Riksdagsärenden RP 133/2012

RP 133/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt ändring av vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
916/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om upphävande av lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
917/2012
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
918/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om främjande av integration

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
919/2012
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av arbetsavtalslagen

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
920/2012
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
921/2012
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 15 § i lagen om offentlig upphandling

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
922/2012
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 49 § i lagen om samarbete inom företag

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
923/2012
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om sociala företag

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
924/2012
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 9 § i lagen om alterneringsledighet

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
925/2012
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
926/2012
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 47 kap. 6 § i strafflagen

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
927/2012
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 9 § i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
928/2012
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 92 och 127 a § i inkomstskattelagen

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
929/2012
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 3 § i matrikellagen

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
930/2012
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 1 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
931/2012
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av 6 § i lagen om studiestöd

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
932/2012
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av 14 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
933/2012
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av 35 § i folkpensionslagen

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
934/2012
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av 6 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
935/2012
Beslut

Godkänts

21. Lag om ändring av 8 kap. 9 § i sjukförsäkringslagen

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
936/2012
Beslut

Godkänts

22. Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
937/2012
Beslut

Godkänts

23. Lag om upphävande av 11 § 13 punkten i lagen om vuxenutbildningsstöd

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
938/2012
Beslut

Godkänts

24. Lag om ändring av lagen om utkomststöd

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
939/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

25. Lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
940/2012
Beslut

Godkänts

26. Lag om ändring av 10 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
941/2012
Beslut

Godkänts

27. Lag om ändring av 26 § i lagen om arbetslöshetskassor

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
942/2012
Beslut

Godkänts

28. Lag om ändring av 29 e § i socialvårdslagen

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
943/2012
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

2. Lag om upphävande av lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande

3. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

4. Lag om ändring av lagen om främjande av integration

5. Lag om ändring av arbetsavtalslagen

6. Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal

7. Lag om ändring av 15 § i lagen om offentlig upphandling

8. Lag om ändring av 49 § i lagen om samarbete i företag

9. Lag om ändring av lagen om sociala företag

10. Lag om ändring av 9 § i lagen om alterneringsledighet

11. Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

12. Lag om ändring av 47 kap. 6 § i strafflagen

13. Lag om ändring av 9 § i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare

14. Lag om ändring av 92 och 127 a § i inkomstskattelagen

15. Lag om ändring av 3 § i matrikellagen

16. Lag om ändring av 1 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

17. Lag om ändring av 6 § i lagen om studiestöd

18. Lag om ändring av 14 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

19. Lag om ändring av 35 § i folkpensionslagen

20. Lag om ändring av 6 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

21. Lag om ändring av 8 kap. 9 § i sjukförsäkringslagen

22. Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

23. Lag om upphävande av 11 § 13 punkten i lagen om vuxenutbildningsstöd

24. Lag om ändring av lagen om utkomststöd

25. Lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen

26. Lag om ändring av 10 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

27. Lag om ändring av 26 § i lagen om arbetslöshetskassor

28. Lag om ändring av 29 e § i socialvårdslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

11.10.2012

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Överinspektör Korhonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.10.2012

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.10.2012 Avslutats PR 97/2012 5
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 7/2012 rd
Klart

05.12.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2, 4-23 och 25-28 utan ändringar, godkänner lagförslag 1, 3 och 24 med ändringar, förkastar åtgärdsmotion AM 8/2011 rd och godkänner ett uttalande.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 32/2012 rd
Klart

22.11.2012

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 41/2012 rd
Klart

16.11.2012

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.12.2012

Plenarprotokoll
PR 126/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.12.2012 Avslutats PR 127/2012 14
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.12.2012 Avbrutits PR 131/2012 22
18.12.2012 Avslutats PR 132/2012 12 21
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

20.12.2012

Andra samtidigt behandlade ärenden