Viimeksi julkaistu 5.12.2022 0.35

Erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat EU-asiat (U, E, UTP)

TunnusUusin jatkokirjelmäNimeke
perustuslakivaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 5/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin alueelle suuntautuvan laittoman maahantulon yhteydessä ihmiskauppaa tai maahanmuuttajien salakuljetusta helpottavien tai harjoittavien liikenteenharjoittajien vastaisista toimenpiteistä
U 73/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi varojen takaisinhankinnasta ja menetetyksi tuomitsemisesta (COM(2022) 245 final)
U 84/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja direktiivin asetukseksi mediapalvelujen yhteisestä kehyksestä sisämarkkinoilla (eurooppalainen medianvapaussäädös) ja direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta
E 133/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin alueelle suuntautuvan laittoman maahantulon yhteydessä ihmiskauppaa tai maahanmuuttajien salakuljetusta helpottavien tai harjoittavien liikenteenharjoittajien vastaisista toimenpiteistä
ulkoasiainvaliokunta
U 87/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan ulkosuhdehallinnon alustavasta ehdotuksesta Euroopan rauhanrahaston kokonaisrahoituskaton nostamiseksi vuosille 2021-2027
Lausuntoa varten
U 41/2018 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta
U 3/2020 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen, Bulgarian, Kroatian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian, Slovenian, Tshekin tasavallan, Unkarin ja Viron kanssa tekemien kahdenvälisten investointisuojasopimusten irtisanomisesta (Suomen muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa tekemien investointisuojasopimusten irtisanominen)
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 40/2018 vpUJ 41/2020 vpValtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (asetus EU:n talousarvion suojaamisesta oikeusvaltiopuutteilta)
U 57/2021 vpUJ 34/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)
E 34/2017 vpEJ 9/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-
E 53/2017 vpValtioneuvoston selvitys: Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Uutta vauhtia Afrikan ja EU:n kumppanuudelle"
E 58/2020 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n itäisen kumppanuuden tiedonanto
E 33/2021 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n ja Kanadan välinen CETA-sopimus; neuvottelut sopimuksesta ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtien osalta
E 146/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2023 työohjelman ”Luja ja yhtenäinen unioni”
Tiedoksi
E 68/2018 vpEJ 34/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien julistus koskien EU-tuomioistuimen nk. Achmea-tuomion oikeudellisia seuraamuksia ja investointisuojaa EU:ssa
E 79/2018 vpValtioneuvoston selvitys: OSA; Komission tiedonanto: Lisää laillisia maahantuloväyliä Eurooppaan: olennainen osa tasapainoista ja kokonaisvaltaista muuttoliikepolitiikkaa
valtiovarainvaliokunta
Lausuntoa varten
U 88/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 2021/2283 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)
U 89/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisen tullitariffin tullien suspensiosta annetun asetuksen (EU) 2021/2278 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 14/2020 vpEJ 10/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta
tarkastusvaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 139/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2021
hallintovaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 89/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1806 (luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä ei koske) muuttamisesta (Kuwait, Qatar)
E 146/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2023 työohjelman ”Luja ja yhtenäinen unioni”
lakivaliokunta
Lausuntoa varten
U 82/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi tuotevastuusta ja tekoälyyn liittyvästä vastuusta
maa- ja metsätalousvaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 102/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys - Kestävän rahoituksen strategia
E 68/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto, REPowerEU-suunnitelma
E 146/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2023 työohjelman ”Luja ja yhtenäinen unioni”
Tiedoksi
U 66/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (typpilannoitteiden raaka-aineiden tullien väliaikainen poistaminen)
E 2/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Meriliikennettä koskevien 55-valmiuspaketin ehdotusten vaikutukset
E 85/2022 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettavat komission delegoidut säädökset, joilla asetetaan säännöt muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaineiden tuottamiseen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalla sähköllä sekä tiettyjen polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten arviointimenetelmä
puolustusvaliokunta
UTP 38/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Pohjoismaisen puolustusyhteistyön kehittäminen
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 47/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto: EU:n lähestymistapa avaruusliikenteen hallintaan– EU:n panos globaaliin haasteeseen vastaamiseksi
E 69/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto puolustuksen investointivajeista
E 145/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi koskien unionin koordinoitua lähestymistapaa kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokyvyn vahvistamiseen
E 146/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2023 työohjelman ”Luja ja yhtenäinen unioni”
UTP 35/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Puolustusvoimien pääsotaharjoitus vuonna 2021
UTP 15/2019 vpValtioneuvoston selvitys: Puolustusvoimien osallistuminen kansainväliseen harjoitusyhteistyöhön vuonna 2020
UTP 19/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Suomen ja Iso-Britannian puolustusyhteistyötä koskevan puitejärjestelyn päivittäminen
UTP 26/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Suomen ja Yhdysvaltojen välisen yhteistyön tiivistäminen
Tiedoksi
UTP 8/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Puolustusvoimien kansainvälisestä harjoitustoiminnasta
UTP 4/2022 vpUTPJ 43/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Kansainvälisen avun antaminen Ukrainaan
UTP 40/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Pohjoismaisen puolustusyhteistyön (NORDEFCO) ministerikokous 22.11.2022
sivistysvaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 148/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Suomen eroaminen eurooppalaisesta translationaalisen lääketieteen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (EATRISERIC) jäsenyydestä
E 151/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi varhaiskasvatusta koskevien Barcelonan tavoitteiden tarkistamisesta
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 150/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi kohtuuhintaisen ja laadukkaan pitkäaikaishoidon saatavuudesta
E 152/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Eurooppalainen hoito- ja hoivastrategia
talousvaliokunta
E 153/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi markkinoiden korjausmekanismin perustamiseksi kansalaisten ja talouden suojaamiseksi kohtuuttoman korkeilta kaasun hinnoilta
Lausuntoa varten
U 56/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta rahoituspalveluja koskevien etäsopimusten osalta ja direktiivin 2002/65/EY kumoamisesta
U 70/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 93, 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtiontuen muotoihin rautatie-, sisävesi- ja multimodaalisen liikenteen alalla (liikenteen valtuusasetus)
U 81/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta sisämarkkinoiden hätäapuvälinettä koskevaksi lainsäädäntöpaketiksi (SMEI-paketti)
U 82/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi tuotevastuusta ja tekoälyyn liittyvästä vastuusta
U 85/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä unionin markkinoilla (KOM(2022) 453 lopullinen)
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 57/2021 vpUJ 34/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)
U 71/2021 vpUJ 26/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta (valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen)
U 78/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen uudelleenlaatimiseksi (unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt; varainhoitoasetuksen uudelleenlaadinta)
E 14/2020 vpEJ 10/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta
E 9/2021 vpEJ 3/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Euroopan keskuspankin selvitys digitaalisesta eurosta
E 112/2021 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto energiahintojen noususta
E 31/2022 vpEJ 9/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus tilapäisiksi kriisiajan valtiontukipuitteiksi talouden tukemiseksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan
E 35/2022 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje; komission kuulemispyyntö tavaroiden kestävää kuluttamista koskevan aloitteen vaikutustenarviointia varten
E 57/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission kuuleminen: sisämarkkinoiden hätäapuväline
E 58/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Matkapakettidirektiivin uudelleentarkastelu
E 68/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto, REPowerEU-suunnitelma
E 79/2022 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n perussopimusten muuttamista koskevat ehdotukset
E 80/2022 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n ja Ukrainan välisiä solidaarisuuskaistoja koskeva toimintasuunnitelma
E 85/2022 vpValtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettavat komission delegoidut säädökset, joilla asetetaan säännöt muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaineiden tuottamiseen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalla sähköllä sekä tiettyjen polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten arviointimenetelmä
E 93/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Energiamarkkinoihin kohdistuvat lyhyen aikavälin interventiot ja sähkömarkkinoiden markkinarakenteen parannukset pitkällä aikavälillä – toimintalinja
E 94/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto energiansäästöstä
E 95/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n energiaulkosuhdestrategiasta
E 109/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Uusi eurooppalainen innovaatio-ohjelma
E 118/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission valtiontukimenettelyjen tarkistamisesta tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen (Århusin yleissopimus, SopS 122/2004) mukaisiksi
E 119/2022 vpValtioneuvoston selvitys: E-kirje Komission delegoidun asetuksen ja sen liitteenä olevan OECD:n vientiluottojärjestelyn hyväksymisestä
E 145/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi koskien unionin koordinoitua lähestymistapaa kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokyvyn vahvistamiseen
E 146/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2023 työohjelman ”Luja ja yhtenäinen unioni”
E 149/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: Matkustaminen – matkustajien ja heidän oikeuksiensa parempi suojelu
Tiedoksi
E 98/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus kaasun talvivarautumispaketiksi
E 120/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1.–30.6.2022
E 133/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Ajankohtaiskatsaus kansainvälisten tietovirtojen sääntelyyn EU:ssa
tulevaisuusvaliokunta
U 28/2021 vpUJ 29/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi (Artificial Intelligence Act)
Mahdollisia toimenpiteitä varten
E 97/2021 vpValtioneuvoston selvitys: 55-valmiuspaketti tiedonanto - Valmiina 55:een: Vuoden 2030 ilmastotavoitteesta totta matkalla kohti ilmastoneutraaliutta
E 47/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto: EU:n lähestymistapa avaruusliikenteen hallintaan– EU:n panos globaaliin haasteeseen vastaamiseksi
Tiedoksi
U 70/2018 vpUJ 34/2020 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti Eurooppa" ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (2021-2027), (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Eurooppa (2021-2027) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta, (3) neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa "Horisontti Eurooppa" täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021- 2025, (4) neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta sekä ehdotuksista laadittu muistio, ja 5) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) Nro 912/2010, (EU) Nro 1285/2013, (EU) Nro 377/2014 ja päätöksen 541/2015/EU kumoamisesta
E 93/2018 vpValtioneuvoston selvitys: Suomen EU-puheenjohtajakausi 2019; neuvoston 18 kuukauden ohjelma 1.1.2019-30.6.2020 (ns. trion ohjelma)
E 21/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Komission puolustuspaketti: komission panos Euroopan puolustukseen sekä turvallisuuden ja puolustuksen kannalta kriittisten teknologioiden etenemissuunnitelma
E 43/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Suomen kansallinen uudistusohjelma 2022
E 133/2022 vpValtioneuvoston selvitys: Ajankohtaiskatsaus kansainvälisten tietovirtojen sääntelyyn EU:ssa
ympäristövaliokunta
Mahdollisia toimenpiteitä varten
U 57/2021 vpUJ 34/2022 vpValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)