Riksdagsärenden RP 43/2001

RP 43/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhetsutredningar och vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om säkerhetsutredningar

Stadfäst

08.03.2002

Ikraftträdande

01.09.2002

Författningssamlingen
177/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om polisens personregister

Stadfäst

08.03.2002

Ikraftträdande

01.09.2002

Författningssamlingen
178/2002
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten

Stadfäst

08.03.2002

Ikraftträdande

01.09.2002

Författningssamlingen
179/2002
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 4 a § straffregisterlagen

Stadfäst

08.03.2002

Ikraftträdande

01.09.2002

Författningssamlingen
180/2002
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 3 kap. 34 g § utsökningslagen

Stadfäst

08.03.2002

Ikraftträdande

01.09.2002

Författningssamlingen
181/2002
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 21 § lagen om näringsförbud

Stadfäst

08.03.2002

Ikraftträdande

01.09.2002

Författningssamlingen
182/2002
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 2 och 10 § lagen om utlänningsregistret

Stadfäst

08.03.2002

Ikraftträdande

01.09.2002

Författningssamlingen
183/2002
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om säkerhetsutredningar

2. Lag om ändring av lagen om polisens personregister

3. Lag om ändring av lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten

4. Lag om ändring av 4 a § straffregisterlagen

5. Lag om ändring av 3 kap. 34 g § utsökningslagen

6. Lag om ändring av 21 § lagen om näringsförbud

7. Lag om ändring av 2 och 10 § lagen om utlänningsregistret

Lämnats till riksdagen

Datum

27.04.2001

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Niemivuo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

27.04.2001

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.05.2001 Avslutats PR 52/2001 4
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 26/2001 rd
Klart

29.11.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det 2-7 lagförslaget godkänns utan ändringar och att det första lagförslaget godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 21/2001 rd
Klart

22.05.2001

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.11.2001

Plenarprotokoll
PR 142/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 30.11.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
30.11.2001 Avslutats PR 143/2001 10
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.12.2001 Avförts PR 145/2001 13
04.12.2001 Avslutats PR 146/2001 13
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.02.2002