Valiokunnan mietintö
TyVM
1
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 107/2019 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
erityisasiantuntija
Elli
Nieminen
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Uudenmaan TE-toimisto
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
STTK ry
Akava ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Suomen Yrittäjät ry
Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia, merityösopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan, että työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin palautettaisiin niistä vuonna 2017 kumotut säännökset työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöiden irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle, kun irtisanottavia työntekijöitä on vähintään kymmenen, sekä velvollisuudesta ilmoittaa irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin tehtäisiin edellä todettuihin säännösehdotuksiin liittyvä muutos sekä eräs tekninen muutos. 
Esityksen tavoitteena on parantaa työ- ja elinkeinotoimistojen tiedonsaantia ja ennakointimahdollisuuksia niiden toiminta-alueella tapahtuvista vähintään kymmentä työntekijää koskevista irtisanomisista ja niistä seuraavista tarpeista julkisille työvoima- ja yrityspalveluille sekä lisätä työntekijöiden tiedonsaantia julkisista työvoima- ja yrityspalveluista irtisanomistilanteessa. Esityksen taustalla on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kesäkuussa 2019 julkaisema sopimus vuoden 2017 eläkeuudistuksen jatkoneuvotteluihin liittyvistä asioista. 
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2020. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Esityksessä ehdotetaan, että työnantajan ilmoitusvelvollisuutta TE-toimistolle ja irtisanotuille työntekijöille, kun irtisanottavia on vähintään kymmenen, koskevat vuonna 2017 kumotut säännökset palautetaan työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin. Lisäksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi mainittuihin säännöksiin liittyvä muutos ja muutoksenhakusäännöstä koskeva tekninen muutos. 
Säännösten kumoamisen tarkoituksena vuonna 2017 oli keventää erityisesti niiden työnantajien hallinnollista taakkaa, jotka työllistävät säännöllisesti alle 20 työntekijää. Valiokunta toteaa, että kumotut säännökset koskivat kuitenkin myös vähintään 20 työntekijää työllistäviä ja siten yhteistoimintalain soveltamisalan piiriin kuuluvia yrityksiä. Valtakunnallisessa Yhteistyöllä muutosturvaa -koordinaatiohankkeessa (HE:n s. 4) TE-toimistoilta saadun palautteen mukaan säännösten kumoamisen jälkeen yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena tai muutoin toteutettavista vähintään kymmentä työntekijää koskevista irtisanomisista on saatu TE-toimistoihin aiempaa vähemmän tietoa, mikä on heikentänyt TE-toimistojen mahdollisuuksia ennakoida työllisyyspalveluiden tarvetta. 
Säännösten palauttamisen tarkoituksena on parantaa TE-toimistojen tiedonsaantia vähintään kymmentä työntekijää koskevista irtisanomisista toiminta-alueellaan. Tavoitteena on, että työnantajien ilmoitusten ansiosta TE-toimistot pystyvät nykyistä paremmin ennakoimaan julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden, kuten työvoiman osaamisen kehittämisen, tarpeen alueellaan ja koko maassa. Lisäksi muutos parantaa työntekijöiden tiedonsaantia julkisista työvoima- ja yrityspalveluista irtisanomistilanteessa. 
Valiokunta pitää esityksessä ehdotettuja säännöksiä työllistymisen edistämiseksi tarpeellisina ja kannatettavina ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. Samalla se kuitenkin huomauttaa, että pitkäjänteinen yritystoiminta edellyttää vakaata säädösympäristöä ja että lainsäätäjän on siksi viisasta pidättyä tekemästä muutoksia kovin tiheään. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 107/2019 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 25.2.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Terhi
Koulumies
kok
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
varajäsen
Noora
Koponen
vihr
varajäsen
Mikko
Lundén
ps
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 2.3.2020 14.24