Viimeksi julkaistu 7.6.2022 11.00

Päiväjärjestys PJ 69/2022 vp Täysistunto Tiistai 7.6.2022 klo 14.00

1. Nimenhuuto

2. Hallituksen vuosikertomus 2021

KertomusK 2/2022 vp
Lähetekeskustelu

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 86/2022 vp
Lähetekeskustelu

4. Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 91/2022 vp
Lähetekeskustelu

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022

Hallituksen esitysHE 75/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy §-vastalause) 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 11/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

Hallituksen esitysHE 36/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 11/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

8. Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 61/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 6/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

9. Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuenHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 56/2021 vp
Hallituksen esitysHE 18/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 9/2022 vp
Toinen käsittely

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2022 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 8/2022 vp
Toinen käsittely

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 46/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2022 vp
Toinen käsittely

12. Lakialoite laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

LakialoiteLA 33/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2022 vp
Toinen käsittely

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 55/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2022 vp
Toinen käsittely

14. Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 10/2021 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 6/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta sekä Valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 65/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

16. Seuraava täysistunto