Päiväjärjestys
PJ
8
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 18.2.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 1/2020 vp. 
2.2
Vaalien toimittaminen
Sitran hallintoneuvoston vaali toimitetaan torstaina 20.2.2020 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona 19.2.2020 kello 12. 
3
Tiedusteluvalvontavaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 9/2020 vp
Vaaleja
4
Jenna Simulan vapautuspyyntö lakivaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 3/2020 vp
Ainoa käsittely
5
Vilhelm Junnilan vapautuspyyntö tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 4/2020 vp
Ainoa käsittely
6
Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
11
Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
12
Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
13
Lakialoite laiksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Lakialoite
Kimmo
Kiljunen
sd
ym.
Lähetekeskustelu
14
Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
15
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 18.2.2020 10:43