RP 36/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stark autentisering och elektroniska signaturer samt till vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om stark autentisering och elektroniska signaturer

Stadfäst

07.08.2009

Ikraftträdande

01.09.2009

Författningssamlingen
617/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

Stadfäst

07.08.2009

Ikraftträdande

01.09.2009

Författningssamlingen
618/2009
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 19 och 20 § i befolkningsdatalagen

Beslut

Förkastats

4. Lag om ändring av 2 och 9 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

Stadfäst

07.08.2009

Ikraftträdande

01.09.2009

Författningssamlingen
619/2009
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen

Stadfäst

07.08.2009

Ikraftträdande

01.09.2009

Författningssamlingen
620/2009
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 18 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Stadfäst

07.08.2009

Ikraftträdande

01.09.2009

Författningssamlingen
621/2009
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 56 b § i lagen om överlåtelseskatt

Stadfäst

07.08.2009

Ikraftträdande

01.09.2009

Författningssamlingen
622/2009
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 93 a § i lagen om beskattningsförfarande

Stadfäst

07.08.2009

Ikraftträdande

01.09.2009

Författningssamlingen
623/2009
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 165 § i mervärdesskattelagen

Beslut

Förkastats

10. Lag om ändring av 6 a § i lagen om förskottsuppbörd

Stadfäst

07.08.2009

Ikraftträdande

01.09.2009

Författningssamlingen
624/2009
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 11 § i blodtjänstlagen

Stadfäst

07.08.2009

Ikraftträdande

01.09.2009

Författningssamlingen
625/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om stark autentisering och elektroniska signaturer

2. Lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

3. Lag om ändring av 19 och 20 § i befolkningsdatalagen

4. Lag om ändring av 2 och 9 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

5. Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen

6. Lag om ändring av 18 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

7. Lag om ändring av 56 b § i lagen om överlåtelseskatt

8. Lag om ändring av 93 a § i lagen om beskattningsförfarande

9. Lag om ändring av 165 § i mervärdesskattelagen

10. Lag om ändring av 6 a § i lagen om förskottsuppbörd

11. Lag om ändring av 11 § i blodtjänstlagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Miettinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

27.03.2009

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.04.2009 Avslutats PR 34/2009
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 12/2009 rd
Klart

05.06.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2, 4-8, 10 och 11 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 godkänns med ändringar, att lagförslag 3 och 9 förkastas och att ett uttalande godkänns

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 16/2009 rd
Klart

29.05.2009

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 9/2009 rd
Klart

29.05.2009

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.06.2009

Plenarprotokoll
PR 64/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.06.2009 Avslutats PR 65/2009
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2, 4-8 sekä 10 och 11 enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 3 och 9 förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.2009 Avslutats PR 68/2009
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1, 2, 4-8, 10 och 11 utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 3 och 9 förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

02.07.2009

​​​​