Viimeksi julkaistu 7.10.2021 14.39

Valiokunnan mietintö YmVM 4/2021 vp HE 108/2021 vp Ympäristövaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 108/2021 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntija

- ympäristöneuvos Maarit Haakana, ympäristöministeriö 

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annettua lakia. Lakiin ehdotetaan teknisiä muutoksia, joilla laki saataisiin vastaamaan terminologisesti muuta energiatodistuksesta annettua lainsäädäntöä. Lisäksi lakiin tehtäisiin muita teknisluonteisia korjauksia sekä saatettaisiin ajan tasalle lain henkilötietojen suojaa koskeva sääntely. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Ympäristövaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin. 

Energiatodistusrekisteri on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tietopalvelu, josta voi hakea laadittuja energiatodistuksia ja pätevöityneitä energiatodistusten laatijoita. Laatijoita voi hakea joko nimellä tai postinumerolla, -toimipaikalla, kunnittain tai maakunnittain. Energiatodistuksia rekisteristä voi hakea maakunnalla, kunnalla, postinumerolla, -toimipaikalla tai katuosoitteella. Valiokunta toteaa, että omakotitaloja koskevia tietoja ei voi hakea muuten kuin todistustunnuksella, koska omakotitalojen tunnuksia pidetään henkilötietona. Sen sijaan rekisteristä voi hakea alueellisesti tietoja julkisten rakennusten sekä kerros- ja rivitalojen energiatodistuksista. Hallituksen esityksellä yhdenmukaistetaan laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä energiatodistuksia koskevan lainsäädännön kanssa ja tehdään lakiin yleisestä tietosuoja-asetuksesta ja henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön muutoksista johtuvat muutokset. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 108/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 1.10.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Juha Sipilä kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Tiina Elo vihr 
 
jäsen 
Petri Huru ps 
 
jäsen 
Emma Kari vihr 
 
jäsen 
Mai Kivelä vas 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Niina Malm sd 
 
jäsen 
Kai Mykkänen kok 
 
jäsen 
Mikko Ollikainen 
 
jäsen 
Mauri Peltokangas ps 
 
jäsen 
Saara-Sofia Sirén kok 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marja Ekroos