Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 50/2019 vp Täysistunto Tiistai 15.10.2019 klo 13.59—16.11

8. Lepäämässä oleva  ehdotus  laiksi  Ahvenanmaan  itsehallintolain  30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)

Lepäämään hyväksytty lakiehdotusLJL 1/2019 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 1/2019 vp
Yksi käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 1/2019 vp. Lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomana päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, tai hylätä. Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. 

 

Keskustelu
15.26 
Mats Löfström :

Ärade talman! Det vilande lagförslaget handlar om en teknisk ändring av självstyrelselagen för att beakta den kommande överföringen av konsumentrådgivningsuppgifter från magistraten till Konkurrens- och konsumentverket. Lagförslaget godkändes redan under förra mandatperioden och lämnades vilande till denna mandatperiod eftersom självstyrelselagen enbart kan ändras i grundlagsenlig ordning med Ålands lagtings bifall. Det bifallet har Ålands lagting redan givit.  

Grundlagsutskottet har i sitt korta betänkande föreslagit att man godkänner lagförslaget utan ändringar och Ålands landskapsregering har också gett sitt yttrande i utskottsbehandlingen, där man inte hade några invändningar. Lagförslaget har inte några ekonomiska eller administrativa konsekvenser och torde därför kunna godkännas av riksdagen utan invändningar. 

Arvoisa rouva puhemies! Lepäämässä oleva ehdotus on itsehallintolain tekninen muutos, jolla huomioidaan kuluttajaneuvontatehtävien tuleva siirto maistraateilta Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Lakiehdotus hyväksyttiin jo viime hallituskaudella ja se jätettiin lepäämään tälle hallituskaudelle, koska itsehallintolakia voi muuttaa vain perustuslain säätämisjärjestyksessä ja Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksella. Sen suostumuksen Ahvenanmaan maakuntapäivät on jo antanut. 

Perustuslakivaliokunta ehdottaa lyhyessä mietinnössään, että lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomana, ja myös Ahvenanmaan maakuntahallitus on valiokuntakäsittelyssä antanut lausuntonsa, jonka mukaan sillä ei ole mitään huomautettavaa asiasta. Lakiehdotuksella ei ole mitään taloudellisia eikä hallinnollisia vaikutuksia. Siksi eduskunta voinee hyväksyä sen ilman huomautuksia. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi lakiehdotukseen LJL 1/2019 vp (HE 135/2018 vp) sisältyvän lakiehdotuksen mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen käsittely yhden käsittelyn asiana päättyi. Asian käsittely päättyi.