RP 53/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelslag samt lag om ändring av hälsoskyddslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Livsmedelslag

Stadfäst

13.01.2006

Ikraftträdande

01.03.2006

Författningssamlingen
23/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av hälsoskyddslagen

Stadfäst

13.01.2006

Ikraftträdande

01.03.2006

Författningssamlingen
24/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Livsmedelslag

2. Lag om ändring av hälsoskyddslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Niemi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.04.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.05.2005 Avslutats PR 49/2005
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet och ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 9/2005 rd
Klart

02.12.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1 och 2 godkänns med ändringar och att två uttalanden godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 37/2005 rd
Klart

20.10.2005

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 15/2005 rd
Klart

08.06.2005

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.12.2005

Plenarprotokoll
PR 131/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.12.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2005 Avslutats PR 132/2005
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.12.2005 Avslutats PR 136/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkningar till 49 § 2 mom., 51 § 1 och 2 mom,. 9 kap. om besvärsbestämmelserna och 86 § iakttas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

20.12.2005

​​​​