Päiväjärjestys
PJ
38
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 27.3.2020 klo 16.00
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
4
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
5
Ilmoituksia
5.1
Muut ilmoitukset
Valtioneuvosto on tänään antanut valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 9/2020), jolla kumotaan eduskunnalle annettu valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 8/2020 vp). Asian M 8/2020 vp käsittely raukeaa. Asian kiireellisyyden vuoksi asia otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa. 
6
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Muu asia
Lähetekeskustelu
7
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 27.3.2020 17.42