4 §:ssä säädetyistä polttoainetuen myöntämisen esteistä. Tukea, jonka suuruus on alle 250 euroa, ei makseta.. 
3 § 
Tuen määräytymisperusteet 
Yritykselle voidaan myöntää kuljetusalan polttoainetukea Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7  Muutosehdotus päättyyprosenttia 1 päivänä helmikuuta ja 30 päivänä huhtikuuta 2022 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen ostaman polttoaineen ja kuljetuksiin käytetyn sähkön kustannuksista ilman arvonlisäveroa. Tuesta vähennetään 5 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaiset tuet. Tuen konsernikohtainen enimmäismäärä on 400 000 euroa..  
Helsingissä 16.6.2022
Sanni Grahn-Laasonen kok 
 
Veikko Vallin ps 
 
Minna Reijonen ps 
 
Sakari Puisto ps 
 
Janne Sankelo kok