Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TaVM 21/2020 vp

Viimeksi julkaistu 28.9.2020 11.31

Valiokunnan mietintö TaVM 21/2020 vp HE 55/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Talousvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 55/2020 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • lainsäädäntöneuvosMaaritPihkala
  valtiovarainministeriö (etäkuuleminen)
 • neuvotteleva virkamiesJaanaVehmaskoski
  valtiovarainministeriö (etäkuuleminen)

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Valtakunnansyyttäjän toimisto
 • Finanssivalvonta
 • Suomen Pankki
 • Valtakunnanvoudinvirasto
 • keskusrikospoliisi
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • Tulli
 • Verohallinto
 • Kansaneläkelaitos
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Finanssiala ry
 • Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan korjattavaksi sellaisia lain määritelmiä, jotka ovat aiheuttaneet epäselvyyttä lain soveltamisessa. Esityksessä ehdotetaan myös korjattaviksi ja tarkennettaviksi eri toimijoiden osalta niitä tietoja, joita ne ovat lain mukaan velvoitettuja luovuttamaan viranomaisille tiedonhakujärjestelmän kautta tai antamaan Tullille pankki- ja maksutilirekisteriin tallennettavaksi.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Talousvaliokunta viittaa aikaisemmin lausunnossaan TaVL 18/2020 vpE 67/2020 vp ilmaisemiinsa kantoihin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen pyrkivän lainsäädännön kehittämisestä. Tuossa lausunnossa esitettyä täydentäen talousvaliokunta pitää tärkeänä, että rahanpesuun ja terrorismin rahoituksen ja harmaan talouden eri muotoihin puututaan tehokkain toimenpitein.  

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva sääntely on sillä torjuttavan ilmiön ylikansallisuuden vuoksi tarkoituksenmukaista toteuttaa kansainvälisesti yhdenmukaisin säännöksin, jotka mahdollistavat myös tarpeellisen kansainvälisen tietojenvaihdon. Kansallisin toimin toteutettuna lainsäädäntöön ja viranomaisten toimivaltuuksien väliin jää katvealueita, jotka vaarantavat sääntelyn tavoitteiden saavuttamisen.  

Valiokunta muistuttaa kuitenkin, että sähköisen rahaliikenteen nopeutta ja helppoutta hyödynnetään pääasiallisesti täysin laillisiin tarkoituksiin, ja pitää tärkeänä, ettei perusoikeuksien alaan kuuluvaa yksityisyyden suojaa rajoiteta tarpeettomasti sääntelyn sinänsä tärkeistä tarkoitusperistä huolimatta. Sääntelyn ja viranomaistoimien tulee kytkeytyä johdonmukaisesti toisiinsa niiden tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen lainsäädäntö edellyttää käytännössä pitkälle meneviä viranomaisvaltuuksia, minkä vuoksi on erityisen tärkeää, että valtuudet on määritelty täsmällisesti huomioiden erityisesti perustuslakivaliokunnan kannanotot (esim. PeVL 48/2018 vpHE 167/2018 vp). 

Voimassa olevassa pankki- ja maksutilien valvontaa koskevassa sääntelyssä on pyritty löytämään tasapaino yhteiseurooppalaisen sääntelyn ja kansallisten olosuhteidemme huomioimisen välillä. Käsillä olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus korjata lainsäädännössä havaittuja teknistyyppisiä virheitä ja epäselvyyksiä. 

Talousvaliokunta katsoo, että ehdotetut muutokset ovat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia eikä niillä olennaisesti muuteta sääntelyn sisältöä. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen mukaisen lainsäädännön hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 55/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 23.9.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
JuhanaVartiainenkok
varapuheenjohtaja
HannaKosonenkesk
jäsen
EevaKallikesk
jäsen
PiaKaumakok
jäsen
RiittaMäkinensd
jäsen
MatiasMäkynensd
jäsen
MinnaReijonenps
jäsen
JanneSankelokok
jäsen
VeikkoVallinps
jäsen
TuulaVäätäinensd
jäsen
JohannesYrttiahovas
varajäsen
SatuHassivihr
varajäsen
OlliImmonenps
varajäsen
KaiMykkänenkok
varajäsen
HeikkiVestmankok
varajäsen
VilleVähämäkips

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
TeijaMiller