Viimeksi julkaistu 29.6.2022 11.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 81/2022 vp Täysistunto Tiistai 28.6.2022 klo 10.00—14.54

3. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 81/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2022 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2022 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 27.6.2022 pidetyssä istunnossa. 

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 

Tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 

1. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 23.10.88: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus päivittää omistajaohjausstrategiaansa siten, että huoltovarmuus ja turvallisuus korostuvat tavoitteissa ja että takausvastuiden ja riskikeskittymien vähentäminen tapahtuu ensisijaisesti kohteista, jotka eivät kuulu huoltovarmuuden tai turvallisuuden piiriin.” (Vastalause 1) 

2. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus suuntaa kehitysyhteistyöpanoksensa tulevina vuosina sodan runteleman Ukrainan tukemiseen esimerkiksi koulutuksen ja jälleenrakennuksen muodossa.” (Vastalause 1) 

3. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tarkistaa kehitysyhteistyön vastaavan Suomen pitkän linjan poliittisia ja taloudellisia etuja sekä mitoittaa kehitysavun määrän EU-maiden mediaanitasolle eli käytännössä leikkaa kehitysapupanoksia.” (Vastalause 1) 

4. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 26.40.21: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus kompensoi Ukrainan sotaa pakenevien vastaanottamisesta aiheutuvat kulut laskemalla väliaikaisesti Suomen pakolaiskiintiön nollaan.” (Vastalause 1) 

5. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 26.40.21: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii maahanmuuttopoliittisen ohjelman, jolla minimoidaan humanitaarinen maahanmuutto ja muutetaan se väliaikaiseksi ja työperäisessä maahanmuutossa korostetaan kykyä tulla toimeen työtulolla ja palautetaan ajalliset sekä tulorajalliset karenssit.” (Vastalause 1) 

6. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 27.10.01: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa riittävän Puolustusvoimien henkilöstömäärän nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.” (Vastalause 1) 

7. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 27.10.18: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus korostaa puolustusmateriaalihankintojen kotimaisuusastetta hankintapäätöksien kriteerinä.” (Vastalause 1) 

8. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 27.10.50: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää Maanpuolustuskoulutus MPK:n toiminnan rahoituksen siirron budjettirahoituksen piiriin.” (Vastalause 1) 

9. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 30.20.40: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus täydentää käynnistämäänsä maatalouden tukiohjelmaa tuotannontekijöiden omavaraisuuden nostamiseksi sekä valkuaisainetuotannon ja -tutkimuksen lisäämiseksi.” (Vastalause 1) 

10. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 30.64.50: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ei vaaranna metsäteollisuutemme toimintakykyä EU:n hiilinieluneuvotteluissa taipumalla itsemääräämisoikeutemme kaventamiseen tai metsiemme käyttöoikeuksien kansalliseen vapaaehtoiseen rajoittamiseen.” (Vastalause 1) 

11. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 30.64.50: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää käsittelemättömien soiden lisäämistä hiilinielulaskentaan ja näin kasvattaa Suomen hiilinielua todellisuutta vastaavaksi.” (Vastalause 1) 

12. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 30.64.50: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa metsien hakkuumahdollisuudet kotimaisen teollisuuden kasvavia tarpeita vastaavasti.” (Vastalause 1) 

13. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana 32.40.45: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkaa kuljetusalan määräaikaista kustannustukea, kunnes logistiikkaketjun kustannuskriisi on saatu hallintaan muilla toimenpiteillä, kuten esimerkiksi polttoaineiden valmisteveron alentamisella tai ammattidieselillä.” (Vastalause 1) 

14. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii selonteon siitä, millaisia vaikutuksia suomalaisella kireällä ilmastopolitiikalla ja kielteisellä suhtautumisella energiatukiin on maamme elinkeinoelämän kansainväliseen hintakilpailukykyyn tilanteessa, jossa muilla mailla on huomattavasti maltillisemmat ilmastotavoitteet ja merkittävästi suuremmat energiatuet kotitalouksille ja yrityksille.” (Vastalause 1) 

15. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus alkaa viipymättä valmistella kotitalouksien ostovoiman turvaavaa ja palkkainflaatiokierrettä ehkäisevää toimenpidekokonaisuutta.” (Vastalause 1) 

16. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus alkaa edistää EU-tasolla päästökaupan määräaikaista keskeyttämistä tai merkittävää keventämistä.” (Vastalause 1) 

17. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus luopuu ylimitoitetuista ilmastopoliittisista tavoitteista ja vaihtaa ne EU:n sitoviin minimitasoihin, ettei maamme kilpailukyky heikentyisi tarpeettomasti.” (Vastalause 1) 

18. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tarkastelee, mille ryhmille kohdennettuja energiatukia tulisi erityisesti suunnata ja mikä olisi julkisen talouden kestävyys huomioiden paras tapa alentaa polttonesteiden yleistä hintatasoa esimerkiksi valmisteveroa ja uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta alentamalla.” (Vastalause 1) 

19. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää venäläisen öljyn tullimaksuja. Korkeilla tullimaksuilla viennistä Venäjälle jäävää rahamäärää olisi mahdollista pienentää, ja tullista saatavilla tuloilla voitaisiin rahoittaa esimerkiksi energiaverojen madaltamista tai Ukrainan tukemista.” (Vastalause 1) 

20. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus korottaa työtulovähennystä työnteon kannustavuuden lisäämiseksi ja kallistuneiden työmatka- ja elinkustannusten kompensoimiseksi.” (Vastalause 1) 

21. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää ja toteuttaa asianmukaiset indeksikorotukset tuloverotaulukoihin.” (Vastalause 1) 

22. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ilmoittaa eduskunnalle jo etukäteen, miten se aikoo suhtautua EU:n tulonsiirto- ja velkaunioniulottuvuuksia edistäviin hankkeisiin, ja erityisesti, miten se aikoo kyseisten esityksien toteutumisen torjua, jos niiden hyväksymiseen unionitasolla riittää enemmistöpäätös.” (Vastalause 1) 

23. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus estää Fit for 55 -sosiaalirahaston läpimenon määräenemmistöpäätöksellä tarvittaessa ilmoittamalla etukäteen, että esityksen kannalta välttämätöntä ja yksimielisyyspäätöstä edellyttävää rahoitusta ei Suomi tulisi hyväksymään.” (Vastalause 1) 

24. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii selonteon, jossa valtion talousarvion määrärahat pääluokittain priorisoidaan siten, että välttämättömät, tarpeelliset ja vähemmän tarpeelliset menokohteet on selkeästi eroteltu, tavoitteenaan välttämättömien menojen turvaaminen kaikissa tilanteissa luomalla selkeät listat niistä asioista, joista voidaan pakon edessä luopua.” (Vastalause 1) 

25. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus vähentää kuntia sitovia velvoitteita ja siten huolehtii kuntien kyvystä selvitä taloudellisesti suomalaisten peruspalveluiden saatavuudesta.” (Vastalause 1) 

26. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tasapainottaa julkisen talouden kestävyyttä ennemmin julkisen sektorin tehtävien karsimisella ja eläköitymisen kautta kuin veroasteen korottamisella.” (Vastalause 1) 

27. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa huolella valtion velka- ja takausvastuiden kehitystä ja pyrkii vähentämään kokonaisvastuita sekä riskien keskittymistä.” (Vastalause 1) 

28. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että yleisen turvallisuuden parantamiseksi rikosalttiutta vähennetään huolehtimalla julkisilla paikoilla tapahtuvan rikollisuuden riittävistä rangaistuksista ja nollatoleranssista sekä riittävästä poliisipartioinnista muun muassa varmistamalla 8 000 poliisimiehen tavoitetason saavuttaminen.” (Vastalause 1) 

29. Ville Vähämäki ps Sami Savion ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus puuttuu välittömästi ja päättäväisesti jengiytymiskehitykseen, jotta Suomi välttyisi Ruotsin kaltaiselta nuorten oirehtimiselta.” (Vastalause 1) 

30. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa Suomen riittävän taloudellisen, humanitaarisen ja materiaalisen tuen Ukrainalle.” (Vastalause 2) 

31. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo esitykset, kuinka se asettaa menot tärkeysjärjestykseen ja kattaa budjettikehyksien sisältä varautumisen ministerityöryhmän vihreän siirtymän määrärahat, jotka tulee rahoittaa kehysten sisältä.” (Vastalause 2) 

32. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus syksyn budjettiriihessä uudelleenarvioi kehyksiin tehdyn poikkeuslausekkeen ja hyväksyy jatkossa kehysten ulkopuolelle siirrettäväksi ainoastaan sellaiset menot, jotka erittäin tiukoin ja julkisesti arvioitavin kriteerein ovat välttämättömiä muuttuneen turvallisuustilanteen johdosta.” (Vastalause 2) 

33. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus julkaisee erikseen tarkan ja yksityiskohtaisen selvityksen poikkeuslausekkeen perusteella kehysten ulkopuolelle siirretyistä menoista, jotta julkisesti voidaan arvioida, täyttävätkö ne muuttuneen turvallisuustilanteen välttämättömyyskriteerin.” (Vastalause 2) 

34. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo esitykset suomalaisten ansiotuloverotuksen keventämiseksi tasaisesti kaikilla tulotasoilla ihmisten ostovoiman parantamiseksi ja kasvun tukemiseksi.” (Vastalause 2) 

35. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo esitykset velkavastuun kirjaamisesta lain tasoisesti.” (Vastalause 2) 

36. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo talouskasvun vauhdittamiseksi uskottavan suunnitelman, joka sisältää konkreettiset keinot työllisyysasteen nostamiseksi, elinkeinotoiminnan edellytysten parantamiseksi, reilun kilpailun lisäämiseksi, tuottavuuden kasvattamiseksi ja työmarkkinoiden tehostamiseksi.” (Vastalause 2) 

37. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo puuttuvat esitykset, joilla valtiovarainministeriön arvion mukaan saavutetaan hallituksen itselleen asettama työllisyystavoite 80 000 työllisestä siten, että julkinen talous vahvistuu hallituksen tavoitteiden mukaisesti 2 000 miljoonalla eurolla. Hallitusohjelman pysyvät menolisäykset luvattiin kattaa työllisyyttä vahvistamalla.” (Vastalause 2) 

38. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus sitoutuu budjettiriihessä talouspolitiikan arviointineuvoston suosittelemalla tavalla julkisen talouden sopeuttamiseen 0,4 prosentilla suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosittain, jotta julkisen talouden kriisinkestokyky ja luottamus Suomen taloudenhoitoon voidaan palauttaa.” (Vastalause 2) 

39. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo osana työllisyyspäätösten kokonaisuutta esityksen ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamiseksi niin, että etuustaso on korkeampi työttömyysjakson alussa ja laskee tasaisesti työttömyyden keston mukaan.” (Vastalause 2) 

40. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo osana työllisyyspäätösten kokonaisuutta esitykset etuusjärjestelmän kannustinloukkujen purkamiseksi.” (Vastalause 2) 

41. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo esityksen reilun paikallisen sopimisen edistämiseksi kaikissa yrityksissä.” (Vastalause 2) 

42. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen terapiatakuusta välittömästi eduskunnan syysistuntokauden 2022 aluksi, niin että asia ehditään päättää ja saattaa voimaan kuluvan vaalikauden aikana.” (Vastalause 2) 

43. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää ohjelman, jolla parannetaan julkisten palveluiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä hillitään menojen kasvua.” (Vastalause 2) 

44. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen soteuudistuksesta, jonka avulla saavutetaan uudistukselle asetetut alkuperäiset tavoitteet: kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. Uudistuksessa on lisättävä valinnanvapautta ja ihmisten mahdollisuutta vaikuttaa käyttämiinsä palveluihin.” (Vastalause 2) 

45. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa pikaisesti esityksen pahasti puutteellisen hyvinvointialueiden rahoituslain korjaamiseksi.” (Vastalause 2) 

46. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus kiirehtii sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja niiden rahoitusta koskevan erillislainsäädännön tuomista eduskuntaan sekä yliopistosairaaloiden vaativan erikoissairaanhoidon ja valmiuden ylläpidon vaatiman lisärahoituksen huomioimista hyvinvointialueilla, joilla sijaitsee yliopistosairaala.” (Vastalause 2) 

47. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus osoittaa riittävät määrärahat myös palo- ja pelastustoimen toimintakyvyn ja riittävän pelastajamäärän varmistamiseksi.” (Vastalause 2) 

48. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo esityksen maataloustukijärjestelmän uudistamisesta, jonka avulla turvataan ruoantuotannon huoltovarmuus ja panostetaan tehokkuuteen sekä uudistumiseen.” (Vastalause 2) 

49. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo riittävät toimet suomalaisen ruuantuotannon ja maatalouden turvaamiseksi.” (Vastalause 2) 

50. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus pitää kiinni parlamentaarisesti sovitusta Liikenne 12 -ohjelmasta.” (Vastalause 2) 

51. Timo Heinonen kok Sari Sarkomaan kok kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ei anna tiestön korjausvelan enää kasvaa vaan osoittaa määrärahat, joilla korjausvelan umpeenkurominen voidaan käynnistää.” (Vastalause 2) 

52. Sari Essayah kd Sari Tanuksen kd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo uskottavan suunnitelman julkisen talouden vakauttamiseksi vaiheittain vahvistamalla edelleen kestävän talouskasvun edellytyksiä ja keinot työllisyysasteen nostamiseksi, elinkeinotoiminnan edellytysten parantamiseksi, tuottavuuden kasvattamiseksi ja työmarkkinoiden tehostamiseksi. Hallituksen tulee lisäksi esittää suunnitelma, jolla varaudutaan korkotason nousun aiheuttamaan julkisen talouden liikkumavaran kaventumiseen.” (Vastalause 3) 

53. Sari Essayah kd Sari Tanuksen kd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus sitoutuu keinoihin, joilla julkisen talouden kestävyysvaje voidaan kuroa umpeen vuosikymmenen loppuun mennessä, ja aloittaa niiden toimeenpanon jo tämän vaalikauden aikana.” (Vastalause 3) 

54. Sari Essayah kd Sari Tanuksen kd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus ei nosta työnteon ja yrittäjyyden verotusta vaan pyrkii lisäämään työnteon ja yrittäjyyden kannustavuutta.” (Vastalause 3) 

55. Sari Essayah kd Sari Tanuksen kd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii Suomen maatalouden kannattavuudesta ja huoltovarmuudesta sekä ryhtyy toimenpiteisiin, joilla voidaan turvata maatalousyritysten toimintamahdollisuudet nykyisessä kriisitilanteessa.” (Vastalause 3) 

56. Sari Essayah kd Sari Tanuksen kd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa nopeasti nousevia liikkumisen ja asumisen kustannuksia ja valmistelee polttonesteiden hinnan nousun kompensoimisen kansalaisille ja yrityksille veronalennuksilla ja -palautuksilla.” (Vastalause 3) 

57. Sari Essayah kd Sari Tanuksen kd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee veroelvytystoimia, jotka kohdistetaan niin, että ne vahvistavat kansalaisten ostovoimaa kiihtyvässä korko- ja inflaatiopaineessa.” (Vastalause 3) 

58. Sari Essayah kd Sari Tanuksen kd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: ”Eduskunta edellyttää, että koko maan elinvoiman ja kasvun varmistamiseksi tiestön korjausvelkaa kurotaan umpeen ja peruskorjataan myös maakuntien ja maaseudun pahasti rapautunutta tieverkkoa.” (Vastalause 3) 

Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 88, ei 62; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 61; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 33, tyhjiä 1; poissa 50
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 35; poissa 51
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 33; poissa 52
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 6 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 85, ei 64; poissa 50
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 7 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 40; poissa 50
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 8 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 64; poissa 48
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 9 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 64; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 10 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 64; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 11 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 64; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 12 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 62; poissa 51
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 13 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 49, tyhjiä 12; poissa 51
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 14 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 37, tyhjiä 2; poissa 58
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 15 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 64; poissa 48
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 16 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 34, tyhjiä 1; poissa 51
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 17 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 36; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 18 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 38, tyhjiä 2; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 19 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 64; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 20 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 64; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 21 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 64; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 22 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 37, tyhjiä 2; poissa 50
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 23 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 64; poissa 48
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 24 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 64; poissa 48
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 25 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 65; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 26 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 65; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 27 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 65; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 28 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 65; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 29 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 65; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 30 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 65; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 31 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 65; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 32 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 65; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 33 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 65; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 34 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 59; poissa 48
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 35 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 32, tyhjiä 2; poissa 48
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 36 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 88, ei 65; poissa 46
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 37 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 88, ei 65; poissa 46
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 38 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 88, ei 65; poissa 46
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 39 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 64; poissa 46
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 40 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 65; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 41 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 88, ei 63; poissa 48
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 42 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 88, ei 63; poissa 48
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Puhemies Matti Vanhanen
:

Pidetään hetken tauko äänestyksissä. Edustaja Ari Koposen äänestyslaite ei toimi. 

Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 43 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 88, ei 64; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Puhemies Matti Vanhanen
:

Istunto keskeytetään, ja pidämme 15 minuutin tauon. Istuntoa jatketaan kello 10.40. 

Täysistunto keskeytettiin kello 10.23. 

Täysistuntoa jatkettiin kello 10.39. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Nyt jatketaan äsken keskeytettyä istuntoa. 

[Äänestys 44 mitätöitiin] 

Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 44 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 82, ei 63; poissa 54
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 45 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 85, ei 64; poissa 50
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 46 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 85, ei 64; poissa 50
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 47 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 83, ei 63; poissa 53
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

[Hälinää] 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Koneella numero sekoittui äsken, mutta mennään tässä puhemiehen pöytäkirjaan lukemassa järjestyksessä. 

Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 48 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 81, ei 61; poissa 57
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 49 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 83, ei 64; poissa 52
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 50 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 85, ei 62; poissa 52
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus 51 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 85, ei 63; poissa 51
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sari Essayahin ehdotus 52 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 85, ei 64; poissa 50
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sari Essayahin ehdotus 53 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 84, ei 64; poissa 51
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sari Essayahin ehdotus 54 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 85, ei 64; poissa 50
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sari Essayahin ehdotus 55 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 84, ei 64; poissa 51
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sari Essayahin ehdotus 56 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 46, tyhjiä 1; poissa 56
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sari Essayahin ehdotus 57 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 85, ei 63; poissa 51
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sari Essayahin ehdotus 58 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 83, ei 64; poissa 52
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Pöytäkirjaan merkittiin seuraavat ilmoitukset: Arja Juvonen /ps tarkoitti äänestää ”ei” kohdassa 5, Antero Laukkanen /kd tarkoitti äänestää ”ei” kohdassa 1 ja ”jaa” kohdissa 2—4, Sari Tanus /kd tarkoitti äänestää ”ei” kohdassa 1 ja ”jaa” kohdissa 2—5, Pihla Keto-Huovinen /kok tarkoitti äänestää ”jaa” kohdassa 14. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 81/2022 vp sisältyvän ehdotuksen valtion vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2022 toisen lisätalousarvion soveltamisesta.  

Puhemies Matti Vanhanen
:

Lopuksi päätetään epäluottamuslause-ehdotuksista. Keskustelussa ovat Timo Heinonen Matias Marttisen kannattamana ja Ville Vähämäki Jani Mäkelän kannattamana tehneet seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle: 

Ville Vähämäki /ps Jani Mäkelän /ps kannattamana: ”Eduskunta toteaa, että hallitus talouspolitiikallaan kasvattaa vastuuttomasti valtion menoja ja vastuita tavalla, joka ei edistä suomalaisten kestävää hyvinvointia. Pieni- ja keskituloisten ostovoima heikkenee huomattavasti kohonneen inflaation myötä, ja työssäkäynti uhkaa käydä kannattamattomaksi kohonneiden kustannusten myötä. Ilmastotoimet tulevat edelleen kasvattamaan elämisen, asumisen ja autoilun kustannuksia. Hallitus kiihdyttää toimillaan ilmastoinflaatiota. Maatalous on kannattavuuskuopassa, ja metsäpolitiikkamme on lipumassa kansallisista käsistä. Palkkainflaatio ja kohoavat yksikkötyökustannukset uhkaavat heikentää vientimme kilpailukykyä. Eduskunta katsoo, että hallitus on epäonnistunut kansalaisten ostovoiman tukemisessa, kansallisten etujen puolustamisessa sekä taloudenhoidossa eikä nauti eduskunnan luottamusta.” 

Timo Heinonen /kok Matias Marttisen /kok kannattamana: ”Eduskunta toteaa, että hallituksen velkaantumista kiihdyttävä linja sekä riittävien julkista taloutta vahvistavien työllisyyspäätösten tekemättä jättäminen uhkaavat murentaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan pysyvästi. Me olemme huolissamme siitä, ettei hallitus ole täyttämässä lupaustaan lopettaa eläminen tulevien sukupolvien kustannuksella. Jatkuvaan velkaan perustuva politiikka vaarantaa Suomen kriisinkestokyvyn ja heikentää mahdollisuuksia vastata ilmastonmuutoksen kaltaisiin haasteisiin. Hallitus ei ole kyennyt kantamaan vastuuta ja tekemään arvovalintoja kestävän tulevaisuuden puolesta. Eduskunta toteaa, että hallituksen jatkuvaan velkaantumiseen perustuvat hyvinvointipalvelut ja Suomen taloudellisen kriisinkestokyvyn vaarantava politiikka on epäonnistunutta eikä hallitus nauti eduskunnan luottamusta.” 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Ensin äänestetään Timo Heinosen ehdotuksesta Ville Vähämäen ehdotusta vastaan, ja lopuksi äänestetään siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Ville Vähämäen ehdotus ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 32; poissa 49
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksen. 
2) Luottamuslause valtioneuvostolle ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 85, ei 63, tyhjiä 1; poissa 50
 

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.