6. Riksdagen röstar om lagförslaget i plenum

Den andra behandlingen av ett lagförslag kan infalla tidigast tre dagar efter den första behandlingen. Behandlingen baserar sig på den lagtext som riksdagen godkände i den första behandlingen.

I andra behandlingen kan riksdagen bara fatta beslut om att godkänna eller förkasta ett lagförslag; det går inte längre att göra ändringar i själva innehållet.

För att en vanlig lag ska antas eller förkastas räcker det med enkel majoritet av de avgivna rösterna. Riksdagen röstar inte om alla lagförslag. Endast om riksdagsledamöterna inte är eniga om lagförslaget röstar riksdagen om det.

Om ett lagförslag handlar om att stifta, ändra eller upphäva en grundlag följer riksdagen så kallad kvalificerad lagstiftningsordning. Ett förslag som gäller en grundlag ska först godkännas med enkel majoritet i den andra behandlingen. Sedan får lagförslaget vila till nästa valperiod. För att lagen ska träda i kraft måste den riksdag som sammanträder efter valet godkänna det vilande lagförslaget med kvalificerad majoritet, det vill säga med två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Nästa fas: 7. Presidenten stadfäster den godkända lagen