Pöytäkirjan asiakohta
PTK
58
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 5.11.2019 klo 14.00—19.35
12
Hallituksen esitys eduskunnalle raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. 
Tätäkin lähetekeskustelua varten varataan enintään 30 minuuttia, ja tämänkin asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta ennalta sovittuja menettelytapoja 
Keskustelu
17.47
Valtiovarainministeri
Mika
Lintilä
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Hallitus esittää, että tietyistä verosuunnittelujärjestelyistä pitäisi ilmoittaa Verohallinnolle, jotta se voisi raportoida järjestelyistä automaattisesti muille EU-maille. Verotusmenettelylakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset raportoitavien järjestelyiden ilmoittamisvelvollisuudesta ja niiden laiminlyöntien sanktioinnista. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki raportoitavista järjestelyistä, jotka sisältäisivät säännökset raportoitavista järjestelyistä, ilmoitettavista tiedoista, ilmoittamisvelvollisista ja ilmoittamiseen liittyvistä menettelyistä.  
Järjestely olisi raportoitava, jos se liittyy useampaan valtioon, täyttää tunnusmerkin ja on saavuttanut raportointikypsyyden. Verohallinto ilmoittaisi direktiivin edellyttämät tiedot raportoitavista järjestelyistä muille jäsenvaltioille välittämällä tiedot komission keskusrekisteriin. Osa tiedoista olisi anonymisoituina myös komission käytettävissä, jotta se voi valvoa direktiivin toteutumista.  
Laki tulisi voimaan vuoden 2020 alusta. Lakia sovellettaisiin järjestelyihin, jotka ovat raportoitavissa 1.7.2020 tai sen jälkeen, eräiltä osin kuitenkin järjestelyihin, jotka ovat raportoitavissa 25.6.2018 tai sen jälkeen.  
Esitys perustuu EU-lainsäädäntöön automaattisesta verotietojen vaihdosta jäsenmaiden välillä. Raportoinnin avulla viranomaiset saavat tietoja rajat ylittävistä verosuunnittelujärjestelyistä, joihin voi sisältyä veronkiertoa tai veron välttämistä. 
Keskustelu päättyi.  
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 27.11.2019 14.33