RP 6/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Stadfäst

07.06.2013

Ikraftträdande

20.06.2013

Författningssamlingen
387/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Peuranen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.02.2013

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.02.2013 Avslutats PR 6/2013
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 2/2013 rd
Klart

19.04.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

19.04.2013

Plenarprotokoll
PR 42/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.4.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.04.2013 Avslutats PR 43/2013
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.04.2013 Avslutats PR 46/2013
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.01.2014

Plenarprotokoll
PR 735/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.2.2014.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

03.05.2013

Referenser till EU-dokument

​​​​