4. Utskottet utarbetar ett betänkande om lagförslaget

De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 15 permanenta fackutskott och ett särskilt utskott för samordning av EU-frågor, stora utskottet. Som regel svarar varje utskott mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Utskottet begär information av sakkunniga, t.ex. tjänstemän som arbetat med lagförslaget och företrädare för ämbetsverk, intresseorganisationer och fristående organisationer. I utskottet bearbetas lagförslagen av ledamöter både från regeringsgrupper och från oppositionsgrupper.

Resultatet av utskottsarbetet är offentligt, men inte sammanträdena. På så sätt får ledamöterna konfidentiellt förhandla och komma överens om saker och ting. I utskotten sätter sig riksdagsledamöterna in i lagförslagen och funderar på för- och nackdelarna med dem. I stora lagstiftningsprojekt hör de också andra utskott. Ett utskotts utlåtande är ett skriftligt ställningstagande till ett annat utskott.

När utskottet är klart med sitt arbete lägger det fram ett betänkande. I betänkandet ger utskottet sin syn på frågan och motiverar sin hållning samt föreslår för plenum hur riksdagen ska besluta i frågan.

Efter utskottsbehandlingen går ärendet vidare till behandling i plenum.

Nästa fas: 5. Riksdagen debatterar lagförslaget i plenum