Viimeksi julkaistu 7.12.2022 15.48

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 128/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 23.11.2022 klo 14.02—22.34

Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto päättyi klo 22.34. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (14.02—15.57), ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.57—17.58 ja 19.58—22.34) ja puhemies Matti Vanhanen (17.58—19.58). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-66244Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 neljänneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 242/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 30/2022 vp
Ainoa käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 294/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 295/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 298/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 305/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle yhteisvastuutoimenpiteistä kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi Viron kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 296/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 297/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 3 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 302/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 307/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 talousarvioesityksen (HE 154/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 277/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 274/2022 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 99/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 21/2022 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 197/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2022 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta ja eräiden tuloverotusta koskevien säännösten muuttamisesta ja kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 106/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 28/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 16/2022 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

17. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—2028 koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 128/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 13/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 128/2022 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 2 §:n ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 26/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 112/2022 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

19. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 148/2022 vp
LakialoiteLA 42/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 14/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 148/2022 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 42/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

20. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 ja 50 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 229/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 15/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 229/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 158/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 16/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 158/2022 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

22. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 235/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 28/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 235/2022 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

23. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 89/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 13/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 89/2022 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

24. Hallituksen esitys eduskunnalle tiettyjä pinta-ala- ja eläinperusteisia tukia koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 165/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 18/2019 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 14/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 165/2022 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

25. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain ja kolttalain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 15/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 164/2022 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

26. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023—2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 166/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 16/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 166/2022 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

27. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 168/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 17/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 168/2022 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

28. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 127/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 29/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2022 pidettävään täysistuntoon. 

29. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 14/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2022 pidettävään täysistuntoon. 

30. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 167/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 18/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2022 pidettävään täysistuntoon. 

31. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 93/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 19/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2022 pidettävään täysistuntoon. 

32. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 29/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2022 pidettävään täysistuntoon. 

33. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 228/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 17/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2022 pidettävään täysistuntoon. 

34. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 230/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 18/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2022 pidettävään täysistuntoon. 

35. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 172/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 24/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2022 pidettävään täysistuntoon. 

36. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta annetun lain 88 ja 126 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 219/2022 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 4/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2022 pidettävään täysistuntoon. 

37. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 223/2022 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 5/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2022 pidettävään täysistuntoon. 

38. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 24.11.2022 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 22.34.