Viimeksi julkaistu 17.6.2022 15.57

Valiokunnan mietintö TyVM 6/2022 vp HE 61/2022 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 61/2022 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • erityisasiantuntija Noora Santala 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • lakimies Hans Muroke 
  Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • kehittämisjohtaja Olli Päärnilä 
  KEHA-keskus
 • palvelujohtaja Tarja Jokimäki 
  Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
 • palveluvastaava Kristian Manelius 
  Uudenmaan TE-toimisto
 • projektipäällikkö Marjo Pekkonen 
  Oulun kaupunki
 • työllisyysjohtaja Regina Saari 
  Tampereen kaupunki
 • projektikoordinaattori Jari Lindström 
  Suomen Kuntaliitto

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Kansaneläkelaitos
 • Ammattiliitto Pro ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • oikeusministeriö
 • Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia, työttömyysturvalakia ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta annettua lakia. 

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana oleville kunnille siirrettäisiin lisää toimivaltaa antaa työnhakijan työttömyysturvaoikeutta koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja. Lisäksi kunnat antaisivat työttömyyskassoille ja Kansaneläkelaitokselle ilmoituksia työnhakijan lähtemisestä EU:n sosiaaliturva-asetuksessa tarkoitettuun työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin.  

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto voisi antaa työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien asiakkaita koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja käsiteltävänä olevasta asiasta riippumatta hoitaessaan omaan toimivaltaansa kuuluvia valtakunnallisesti keskitettyjä työttömyysturvatehtäviä. 

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain, työttömyysturvalain ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain muutokset olisivat teknisluonteisia. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Yleistä

Esityksessä ehdotetaan, että työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kunnille siirretään nykyistä enemmän toimivaltaa antaa työvoimapoliittisia lausuntoja. Esityksen tavoitteena on vahvistaa kuntien roolia työttömyysturva-asioissa ja nopeuttaa ja sujuvoittaa kokeilualueen kunnan asiakkaana olevan henkilön työttömyysturva-asioiden käsittelyä. Muutokset eivät vaikuta työttömyysetuuden saamisen edellytyksiin, eivätkä työnhakijoiden oikeuksiin tai velvollisuuksiin.  

Esityksessä ehdotettujen muutosten jälkeen kokeilualueen kunnan asiakkaan työttömyysturva-asiat käsitellään pääosin joko kokeilualueen kunnassa tai valtakunnallisesti keskitettynä Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistossa. Tarkoituksena on, että kokeilualueen kuntien toimivalta työvoimapoliittisten lausuntojen antamisessa vastaa mahdollisimman pitkälle työ- ja elinkeinotoimistojen toimivaltaa. Valiokunta pitää ehdotettuja muutoksia hyvinä ja tärkeinä ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. Valiokunta katsoo, että kuntakokeilun kuntien toimivallan laajentaminen on tarkoituksenmukaista myös työllisyyden edistämisen kuntakokeilun jatkamisen ja hallituksen linjaaman työ- ja elinkeinopalveluja koskevan myöhemmän toimivallan pysyvän siirtämisen takia.  

Resurssit

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa etenkin kuntakokeiluja edustavat tahot ovat tuoneet esiin huolensa kuntakokeiluun osoitettujen resurssien riittävyydestä ja henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaisesta jakautumisesta kuntien ja TE-toimistojen välillä. Kokeilun alkamisen jälkeen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettuun lakiin tehtyjen muutosten, työnhakijan palveluprosessin 2.5.2022 voimaan tulleiden muutosten (pohjoismainen työvoimapalvelumalli), lomautusten vähenemisen ja työttömyyden yleisen kehityksen vuoksi kuntien asiakasmäärät ovat mainittujen asiantuntijatahojen mukaan kokeilukunnissa kasvaneet suhteessa TE-toimistojen asiakasmääriin, minkä vuoksi resurssilaskelmia tulisi tarkastella uudelleen. 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta piti kuntakokeilusta antamassaan mietinnössä (TyVM 16/2020 vpHE 87/2020 vp) välttämättömänä, että kokeilun toimeenpanon asianmukaisesta resursoinnista huolehditaan ja että resursoinnin riittävyyttä arvioidaan määräajoin, jotta työnhakijoiden lakisääteisen palvelun toteutuminen ei vaarannu. Valiokunta toteaa, että nyt käsittelyssä olevassa esityksessä ehdotetut muutokset eivät aiheuta kuntien lisäresursointitarvetta, mutta katsoo, että resurssien tarkoituksenmukaista jakautumista kokeilukuntien ja TE-toimistojen välillä on aiemmin tehtyjen lainsäädäntömuutosten sekä työllisyydessä tapahtuneiden muutosten vuoksi syytä tarkastella huolellisesti ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 61/2022 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 2.6.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

tilapäinen puheenjohtaja 
Arto Satonen kok 
 
jäsen 
Bella Forsgrén vihr 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Markus Lohi kesk 
 
jäsen 
Niina Malm sd 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Jukka Mäkynen ps 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Ruut Sjöblom kok 
 
jäsen 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marjaana Kinnunen