Riksdagsärenden RP 54/2002

RP 54/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yttrandefrihet i masskommunikation samt vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om yttrandefrihet i masskommunikation

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
460/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 17 kap. 24 § rättegångsbalken

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
461/2003
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 27 § förundersökningslagen

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
462/2003
Beslut

Godkänts

4. Lag om upphävande av 2 kap. 17 § strafflagen

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
463/2003
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 7 § lagen om allmänna åklagare

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
464/2003
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 9 § lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

Beslut

Förkastats

7. Lag om ändring av 43 § beredskapslagen

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
465/2003
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om försvarstillstånd

Stadfäst

13.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
466/2003
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om yttrandefrihet i masskommunikation

2. Lag om ändring av 17 kap. 24 § rättegångsbalken

3. Lag om ändring av 27 § förundersökningslagen

4. Lag om upphävande av 2 kap. 17 § strafflagen

5. Lag om ändring av 7 § lagen om allmänna åklagare

6. Lag om ändring av 9 § lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

7. Lag om ändring av 43 § beredskapslagen

8. Lag om ändring av lagen om försvarstillstånd

Lämnats till riksdagen

Datum

19.04.2002

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Eerola

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

19.04.2002

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
23.04.2002 Avslutats PR 47/2002 6
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet.

Utskottsbehandling

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 14/2002 rd
Klart

11.02.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 2-5, 7 och 8 godkänns utan ändringar, att det sjätte lagförslaget förkastas, att det första lagförslaget godkänns med ändringar och att lagmotion LM 66/2002 rd avvisas.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.02.2003

Plenarprotokoll
PR 200/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 12.02.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.02.2003 Avslutats PR 201/2002 2
Beslut

Lagförslagen 1 - 5, 7 och 8 godkändes och lagförslaget 6 förkastades i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.02.2003 Avslutats PR 208/2002 2
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen 1-5, 7 och 8 från första behandlingen och vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 6 förkastas.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

05.06.2003

Andra samtidigt behandlade ärenden