Valiokunnan mietintö
VaVM
15
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta (HE 62/2019 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Jukka
Vanhanen
valtiovarainministeriö
hankepäällikkö
Arto
Leinonen
valtiovarainministeriö
ylitarkastaja
Sari
Wulff
Verohallinto
ylitarkastaja
Markus
Kautto
Verohallinto
lakimies
Anniina
Alaluusua-Listola
Eläketurvakeskus
järjestöpäällikkö
Rainer
Anttila
Suomen Olympiakomitea
veroasiantuntija
Laura
Kurki
Suomen Yrittäjät ry
lakiasiain johtaja
Vesa
Korpela
Veronmaksajain Keskusliitto ry
johtava asiantuntija
Eija
Männistö
Suomen Taloushallintoliitto ry
Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Kuntaliitto
Vakuutuskeskus
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Tapaturmavakuutuskeskus TVK
Työllisyysrahasto
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Valtiokonttori
Kansaneläkelaitos
Finanssiala ry
Keskuskauppakamari
Työeläkevakuuttajat TELA ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta annetun lain, tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain sekä perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksiä sekä verotusmenettelystä annettua lakia ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia.  
Voimaantulosäännöksiä muutettaisiin siten, että tulorekisterin tietosisällön laajentaminen koskemaan työnantajien ilmoittamien tulotietojen lisäksi eläke- ja etuustuloja siirtyisi vuodesta 2020 vuoteen 2021. Muutoksella tulorekisterin käyttöönoton vaiheistukseen varmistetaan eläke- ja etuustulojen ilmoittamismenettelyn toimivuus ja mahdollistetaan se, että kehittämistyössä voidaan keskittyä vuoden 2019 alusta työnantajien ilmoittamien tietojen ilmoittamiseen ja tulotietojärjestelmän käytettävyyteen liittyvien epäkohtien poistamiseen.  
Verotusmenettelystä annettua lakia muutettaisiin tarkentamalla laiminlyöntimaksun ja tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaisen myöhästymismaksun suhdetta koskevaa säännöstä sekä ennakoiden hyväksi lukemista koskevaa säännöstä. Muutokset ovat teknisluonteisia ja ne johtuvat siirtymisestä tulorekisterin kautta tapahtuvaan ilmoittamismenettelyyn. 
Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia muutettaisiin tarkentamalla veroilmoituksessa olevan virheen korjaamista, myöhästymismaksua ja seurannaismuutosta koskevia säännöksiä. Myös nämä muutokset ovat teknisluonteisia. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännös siitä, mihin mennessä takaisinperintätilanteissa suorituksen maksajan verotusta voidaan oikaista takaisin maksetusta suorituksesta toimitetun ennakonpidätyksen ja perityn lähdeveron osalta, mikä vaikuttaa suorituksen maksajan takaisinperinnässä noudattaman menettelyn valintaan. 
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa esitystä on kannatettu laajasti. 
Valiokunta pitää tärkeänä, että tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät ongelmat selvitetään ja korjataan ennen rekisterin laajempaa käyttöönottoa. On keskeistä varmistua ensin järjestelmän toimivuudesta palkkatulojen ilmoittamisen ja hyödyntämisen osalta ja vasta tämän jälkeen laajentaa rekisterin tietosisältöä eläke- ja etuustuloihin. Tässä yhteydessä on myös tärkeää parantaa tulotietojärjestelmän käytettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä, sillä tämä helpottaa työnantajien ja kansalaisjärjestöjen toimintaa ja vähentää heille järjestelmän käyttöönotosta aiheutuvaa haittaa.  
Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa nousi esille huoli tulotietojärjestelmän tietosisällön oikeellisuudesta, tietojen kattavuudesta ja reaaliaikaisuudesta. Valtiovarainvaliokunta yhtyy näihin haasteisiin ja pitää tärkeänä sitä, että uudistus etenee suunnitellussa aikataulussa. On tärkeää muistaa, että keskitetty, reaaliaikaisiin tietoihin perustuva järjestelmä tehostaa viranomaisten keskinäistä tiedonvaihtoa, nopeuttaa päätöksentekoa ja parantaa päätösten oikeellisuutta. Tulorekisterin tulee keventää työnantajayritysten hallinnollista taakkaa ja vahvistaa osaltaan myös kansalaisten oikeutta valvoa itseään koskevia tietoja. Näiden tavoitteiden täysimääräinen toteuttaminen edellyttää, että rekisterin kehittämiselle varataan tarvittavat resurssit ja osaaminen.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 62/2019 vp sisältyvät 1.—5. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 3.12.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Merja
Kyllönen
vas
varajäsen
Antero
Laukkanen
kd
varajäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
Viimeksi julkaistu 17.12.2019 14:09