Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EDK-2019-AK-253191

Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset (HE), kertomukset (K), selonteot (VNS) ja tiedonannot (VNT)
TunnusNimekeLausuntoMääräaikaValiokuntaneuvoksen arvio valmistumisesta
perustuslakivaliokunta
Mietintöä varten
K 2/2019 vpValtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2018 helmikuu 2020
Lausuntoa varten
HE 19/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksiPeV helmikuu 2020
HE 88/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristäPeV helmikuu 2020
valtiovarainvaliokunta
Mietintöä varten
HE 97/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
HE 98/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta
tarkastusvaliokunta
Mietintöä varten
K 18/2019 vpValtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019
hallintovaliokunta
Mietintöä varten
HE 18/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiGrUU 7/2019 rd, PeVL 7/2019 vp kevätistuntokausi
HE 19/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksiPeV odottaa PeVL, kevätistuntokausi
HE 84/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta helmikuu 2020
HE 90/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi helmikuu 2020
lakivaliokunta
Lausuntoa varten
HE 54/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisestaGrUU 12/2019 rd, PeVL 12/2019 vp,LaV kevätistuntokausi 2020
puolustusvaliokunta
Mietintöä varten
HE 92/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
sivistysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 99/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mietintöä varten
HE 87/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdostaGrUU 17/2019 rd, PeVL 17/2019 vp, EkUU 9/2019 rd, TaVL 9/2019 vp
talousvaliokunta
Mietintöä varten
HE 47/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisestaGrUU 15/2019 rd, PeVL 15/2019 vp kevätistuntokausi 2020
HE 54/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisestaGrUU 12/2019 rd, PeVL 12/2019 vp,LaV kevätistuntokausi 2020
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Mietintöä varten
HE 88/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristäPeV odottaa PeVL
ympäristövaliokunta
Mietintöä varten
K 17/2019 vpIlmastovuosikertomus 2019JsUU 6/2019 rd, MmVL 6/2019 vp, KoUU 4/2019 rd, LiVL 4/2019 vp, EkUU 2/2019 rd, TaVL 2/2019 vp06.02.2020
Viimeksi julkaistu 2.2.2020 0.33