Valiokunnan mietintö
TrVM
4
2019 vp
Tarkastusvaliokunta
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018 (K 6/2019 vp): Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
puheenjohtaja
Timo V.
Korhonen
Eduskunnan tilintarkastajat
KHT, JHT
Ari
Lehto
BDO Oy
pääjohtaja
Tytti
Yli-Viikari
Valtiontalouden tarkastusvirasto
johtaja
Mikko
Koiranen
Valtiontalouden tarkastusvirasto
suunnittelupäällikkö
Jenni
Leppälahti
Valtiontalouden tarkastusvirasto
puheenjohtaja
Pasi
Tervasmäki
Eduskunnan akavalaiset ry
puheenjohtaja
Timo
Oksanen
Valtiontalouden tarkastusviraston virkamiesyhdistys ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Eduskunnan akavalaiset ry
Eduskunnan virkamiesyhdistys ry
Valtiontalouden tarkastusviraston virkamiesyhdistys ry
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Eduskunnan tilintarkastajien Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2018 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastuksella hankitaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko pääjohtaja ja hallintojohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus virastoa kohtaan, taikka rikkoneet Valtiokonttorin määräyksiä, talousarvioasetusta tai viraston taloussääntöä. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty viraston johdon toiminnan lainmukaisuutta. 
Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle 2018 toimintamenoihin 14,9 miljoonaa euroa (15,3 miljoonaa euroa vuonna 2017). Toimintamenoihin käytettiin 12,7 miljoonaa euroa. Toimintamenomomentilta siirtyi seuraavalle vuodelle 2,3 miljoonaa euroa, joka on hieman edellisen vuoden siirtyvää erää suurempi. Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle 2018 arvonlisäveromenoihin 590 000 euroa, jonka käyttö oli 510 517 euroa.  
Vuonna 2018 tarkastusviraston toiminnan kulut olivat 14,7 miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen oli 0,9 prosenttia. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut, 11,4 miljoonaa euroa, jotka kasvoivat 3,1 prosenttia. Henkilöstökulujen jälkeen seuraavaksi suurimmat kuluerät olivat palveluiden ostot (1,8 miljoonaa euroa; kasvua 3,8 prosenttia) sekä vuokrat (0,6 miljoonaa euroa; laskua 32,9 prosenttia). Toiminnan tuottoja tarkastusvirastolla oli 5 550 euroa.  
Vuoden 2018 lopussa tarkastusviraston palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli 147 (vuoden 2017 lopussa 143).  
Valiokunta on viime vuosina kiinnittänyt huomiota työhyvinvoinnin kehitykseen Valtiontalouden tarkastusvirastossa. Viimeksi helmikuussa 2019 antamassaan mietinnössä (TrVM 8/2018 vp) valiokunta on pitänyt tärkeänä, että viraston johto kiinnittää erityistä huomiota tehtyihin henkilöstötutkimuksiin ja työhyvinvointiin. Nyt valiokunnan tietoon on saatettu, että virastossa on vuosina 2017—2019 toteutettu kolme isoa uudistusta: monitoimitiloihin siirtyminen ja siihen liittyvät uudet toimintatavat, viraston uusi strategia vuosille 2019—2023 sekä parhaillaan käynnissä oleva johtamisen ja organisaation uudistus. Uusi työjärjestys on tullut voimaan 1.4.2019, mutta siirtymävaihe on edelleen kesken. Valiokunnan saaman tiedon mukaan työhyvinvointikyselyissä esille nousseet epäkohdat ovat seurausta uudistuksiin liittyvästä epävarmuudesta ja toimintatapojen muutoksista. Valiokunta katsoo, että johtamisen kehittämisen ohella viraston tulee huolehtia henkilöstön huomioimisesta uudistusten seurannassa. Myös viestintään tulee kiinnittää huomiota. Hyvänä valiokunta pitää sitä, että virastossa seurataan ja analysoidaan työhyvinvoinnin kehitystä systemaattisesti. Valiokunta tulee jatkossakin seuraamaan viraston työhyvinvoinnin kehitystä. 
Valiokunta toteaa, että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat viraston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Tarkastusvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 6/2019 vp johdosta. 
Valiokunnan kannanottoehdotus
Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 24.10.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Päivi
Räsänen
kd
jäsen
Pia
Viitanen
sd
Valiokunnan sihteerinä ovat toimineet
tarkastusneuvos
Arto
Mäkelä
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen.
Viimeksi julkaistu 28.10.2019 16.15