Viimeksi julkaistu 17.6.2022 13.55

Valiokunnan mietintö TyVM 5/2022 vp HE 34/2022 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 34/2022 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Lausunto

Asiasta on annettu seuraava lausunto: 

 • perustuslakivaliokunta 
  PeVL 25/2022 vp

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • erityisasiantuntija Pekka Kouhia 
  Liikenne- ja viestintävirasto
 • ylilääkäri Päivi Miilunpalo 
  Työterveyslaitos
 • asiantuntija Joachim Alatalo 
  Suomen Konepäällystöliitto ry
 • varatoiminnanjohtaja Pipsa Mörn 
  Suomen Laivanpäällystöliitto ry
 • puheenjohtaja, merikapteeni Petri Luotio 
  Suomen Matkustajalaivayhdistys ry
 • lakimies Sannaleena Kallio 
  Suomen Merimies-Unioni SMU ry
 • varatoimitusjohtaja Hans Ahlström 
  Suomen Varustamot ry
 • työmarkkinalakimies Maija Mattila 
  Suomen Varustamot ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • liikenne- ja viestintäministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityösopimuslakia, yhteistoimintalakia ja yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annettua lakia. Merityösopimuslakiin lisättäisiin säännökset työnantajan oikeudesta velvoittaa työntekijä suorittamaan puhalluskoe sen selvittämiseksi, onko työntekijä alkoholin vaikutuksen alaisena työajalla. Lisäksi laissa ehdotetaan säädettäväksi henkilötietojen käsittelystä puhalluskokeiden yhteydessä. Ehdotettavia säännöksiä sovellettaisiin myös losseilla tehtävään työhön. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksessä ehdotetaan merityösopimuslakiin työntekijöiden alkoholipuhallutuksia koskevia säännöksiä. Ehdotuksen mukaan työnantajalla on säännösten nojalla oikeus velvoittaa työntekijöitä puhalluskokeeseen aluksella. Esitys on valmisteltu merimiesasiain neuvottelukunnassa.  

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa miehistön alkoholinkäytöstä johtuvien aluksen, sen miehistön, matkustajien ja ympäristön turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi välttämättömät alusten miehistöön kuuluvien puhalluskokeet aluksilla. Vastaavasti tavoitteena on mahdollistaa puhalluskokeet losseilla. Lisäksi esityksen tavoitteena on turvata aluksen päällikön mahdollisuudet lakisääteisten turvallisuuteen liittyvien velvoitteidensa hoitamiseen siltä osin kuin kyse on alkoholinkäytön aiheuttamista turvallisuusriskeistä ja selkeyttää työsuhteen osapuolten asemaa sekä varmistaa asianmukaisten menettelytapojen käyttäminen puhalluskokeiden yhteydessä. 

Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle lausunnon (PeVL 25/2022 vp), jossa todetaan, että nyt ehdotetulle sääntelylle voidaan katsoa olevan perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet. Perustuslakivaliokunta toteaa myös ehdotetun sääntelyn täyttävän täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksen osalta perustuslakivaliokunnan käytännössä asetetut edellytykset ja merityön erityiset olosuhteet huomioiden välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden vaatimukset. 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta toteaa, että yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 8 §:ssä säädetään työnantajan oikeudesta velvoittaa työntekijä esittämään työsuhteen aikana huumausainetestiä koskeva todistus, ja pitää perusteltuna, että myös aluksilla ja losseilla tapahtuville alkoholipuhallutuksille luodaan lainsäädäntöpohja hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla. Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Työelämä ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 34/2022 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 25.5.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 
varapuheenjohtaja 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Tuomas Kettunen kesk 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Markus Lohi kesk 
 
jäsen 
Niina Malm sd 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Jukka Mäkynen ps 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Arto Satonen kok 
 
jäsen 
Ruut Sjöblom kok 
 
jäsen 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

istuntoasiainneuvos  
Miika  Suves