RP 233/2008 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång

Stadfäst

29.05.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
362/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av rättegångsbalken

Stadfäst

29.05.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
363/2009
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av förvaltningsprocesslagen

Stadfäst

29.05.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
364/2009
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 4 kap. 19 § i utsökningsbalken

Stadfäst

29.05.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
365/2009
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 80 § i inkomstskattelagen

Stadfäst

29.05.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
366/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång

2. Lag om ändring av rättegångsbalken

3. Lag om ändring av förvaltningsprocesslagen

4. Lag om ändring av 4 kap. 19 § i utsökningsbalken

5. Lag om ändring av 80 § i inkomstskattelagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Leppänen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.2009

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.02.2009 Avslutats PR 3/2009
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 3/2009 rd
Klart

03.04.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2-5 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1 godkänns enligt propositionen men 7 och 13 § med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

16.04.2009

Plenarprotokoll
PR 39/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.4.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.04.2009 Avslutats PR 40/2009
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.04.2009 Avslutats PR 41/2009
???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.05.2009

​​​​