Viimeksi julkaistu 14.6.2022 14.02

Päiväjärjestys PJ 72/2022 vp Täysistunto Tiistai 14.6.2022 klo 13.59

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 9.6.2022 antanut hallituksen esitykset HE 93-96/2022 vp, joista esitykset HE 93 ja 94 otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.2. Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 9.6.2022 antanut eduskunnalle selonteon VNS 5/2022 vp Valtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko. 

2.3. Sidonnaisuudet, VN

Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Ohisalo) VN 4/2022 vp. 

2.4. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 47/2022 vp. 

2.5. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 227, 247, 248, 253-258, 260-262, 265-267, 273/2022 vp. 

3. Jenni Pitkon vapautuspyyntö ympäristövaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 17/2022 vp
Ainoa käsittely

4. Heli Järvisen vapautuspyyntö maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 18/2022 vp
Ainoa käsittely

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2022 vp
Lähetekeskustelu

6. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksi

Hallituksen esitysHE 93/2022 vp
Lähetekeskustelu

7. Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 132/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 9/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia, hylkäysehdotuksia, uusien lakiehdotusten hyväksymisehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 49/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2022 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

Hallituksen esitysHE 36/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 11/2022 vp
Toinen käsittely

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asuntosäästöpalkkiolain, oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 45/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 4/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 5/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 11/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 11/2022 vp
Toinen käsittely

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022

Hallituksen esitysHE 75/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2022 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy §-vastalause) 

15. Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 61/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 6/2022 vp
Toinen käsittely

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta sekä Valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 65/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2022 vp
Toinen käsittely

17. Hallituksen esitys eduskunnalle maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 82/2022 vp
LakialoiteLA 54/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 13/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa hylkäysehdotus, uuden lakiehdotuksen hyväksymisehdotus ja lausumaehdotuksia) 

18. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 14/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 

19. Seuraava täysistunto