Ett svartvitt fotografi av Riddarhusests plenisal där städers representanter samlas.

I bilden Riddarhuset

Demokratins framväxt 5

1863 års ståndslantdag

År 1863 sammankallade Rysslands kejsare och Finlands storfurste Alexander II Finlands ståndslantdag efter en paus på 54 år. Landet var i behov av omfattande reformer och för detta krävdes lagstiftade skattemedel, som förutsatte ständernas godkännande. Den 18 september 1863 öppnade kejsaren denna lantdag i det kejserliga palatset i Helsingfors, som sedermera blev presidentens slott i det självständiga Finland.

Ständerna utgjordes av adeln, prästerskapet, borgerskapet och böndernas representanter. De sammanträdde alla var för sig i det ett år tidigare invigda Riddarhuset ritat av G.T Chiewitz. Lagberedningen sköttes dock i utskott i vilka satt representanter för alla ständer och eftersom svenska var det gemensamma mötesspråket behövdes regelbundet tolkning. Endast en liten del av alla representanter kunde nämligen landets bägge språk. Den viktigaste reformen vid denna lantdag var lagen om kommunal självstyrelse, som trädde i kraft 1865 och lade grunden för landets nuvarande kommundemokrati.