Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
50
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 15.10.2019 klo 13.59—16.11
Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 16.11. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (13.59—15.59) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.59—16.11). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-265962
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pelastusopistosta annetun lain 28 ja 29 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus
Valiokunnan mietintö
Yksi käsittely
Eduskunta hyväksyi lakiehdotukseen LJL 1/2019 vp (HE 135/2018 vp) sisältyvän lakiehdotuksen mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen käsittely yhden käsittelyn asiana päättyi. Asia on loppuun käsitelty. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 6/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 16.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 16.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
12
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 16.10.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.11. 
Viimeksi julkaistu 16.10.2019 9.48