Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 25/2021 vp Täysistunto Torstai 18.3.2021 klo 19.00—19.05

2. Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Muu asiaM 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 3/2021 vp
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 3/2021 vp. Nyt päätetään asetuksen voimassaolosta. — Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Rinne. 

Keskustelu
19.00 
Antti Rinne sd 
(esittelypuheenvuoro)
:

Kiitoksia, arvoisa puhemies! Perustuslakivaliokunnan mietintö koskee valtioneuvoston asetusta ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Mietintö on yksimielinen. 

Valtioneuvoston asetus on annettu ravitsemisliikkeiden väliaikaista sulkemista koskevan säännöksen nojalla. Se on voimassa 28.3.2021 asti. Asetus on tullut voimaan jo 9.3.2021, joten kyse on nyt asetuksen jälkitarkastamisesta, joka menettely perustuu perustuslain 23 §:ään. 

Perustuslakivaliokunnan mielestä oikeudellista estettä asetuksen jäämiselle voimaan ei ole. Valiokunta ehdottaakin, ettei asetusta kumota. 

Asetuksen keskeinen sisältö on listaus niistä alueista, joilla ravitsemisliikkeet on pidettävä suljettuina asiakkailta. 

Perustuslakivaliokunta toistaa mietinnössään jo aikaisemman lain käsittelyn yhteydessä esittämänsä huomiot: 

Ensinnäkin ravitsemisliikkeiden sulkemisen rajaus leviämis- ja kiihtymisvaiheessa oleville alueille käy ilmi ainoastaan perusteluista eikä lainkaan säädöstekstistä. 

Toiseksi valiokunta on myös kehottanut valtioneuvostoa harkitsemaan mahdollisuutta rajata alueellista soveltamisalaa maakuntajakoa hienosyisemmin. Valiokunta painottaa edelleen tarvetta alueellisen soveltamisalan hienosyisempään rajaamiseen vastaisuudessa. 

Kolmanneksi valiokunnan mukaan välttämättömyysvaatimuksen kannalta perusteltua voisi olla, että rajoituksista voitaisiin säätää myös ravitsemisliiketyypeittäin. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota eri ravitsemisliiketyyppien tarkastelemiseen vastaisuudessa eriytetymmin. 

Näistä osin kriittisistäkin huomioista huolimatta valiokunta siis ehdottaa kuitenkin, että asetusta ei kumota. — Kiitoksia. 

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Edustaja Kinnunen. 

19.02 
Mikko Kinnunen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Kiitos puheenjohtaja Rinteelle esittelystä, ja kiitos siitä, että olette ripeästi meitä johtanut tämän kiireisen asian käsittelyssä.  

Tässä on muutamia asioita, jotka vaikuttavat myöskin tuleviin rajoitustoimenpiteisiin, mikäli niihin joudutaan menemään. 

Yksi asia, mitä perustuslakivaliokunta nosti esille, niin kuin on aikaisemminkin nostanut, on se, että on tarve soveltaa alueittain hienosyisemmin näitä rajoituksia. Tässä kyllä käytiin läpi maakunnan, seutukunnan ja kunnan tasoa ja mahdollisuuksia, mutta edelleenkään niitä hienosyisempiä alueita ei ole käytössä. Monet asiantuntijat valiokunnassa puhuessaan nostivat tämän hienosyisemmän rajauksen esille. Se onkin tärkeää ottaa huomioon tulevissa asetuksissa, mikäli niitä tarvitaan. 

Valiokunnassa oli puhetta myöskin näistä rajoituksista, että heti kun kyseisillä alueilla eivät enää vallitse välttämättömät syyt rajata toimenpiteitä, myös näistä rajoituksista luovutaan pikimmiten. 

Kiinnitimme valiokunnassa myöskin huomiota erilaisiin yrityksiin ja niiden profiileihin, ja onkin toivottavaa, että nämä erilaiset yritykset, ravitsemusliiketyypit, otetaan vastaisuudessa huomioon. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi 8.3.2021 annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.