Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
62
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 12.11.2019 klo 14.01—20.37
Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 20.37. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (14.01—16.00), toinen varapuhemies Juho Eerola (16.00—16.58 ja 18.57—20.37) ja puhemies Matti Vanhanen (16.58—18.57). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-273155
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Jaana Pelkosen vapautuspyyntö Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 13/2019 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämistä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden poliisin hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamista koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien lakien muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 10/2019 vp sisältyvät 1.-79. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 80. ja 81. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 52/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 38/2019 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain 14 luvun 1 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 41/2019 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 42/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 33/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi rikoslain 24 luvun muuttamisesta
Lakialoite
Mari
Rantanen
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Lakialoite laeiksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
Lakialoite
Terhi
Koulumies
kok
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
27
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 13.11.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.37. 
Viimeksi julkaistu 13.11.2019 16.54