Riksdagsärenden RP 142/2006

RP 142/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om tillämpning av rambeslutet samt till lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Beslut

1. Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om tillämpning av rambeslutet

Stadfäst

02.03.2007

Ikraftträdande

22.03.2007

Författningssamlingen
231/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Stadfäst

02.03.2007

Ikraftträdande

22.03.2007

Författningssamlingen
232/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om tillämpning av rambeslutet

2. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Lämnats till riksdagen

Datum

15.09.2006

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Monto

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.09.2006

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.09.2006 Avslutats PR 87/2006 4
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 28/2006 rd
Klart

31.01.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1 och 2 godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 50/2006 rd
Klart

16.01.2007

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

31.01.2007

Plenarprotokoll
PR 150/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 02.02.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.02.2007 Avslutats PR 152/2006 10
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.02.2007 Avslutats PR 153/2006 11
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.02.2007

Referenser till EU-dokument