Riksdagsärenden RP 274/2009

RP 274/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice samt om ändring av vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

Ikraftträdande

10.05.2010

Författningssamlingen
312/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Ikraftträdande

10.05.2010

Författningssamlingen
313/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Ikraftträdande

10.05.2010

Författningssamlingen
314/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 11 § i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

Ikraftträdande

10.05.2010

Författningssamlingen
315/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

2. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3. Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

4. Lag om ändring av 11 § i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

Lämnats till riksdagen

Datum

22.12.2009

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Överinspektör Korhonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.02.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.02.2010 Avslutats PR 5/2010 6
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 3/2010 rd
Klart

09.04.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen med ändringar och godkänner två uttalande.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 11/2010 rd
Klart

18.03.2010

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.04.2010

Plenarprotokoll
PR 36/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.4.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.04.2010 Avbrutits PR 37/2010 2
15.04.2010 Avslutats PR 38/2010 2 1-11
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.04.2010 Avbrutits PR 39/2010 10
21.04.2010 Avslutats PR 40/2010 1 1-6
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

27.04.2010