Viimeksi julkaistu 1.11.2021 15.47

Päiväjärjestys PJ 108/2021 vp Täysistunto Perjantai 1.10.2021 klo 12.00

1.  Nimenhuuto

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 30.9.2021 antanut hallituksen esitykset HE 155-161/2021 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 461, 469, 471, 474, 478, 479, 481, 486/2021 vp. 

2.3.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2020 (K 9/2021 vp). 

2.4.  Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 29.9.2021 toimitettu kansalaisaloite KAA 7/2021 vp: Turve on luokiteltava uusiutuvaksi luonnonvaraksi. 

2.5.  Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 29.9.2021 toimitettu kansalaisaloite KAA 8/2021 vp: Tieto on meidän - kansalaisaloite Ylen tekstisisältöjen turvaamiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Lähetekeskustelu

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2021 vp
Lähetekeskustelu

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 123/2021 vp
Lähetekeskustelu

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 132/2021 vp
Lähetekeskustelu

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Hallituksen esitysHE 133/2021 vp
Lähetekeskustelu

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta

Hallituksen esitysHE 134/2021 vp
Lähetekeskustelu

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp
Lähetekeskustelu

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027

Hallituksen esitysHE 136/2021 vp
Lähetekeskustelu

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 142/2021 vp
Lähetekeskustelu

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 143/2021 vp
Lähetekeskustelu

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 144/2021 vp
Lähetekeskustelu

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 145/2021 vp
Lähetekeskustelu

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 147/2021 vp
Lähetekeskustelu

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 148/2021 vp
Lähetekeskustelu

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 149/2021 vp
Lähetekeskustelu

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 150/2021 vp
Lähetekeskustelu

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2021 vp
Lähetekeskustelu

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2021 vp
Lähetekeskustelu

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain, jätelain ja EU-ympäristömerkistä annetun lain sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2021 vp
Lähetekeskustelu

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Hallituksen esitysHE 154/2021 vp
Lähetekeskustelu

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 125/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 13/2021 vp
Toinen käsittely

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 215/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 12/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

25.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 2/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 13/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 18/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 22/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 66/2021 vp
LakialoiteLA 36/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 23/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

28.  Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2020

KertomusK 19/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 22/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 23/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

30.  Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 45/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

31.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta

Hallituksen esitysHE 115/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 19/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 

32.  Seuraava täysistunto