RP 57/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till säkerhetsutredningslag och lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Säkerhetsutredningslag

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
726/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om bedömningsorgan för informationssäkerhet

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
727/2014
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
728/2014
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
729/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
730/2014
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
731/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av 5 och 10 § i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
732/2014
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av straffregisterlagen

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
733/2014
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 21 § i lagen om näringsförbud

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
734/2014
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av statstjänstemannalagen

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
735/2014
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av lagen om laddare

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
736/2014
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 59 § i lagen om privata säkerhetstjänster

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
737/2014
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 9 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
738/2014
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 18 § i lagen om Räddningsinstitutet

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
739/2014
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 105 § i luftfartslagen

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
740/2014
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 3 kap. 70 § i utsökningsbalken

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
741/2014
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av 2 § i lagen om utlänningsregistret

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
742/2014
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av 7 kap. 6 § i polislagen

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
743/2014
Beslut

Godkänts

19. Lag om upphävande av 16 § 3 mom. i lagen om försvarsmakten

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
744/2014
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av lagen om export av försvarsmateriel

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
745/2014
Beslut

Godkänts

21. Lag om ändring av 19 § i lagen om Försvarshögskolan

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
746/2014
Beslut

Godkänts

22. Lag om ändring av 5 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
747/2014
Beslut

Godkänts

23. Lag om ändring av 4 § i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

Stadfäst

19.09.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
748/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Säkerhetsutredningslag

2. Lag om ändring av lagen om bedömningsorgan för informationssäkerhet

3. Lag om ändring av lagen om bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation

4. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

5. Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen

6. Lag om ändring av lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet

7. Lag om ändring av 5 och 10 § i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster

8. Lag om ändring av straffregisterlagen

9. Lag om ändring av 21 § i lagen om näringsförbud

10. Lag om ändring av statstjänstemannalagen

11. Lag om ändring av lagen om laddare

12. Lag om ändring av 59 § i lagen om privata säkerhetstjänster

13. Lag om ändring av 9 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

14. Lag om ändring av 18 § i lagen om Räddningsinstitutet

15. Lag om ändring av 105 § i luftfartslagen

16. Lag om ändring av 3 kap. 70 § i utsökningsbalken

17. Lag om ändring av 2 § i lagen om utlänningsregistret

18. Lag om ändring av 7 kap. 6 § i polislagen

19. Lag om upphävande av 16 § 3 mom. i lagen om försvarsmakten

20. Lag om ändring av lagen om export av försvarsmateriel

21. Lag om ändring av 19 § i lagen om Försvarshögskolan

22. Lag om ändring av 5 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring

23. Lag om ändring av 4 § i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Wallin

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

31.05.2013

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.06.2013 Avslutats PR 63/2013
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 16/2014 rd
Klart

10.06.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2, 3, 5 och 7-23 utan ändringar och godkänner lagförslag 1, 4 och 6 med ändringar och godkänner ett uttalande.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.06.2014

Plenarprotokoll
PR 64/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.6.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.06.2014 Avslutats PR 65/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.06.2014 Avslutats PR 67/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.07.2014

​​​​