Viimeksi julkaistu 28.5.2022 0.33

Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat EU-asiat (U, E, UTP)

TunnusUusin jatkokirjelmäNimeke
perustuslakivaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 30/2016 vpUJ 11/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri)
U 34/2016 vpUJ 21/2021 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (menettelyasetus)
U 5/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin alueelle suuntautuvan laittoman maahantulon yhteydessä ihmiskauppaa tai maahanmuuttajien salakuljetusta helpottavien tai harjoittavien liikenteenharjoittajien vastaisista toimenpiteistä
U 26/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)
U 29/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskevista yhdenmukaisista säännöistä (datasäädös)
E 125/2020 vpEJ 4/2022 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
E 133/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin alueelle suuntautuvan laittoman maahantulon yhteydessä ihmiskauppaa tai maahanmuuttajien salakuljetusta helpottavien tai harjoittavien liikenteenharjoittajien vastaisista toimenpiteistä
Tiedoksi
E 9/2021 vpEJ 3/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan keskuspankin selvitys digitaalisesta eurosta
ulkoasiainvaliokunta
E 125/2020 vpEJ 4/2022 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
E 69/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto puolustuksen investointivajeista
Lausuntoa varten
U 41/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta
U 3/2020 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen, Bulgarian, Kroatian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian, Slovenian, Tshekin tasavallan, Unkarin ja Viron kanssa tekemien kahdenvälisten investointisuojasopimusten irtisanomisesta (Suomen muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa tekemien investointisuojasopimusten irtisanominen)
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 40/2018 vpUJ 41/2020 vpValtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (asetus EU:n talousarvion suojaamisesta oikeusvaltiopuutteilta)
E 34/2017 vpEJ 9/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-
E 53/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Uutta vauhtia Afrikan ja EU:n kumppanuudelle"
E 58/2020 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n itäisen kumppanuuden tiedonanto
E 33/2021 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n ja Kanadan välinen CETA-sopimus; neuvottelut sopimuksesta ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtien osalta
Tiedoksi
E 68/2018 vpEJ 34/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien julistus koskien EU-tuomioistuimen nk. Achmea-tuomion oikeudellisia seuraamuksia ja investointisuojaa EU:ssa
E 79/2018 vpValtioneuvoston selvitys: OSA; Komission tiedonanto: Lisää laillisia maahantuloväyliä Eurooppaan: olennainen osa tasapainoista ja kokonaisvaltaista muuttoliikepolitiikkaa
valtiovarainvaliokunta
E 68/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto, REPowerEU-suunnitelma
Lausuntoa varten
U 39/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi päästökauppajärjestelmään, hiilirajamekanismiin ja jäännösvoittojen uudelleenkohdentamiseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä, sekä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi huhtikuun 30 päivänä 2021 annetun asetuksen (EU, Euratom) 2021/768 muuttamisesta Euroopan unionin uusia omia varoja koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta
U 40/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 2021/2283 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)
U 41/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisen tullitariffin tullien suspensiosta annetun asetuksen (EU) 2021/2278 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 33/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle sirusäädös Euroopalle paketista: (1) komission sirusäädös-tiedonanto, (2) ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolijohde-ekosysteemin vahvistamisen puitteista (sirusäädös), (3) ehdotus neuvoston asetukseksi Horisontti Eurooppa -ohjelman mukaisten yhteisyritysten perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2021/2085 muuttamisesta siruyhteisyrityksen osalta sekä (4) komission suositus yhteisestä unionin välineistöstä puolijohdepulan korjaamiseksi ja EU:n mekanismista puolijohde-ekosysteemin seurantaa varten
E 9/2021 vpEJ 3/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan keskuspankin selvitys digitaalisesta eurosta
hallintovaliokunta
Lausuntoa varten
U 28/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 514/2014 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 516/2014 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1147 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta muuttamisesta
U 30/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koheesiopolitiikan toimiksi Euroopan pakolaisille (CARE)
U 34/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi REACT-EU-määrärahoista myönnettävien ennakkomaksujen korottamisesta ja yksikkökustannuksen vahvistamisesta
U 36/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle tilapäisen suojelun direktiivin käyttöön ottamisesta Ukrainan tilanteeseen vastaamiseksi
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 30/2016 vpUJ 11/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri)
E 125/2020 vpEJ 4/2022 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
lakivaliokunta
Lausuntoa varten
U 38/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta asetuksen 2018/1727/EU muuttamisesta koskien Eurojustin toimesta tapahtuvaa todisteiden keräämistä, säilyttämistä ja analysoimista liittyen joukkotuhontaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiin
Tiedoksi
E 9/2021 vpEJ 3/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan keskuspankin selvitys digitaalisesta eurosta
liikenne- ja viestintävaliokunta
E 68/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto, REPowerEU-suunnitelma
Tiedoksi
E 63/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä yhteisen korkean kyberturvatason varmistamiseksi unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa.
maa- ja metsätalousvaliokunta
E 68/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto, REPowerEU-suunnitelma
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 102/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys - Kestävän rahoituksen strategia
E 41/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Tiedonanto ruokaturvan takaamisesta ja elintarvikejärjestelmien resilienssin vahvistamisesta
Tiedoksi
E 2/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Meriliikennettä koskevien 55-valmiuspaketin ehdotusten vaikutukset
puolustusvaliokunta
U 42/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin turvallisten yhteyksien ohjelman perustamiseksi vuosiksi 2023‒2027 (turvallisten yhteyksien ohjelma)
E 69/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto puolustuksen investointivajeista
UTP 16/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Pohjoismaisen puolustusyhteistyön (NORDEFCO) ministerikokous 11.5.2022
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 122/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma vuodelle 2022
E 47/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto: EU:n lähestymistapa avaruusliikenteen hallintaan– EU:n panos globaaliin haasteeseen vastaamiseksi
UTP 35/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Puolustusvoimien pääsotaharjoitus vuonna 2021
UTP 15/2019 vpValtioneuvoston selvitys: Puolustusvoimien osallistuminen kansainväliseen harjoitusyhteistyöhön vuonna 2020
UTP 13/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Isäntämaatuen käytännön valmiuksien kehittäminen
Tiedoksi
UTP 8/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Puolustusvoimien kansainvälisestä harjoitustoiminnasta
UTP 11/2020 vpUTPJ 14/2022 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyön strateginen arviointi ja ohjaus (strateginen kompassi)
sosiaali- ja terveysvaliokunta
U 32/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumisesta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 125/2020 vpEJ 4/2022 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
talousvaliokunta
Lausuntoa varten
U 33/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle sirusäädös Euroopalle paketista: (1) komission sirusäädös-tiedonanto, (2) ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolijohde-ekosysteemin vahvistamisen puitteista (sirusäädös), (3) ehdotus neuvoston asetukseksi Horisontti Eurooppa -ohjelman mukaisten yhteisyritysten perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2021/2085 muuttamisesta siruyhteisyrityksen osalta sekä (4) komission suositus yhteisestä unionin välineistöstä puolijohdepulan korjaamiseksi ja EU:n mekanismista puolijohde-ekosysteemin seurantaa varten
U 35/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (KOM(2022) 71 lopullinen)
U 37/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviksi
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 9/2021 vpEJ 3/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan keskuspankin selvitys digitaalisesta eurosta
E 112/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto energiahintojen noususta
E 24/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Rautatieliikenteen valtiontukisuuntaviivat
E 31/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus tilapäisiksi kriisiajan valtiontukipuitteiksi talouden tukemiseksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan
E 35/2022 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje; komission kuulemispyyntö tavaroiden kestävää kuluttamista koskevan aloitteen vaikutustenarviointia varten
E 57/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission kuuleminen: sisämarkkinoiden hätäapuväline
E 58/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Matkapakettidirektiivin uudelleentarkastelu
E 60/2022 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n kriisivarautumisen ja resilienssin vahvistaminen; Suomen näkemyksiä
E 68/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto, REPowerEU-suunnitelma
Tiedoksi
E 10/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Kilpailupolitiikka valmiina uusiin haasteisiin
E 66/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Kestävien tuotteiden politiikasta: Kestävistä tuotteista normi
E 67/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n tekstiilistrategiasta
E 69/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto puolustuksen investointivajeista
tulevaisuusvaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 97/2021 vpValtioneuvoston selvitys: 55-valmiuspaketti tiedonanto - Valmiina 55:een: Vuoden 2030 ilmastotavoitteesta totta matkalla kohti ilmastoneutraaliutta
E 47/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto: EU:n lähestymistapa avaruusliikenteen hallintaan– EU:n panos globaaliin haasteeseen vastaamiseksi
Tiedoksi
U 70/2018 vpUJ 34/2020 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti Eurooppa" ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (2021-2027), (2) Euroopanparlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Eurooppa (2021-2027) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta, (3) neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa "Horisontti Eurooppa" täydentävästä Euroopanatomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021- 2025, (4) neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta sekä ehdotuksista laadittu muistio, ja 5) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) Nro 912/2010, (EU) Nro 1285/2013, (EU) Nro 377/2014 ja päätöksen 541/2015/EU kumoamisesta
E 93/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Suomen EU-puheenjohtajakausi 2019; neuvoston 18 kuukauden ohjelma 1.1.2019-30.6.2020 (ns. trion ohjelma)
E 21/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission puolustuspaketti: komission panos Euroopan puolustukseen sekä turvallisuuden ja puolustuksen kannalta kriittisten teknologioiden etenemissuunnitelma
E 43/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Suomen kansallinen uudistusohjelma 2022
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Lausuntoa varten
U 35/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (KOM(2022) 71 lopullinen)
ympäristövaliokunta
U 37/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviksi
E 66/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Kestävien tuotteiden politiikasta: Kestävistä tuotteista normi
E 67/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n tekstiilistrategiasta
E 68/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto, REPowerEU-suunnitelma