RP 55/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag

Beslut

Lämnats vilande

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Lämnats
att vila

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Majuri

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

13.05.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.05.2014 Bordlagts PR 50/2014
20.05.2014 Avförts PR 54/2014
03.06.2014 Avslutats PR 60/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 14/2014 rd
Klart

06.03.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.03.2015

Plenarprotokoll
PR 166/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.03.2015 Avslutats PR 167/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.03.2015 Avbrutits PR 172/2014
13.03.2015 Avslutats PR 173/2014 44
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen och lämnade det vilande till första riksmötet efter följande riksdagsval. Andra behandlingen av lagförslaget

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

73 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.04.2015

​​​​