Riksdagsärenden RP 125/2003

RP 125/2003 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation och om ändring av vissa till den anslutna lagar

Beslut

1. Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Stadfäst

16.06.2004

Ikraftträdande

01.09.2004

Författningssamlingen
516/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 38 kap. 4 § i strafflagen

Stadfäst

16.06.2004

Ikraftträdande

01.09.2004

Författningssamlingen
517/2004
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

Stadfäst

16.06.2004

Ikraftträdande

01.09.2004

Författningssamlingen
518/2004
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 8 § i lagen om nödcentraler

Stadfäst

16.06.2004

Ikraftträdande

01.09.2004

Författningssamlingen
519/2004
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen

Stadfäst

16.06.2004

Ikraftträdande

01.09.2004

Författningssamlingen
520/2004
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 16 § i sjöräddningslagen

Stadfäst

16.06.2004

Ikraftträdande

01.09.2004

Författningssamlingen
521/2004
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 36 § i polislagen

Stadfäst

16.06.2004

Ikraftträdande

01.09.2004

Författningssamlingen
522/2004
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 13 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Stadfäst

16.06.2004

Ikraftträdande

01.09.2004

Författningssamlingen
523/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation

2. Lag om ändring av 38 kap. 4 § strafflagen

3. Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

4. Lag om ändring av 8 § lagen om nödcentraler

5. Lag om ändring av 2 § lagen om kommunikationsförvaltningen

6. Lag om ändring av 16 § sjöräddningslagen

7. Lag om ändring av 36 § polislagen

8. Lag om ändring av 13 § lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Lämnats till riksdagen

Datum

24.10.2003

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Ristola

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

24.10.2003

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.11.2003 Avbrutits PR 87/2003 28
07.11.2003 Avslutats PR 90/2003 2 6
Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 13/2004 rd
Klart

19.05.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 2-8 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 9/2004 rd
Klart

21.04.2004

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 9/2004 rd
Klart

05.05.2004

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.05.2004

Plenarprotokoll
PR 65/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 28.05.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
28.05.2004 Avslutats PR 66/2004 3
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
01.06.2004 Avslutats PR 67/2004 8
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första lagförslaget bara under förutsättning att utskottets konstitutionella anmärkningar till 4 § 2 mom. och 20 § 1 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

14.06.2004